Wikier

Strålevern - ansvar og oppgaver

UTGÅTT, IKKE GYLDIG.

NYE SIDER OM VEDRØRENDE STRÅLEVERN FINNER DU HER.

NTNU bruker flere typer strålekilder i forskning og undervisning. NTNU har egen godkjenning fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) for dette. Bruk av strålekilder er regulert i lovverk og NTNUs egne retningslinjer. Mange strålekilder kan medføre skade på mennesker og materiell.

English version: Radiation protection – responsibility and task delegation

Ser du etter noe annet? Temaside om HMS | Sider merket med strålevern

Ansvar og oppgaver

Linjeleder

Linjeleder har ansvar for at arbeid med strålekilder gjøres på forsvarlig måte og at det lokale strålevernet fungerer tilfredsstillende.

Du som er linjeleder skal:

 • Utpeke en eller flere lokale strålevernkoordinatorer eller selv ivareta strålevernkoordinatorens oppgaver.
 • Sørge for at lokale strålevernkoordinatorer har tilstrekkelig kompetanse, tid og ressurser til å utføre arbeidet.
 • Sørge for at alle som jobber med strålekilder har tilstrekkelig kompetanse, minimum tilsvarende strålevernskurs som tilbys gjennom Kompetanseutvikling ved NTNU (krever innlogging).
 • Vurdere om det er nødvendig å etablere lokal beredskapsplan for ulykker, uhell og unormale hendelser med strålekilder. Lokal beredskapsplan skal sammenholdes med sentral og stedlig beredskapsplan, DFU10 Ulykke og uhell med strålekilder. Det er viktig at beredskapsplanen gjøres kjent i virksomheten.
 • Sørge for at det fins lokale retningslinjer for bruk av strålekilder der dette er nødvendig.
 • Påse at risikovurdering blir gjennomført.
 • Sørge for inndeling av yrkeseksponerte ansatte i henhold til §31 i Strålevernforskriften, og at disse blir registrert i Nasjonalt yrkesdoseregister.
 • Sørge for at ansatte får helseundersøkelse i henholdt til kravene i Forskrift om utførelse av arbeid §15-4 (ioniserende stråling), §16-7 (kunstig optisk stråling) og §16 A-7 (elektromagnetiske felt). Se også NTNUs interne bestemmelser om helseundersøkelser og synsundersøkelser.
 • Sørge for at det føres register over arbeidstakere som arbeider med ioniserende stråling i henhold til §31-4 i Forskrift om utførelse av arbeid.
 • Sørge for at sjekkliste for nyanskaffelse følges når det anskaffes laser klasse 4, elektronmikroskop, røntgenapparat eller andre apparater som kan medføre vesentlig risiko.

Faglig ansvarlig

Med faglig ansvarlig menes en person som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere eller studenter i arbeid i laboratorier, verksteder eller felt. Dette kan for eksempel være faglig veileder i doktorgrads- eller studentprosjekt, prosjektleder, leder for faggruppe eller laboratorium.

Faglig ansvarlig skal:

 • Skaffe til veie nødvendige opplysninger om aktuelle strålekilder.
 • Gjøre seg kjent med sentrale og lokale retningslinjer, håndbøker, bruk av måle- og verneutstyr, avfallshåndtering samt lokale beredskapsplaner som berører arbeid med aktuelle strålekilder.
 • Informere lokal strålevernkoordinator om strålekilder og bruk av strålekildene (anskaffelse, lokalisering, forflytninger, avhending, eventuelle utslipp, med videre).
 • Samarbeide med lokal strålevernkoordinator om driftsinstrukser, nødprosedyrer og lignende.
 • Gjennomføre risikovurdering av arbeid med strålekilder, inklusiv gjennomføring av nødvendige tiltak.
 • Autorisere brukere, sørge for at brukere av strålekilder har riktig kompetanse, definere tilgang til apparatur og rom med strålekilder.
 • Kontrollere: Forsvarlig oppbevaring og funksjon til sikkerhetsutstyr.
 • Sørge for at avfall fra arbeid med strålekilder oppbevares og avhendes i henhold til retningslinje.
 • Informere alle med tilknytning til lokalene (for eksempel verneombud, romansvarlig, driftspersonell) om arbeidet med strålekildene og nødvendige forholdsregler.
 • Vurdere nødvendige tiltak, sikkerhetsutstyr og -funksjoner. Vurdere egnet utstyr for kontrollmålinger av strålekilder.
 • Sørge for faremerking, adgangskontroll, tiltak mot tyveri, sabotasje, brann skader, vannskader og lignende for kilder, utstyr og arbeidsplasser (hele eller deler av rom).
 • Sørge for at arbeidet blir organisert på en slik måte at strålingsbelastning minimeres.

Instrumentansvarlig

For enkelte strålekilder vil det være aktuelt å oppnevne en instrumentansvarlig. Se mer om dette her: Strålevern - røntgenapparat og Strålevern - lasere.

Sentral strålevernkoordinator

NTNUs strålevernsarbeid ivaretas av strålevernkoordinatorer sentralt ved HMS-seksjonen og lokalt ved enhetene.

