Wikier

Forsikring for studenter

Oversikt over hvilke forsikringsordninger for studenter som gjelder under undervisning, praksis, ekskursjon eller feltarbeid.


Many regulations on this page apply only to Norwegian students.
See also: Insurance for students


Statlige institusjoner som NTNU har ikke lov til å tegne forsikringer på studentenes vegne. Som student er du derfor ikke forsikret gjennom NTNU.

I noen situasjoner er du som student yrkesskadeforsikret mot uhell, sykdom og skade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår i en undervisningssituasjon. Dette reguleres av folketrygdloven § 13-10.

Ordet skade brukes i denne sammenheng som en samlebetegnelse for skade, sykdom og ulykke.

Dette skal du gjøre dersom du skader deg.

Hva regnes som en arbeidsulykke?

En arbeidsulykke defineres som en hendelse som er:

  • Plutselig/ uventet og som du utsettes for i arbeidet/studiet ditt
  • Konkret og tidsavgrenset som fører til en belastning/påkjenning som er usedvanlig sammenlignet med hva som er normalt for arbeidet/studiet

Merk at belastningslidelser i skjelett- og muskelsystemet som har utviklet seg over tid ikke regnes som en yrkesskade. Dette samme gjelder lidelser som har utviklet seg grunnet psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.

Skade i undervisningstid på studiested i Norge

Blir du skadet på undervisningsstedet innenfor undervisningstiden, regnes skaden din som en yrkesskade. Da er du dekket av folketrygdens yrkesskadedekning.

Yrkesskadedekningen kan også gjelde om du blir skadet utenfor undervisningsstedet, men da må dette skje i undervisningstiden.

Du må være medlem av folketrygden for å ha yrkesskadedekning. For å være medlem av folketrygden må du ha oppholdt deg i Norge i minst 12 måneder, eller oppholdet i Norge må være ment å vare i minst 12 måneder.­­­

Skade utenfor undervisningen

Skader du deg utenfor undervisningssituasjonen, er du ikke dekket av folketrygdens yrkesskadedekning. Dette gjelder selv om du er i kantine, lesesal, datasal etc. inne på universitetsområdet. Så lenge dette skjer i din egen tid og utenfor styrt undervisningsopplegg, oppfyller du derfor ikke folketrygdloven § 13-10s vilkår.

Skade under praksis

Når du er i praksis i en virksomhet, skal du som hovedregel regnes som en arbeidstaker på praksisstedet. Det vil si at du er underlagt arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter (§5). Når du er i praksis skal du melde avvik etter praksisstedets rutiner. Det er da praksisstedet som følger opp avviket, og håndterer eventuelle skader du har pådratt deg. Avviket skal også meldes i NTNUs avvikssystem.

Meld inn skader, ulykker og nesten-ulykker.

Når du er ute i praksis, kan du i tillegg til yrkesskadedekning etter folketrygdloven, også ha rett til yrkesskadedekning etter yrkesskadeforsikringsloven. Dersom du i praksisen utfører de tilnærmet samme arbeidsoppgavene som de andre ansatte, kan du altså ha rettigheter etter loven.

Eventuelle rettigheter til å fremme erstatningskrav mot praksisplassen må vurderes konkret fra tilfelle til tilfelle.

Forsikring for nordiske studenter

Som nordisk student er du forsikret gjennom folketrygden dersom du er registrert i folkeregisteret i Norge. Dersom du ikke er medlem, gir folketrygdloven deg rett til å få dekket medisinske utgifter.

Forsikring for studenter fra EØS-land eller Sveits

Som student fra et EØS-land eller Sveits er du som regel ikke medlem av den norske folketrygden.

Dersom du er medlem av trygdeordningen i ditt hjemland mens du studerer i Norge, har du rett til å få dekket kostnader til øyeblikkelig og nødvendig behandling etter norske regler.

Om du ikke har rett til et helsetrygdkort fra hjemlandet ditt, må du sørge for å ha en annen forsikring som dekker medisinske utgifter i Norge.

Forsikring for studenter fra land utenfor EØS-området

Kommer du fra et land utenfor EØS-området, og skal bare være i Norge i ett semester, er du ikke automatisk forsikret gjennom folketrygden. Dette betyr at den særlige yrkesskadedekningen ikke gjelder.

