Wikier

Studenters arbeidsmiljø - rettigheter og plikter

Som student plikter du å innrette deg etter de mål og planer som gjelder for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved NTNU.

Arbeidsmiljøloven gjelder for studenter når:

I noen tilfeller vil du som student ha samme rettigheter og plikter som ansatte, som når du har undervisning under forhold som kan innebære fare for liv og helse. Dette gjelder for eksempel arbeid med stoffer i laboratorier og arbeid med maskiner i verksteder. I disse tilfellene gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser (se §1).

Ved ulykke får du dekt utgifter til lege/behandling av Nav, men: Du har ikke yrkesskadeforsikring på lik linje som ansatte ved NTNU har via Statens pensjonskasse.

Se oversikt over hvordan du kan være dekket mot yrkesskader i undervisningen

Er du student og jobber i et risikofylt miljø bør du tegne en privat forsikring hvis du vil ha fullgod forsikring.

Norsk studentorganisasjons studentforsikringer.

Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for studenter når:

I din daglige studiesituasjon, når du sitter på lesesaler, i auditorier, er på datasaler eller lignende, gjelder ikke Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Universitets- og høyskoleloven (§4-3) beskriver hvordan det fysiske arbeidsmiljøet for studentene skal utformes.

Når du har praksis:

Når du er i praksis i en virksomhet, skal du anses som arbeidstaker på praksisstedet. Det vil si at du er underlagt Arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter (§5). Når du er i praksis skal du melde avvik etter praksisstedets rutiner. Det er da praksisstedet som følger opp avviket, og håndterer eventuelle skader du har pådratt deg. Avviket skal også meldes i NTNUs avvikssystem, se Meld inn skader, ulykker og nesten-ulykker.