Du kan imidlertid søke om frivillig medlemskap i folketrygden dersom studieoppholdet ditt i Norge er kortere enn ett år og oppholdet ditt er lovlig.

Kontakt Nav for å avklare forsikringsvilkårene dine.

Uten medlemskap i folketrygden vil du ikke få dekket utgifter til medisinsk behandling om du skader deg. Derfor må du ha en egen forsikring, eller få støtte fra myndighetene i hjemlandet ditt.

Utenlandsopphold og forsikring for norske statsborgere

Er du en norsk statsborger som studerer ved et universitet eller en høgskole i utlandet med lån eller stipend fra Statens lånekasse for utdanning, er du pliktig medlem av folketrygden. Som medlem av folketrygden er du dekket mot skader gjennom folketrygdens yrkesskadedekning, forutsatt at du har lån eller stipend fra Lånekassen.

Feltøvelser og studieturer

Hovedregelen er at yrkesskadedekningen gjelder for deg under feltøvelser og studieturer, så lenge skaden skjer i undervisningstiden. Om du også er dekket i fritiden under slike reiser, eksempelvis når du vandrer rundt på egen hånd på kveldstid, er nok mer tvilsomt.

Dersom du skal på feltøvelse eller studietur, bør du tegne privat forsikring.

Når andre står for skaden

Dersom skaden skyldes at noen har handlet uaktsomt, eller den som har forvoldt skaden kan ha ansvar uten egen skyld (objektivt ansvar), kan du kreve erstatning ved å gå til rettsak. Merk at da er det du som har bevisbyrden.

Nav vurderer skademeldingen

Når Nav mottar melding om yrkesskade, vil etaten vurdere om tilfellet er en yrkesskade. Selv om skaden godkjennes som en yrkesskade, er det ikke gitt at dette automatisk fører til at du får økonomisk kompensasjon.

Skulle du ha behov for videre medisinsk/fysikalsk behandling etter skaden, bør du kontakte Nav for å sjekke om etaten dekker utgiftene. Dersom yrkesskaden er av en slik art at du får rett på løpende ytelser fra Nav som arbeidsavklaringspenger, uførepenger eller lignende, bør du være oppmerksom på at du kan ha rett til en yrkesskadefordel i utbetalingen (mer penger). Dette er det Nav som vurderer.

Blir du skadet og skaden er alvorlig og varig nok, kan du også ha rett på en årlig «menerstatning» (en erstatningsform for tapt livsutfoldelse og andre ikke økonomiske målbare byrder) så lenge du lever. Se folketrygdloven § 13-17.

Nav vurderer dette etter kriterier som departementet har fastsatt.

Erstatningskrav etter skade

Universiteter og høgskoler kan bli erstatningsansvarlige for skader som du pådrar deg. Disse vilkårene må være oppfylt for at institusjonen skal bli erstatningsansvarlig:

  • Et ansvarsgrunnlag
  • Et økonomisk tap
  • Årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og ditt økonomiske tap

Dersom du vil fremme et erstatningskrav, må du dokumentere det økonomiske tapet, eksempelvis ekstra utgifter på grunn av skaden eller annet økonomisk tap. Det er du som må bevise at det er institusjonen som kan bebreides for skaden du har pådratt deg.

Erstatningskravet bør fremmes så snart som mulig. Kravet foreldes 3 år etter den dagen du fikk eller burde ha skaffet deg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.

I saker med erstatningskrav opp til 250 000 kroner, har institusjonen fullmakt til enten å inngå forlik eller innrømme ansvar. I saker med erstatningskrav over 250 000 kroner, er det Kunnskapsdepartementet som vil vurdere saken.

Private forsikringer

For å ha en fullgod forsikring på lik linje med ansatte ved universitetet, bør du ha private forsikringer som personskadeforsikring, reiseforsikring og eventuelt andre forsikringer i tillegg. Private forsikringer må du betale av egen lomme, selv om forsikringen gjelder studiesituasjonen din.

Husk å melde fra til ditt private forsikringsselskap om du skulle bli skadet i studietiden.

Se også

UHRs veiledning om forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål om studenter i universitets- og høgskolesektoren (pdf)

Kontakt

Anne Marie Snekvik