Sentral strålevernkoordinator skal:

 • Administrere NTNUs systematiske strålevernsarbeid.
 • Ha oversikt over hvilke lover, forskrifter og lokale bestemmelser som gjelder for NTNUs strålekilder.
 • Sørge for tilbud om generell opplæring innen strålevern.
 • Være kontaktledd mellom Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og NTNU.
 • Rapportere til HMS-sjefen.
 • Bistå enhetene med:
 1. Veiledning i sikker bruk av strålekilder og verneutstyr
 2. Bestemmelse (måling, estimering) av strålingseksponering og stråledoser
 3. Risikovurdering av aktiviteter der strålekilder inngår
 4. Veiledning ved avhending av strålekilder og fjerning av radioaktiv forurensning i arbeidslokalene.
 5. Bistå ved vurdering av strålingseksponering og mulig helserisiko

Lokal strålevernkoordinator

Lokale strålevernkoordinatorer er utnevnt for å ivareta strålevern ved enheter som bruker og håndterer strålekilder.

Lokal strålevernkoordinator skal:

 • Administrere lokalt strålevernsarbeid.
 • Ha kunnskap om og gi veiledning om bestemmelse av strålingseksponering, håndtering av søl/kontaminering, avhending av strålekilder, og lignende.
 • Bistå ved risikovurdering, opplæring og arbeid med sikkerhetstiltak.
 • Drive lokal opplæring i NTNUs retningslinjer for strålekilder og jobbe for å gjøre disse kjent blant ansatte som jobber med strålekilder
 • Ha oversikt over:
 1. Alle strålekilder ved enheten; innkjøp, bruk, oppbevaring og avhending. Opplysninger om plassering, kildetype og midlertidige forflytninger skal også registreres. Listene skal føres fortløpende for hvert enkelt laboratorium eller forskningsgruppe. Evt. serienummer eller annen informasjon som entydig kan identifisere kildene skal registreres. Lokal strålevernkoordinator skal aktivt etterspørre endringer knyttet til strålekilder (anskaffelser, forflytninger, avhendinger osv.) 1 gang pr år.
 2. Alle som bruker strålekilder ved enheten, hvilken kompetanse de har og hvilken kategori av yrkeseksponerte ansatte de tilhører (i henhold til §31 i Strålevernforskriften). Se mal for oversikt (docx). Som yrkeseksponert regnes alle ansatte som eksponeres for stråling i forbindelse med sitt yrke, der strålekilden eller eksponeringssituasjonen er en påregnelig del av yrkesutøvelsen, og knyttet til yrkesutøvelsen. I NTNU-sammenheng omfatter dette også masterstudenter og stipendiater som håndterer strålekilder, enten selvstendig eller i samarbeid med andre (for eksempel veileder).
 3. Utslipp av radioaktive stoffer og avhending av radioaktivt avfall.
 4. Lovverk og retningslinjer som gjelder for enhetens strålekilder.
 • Sørge for innmelding av meldepliktige kilder, jf. §13 i Strålevernforskriften, til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sitt elektroniske meldesystem eller søknad om godkjenning for bruk hvis kilden ikke omfattes av NTNUs sentrale godkjenninger.
 • Årlig rapportere oversikten over innkjøp, bruk, oppbevaring og avhending av strålekilder til sentral strålevernkoordinator.
 • Være enhetens administrator i Nasjonalt yrkesdoseregister, og sørge for innmelding av nødvendige opplysninger til yrkesdoseregisteret.
 • Melde fra til sentral strålevernkoordinator om alle brukere som kan risikere å bli eksponert for stråledoser utover 1 mSv pr år fra ioniserende strålekilder.
 • Kontrollere at strålekilder, utstyr og alle rom der strålekilder brukes og oppbevares er forskriftsmessig merket og sikret mot tyveri, sabotasje og skader forårsaket av for eksempel brann og vann.
 • Forsikre seg om at bruken av strålekilder er forankret i lovverk og eventuelle lokale bestemmelser.
 • Sørge for rutinemessige kontamineringskontroller der det er nødvendig.
 • Sørge for at alle uhell og uønskede hendelser blir meldt som avvik.
 • Rapportere til linjeleder.

Brukere av strålekilder

Se Strålevern - arbeid med strålekilder.

Autoriserte brukere av strålekilder

 • En autorisert bruker av strålekilder er godkjent for selvstendig bruk av apparatur. En autorisert bruker skal ha instrumentspesifikk kunnskap om oppstartsprosedyrer, instrumentinnstillinger, avstengning, sikkerhetsanordninger, evt. nødprosedyrer, norske forskriftskrav m.m.

Spørsmål ved HMS-runde

 • Hvordan sikrer enheten at kravene til godt strålevern er oppfylt?
 • Har enheten behov for å utvikle/forbedre egne rutiner, og i så fall hvilke?
 • Hvordan arbeider enheten for å redusere mulig eksponering av personer og nærliggende områder for enhetens strålekilder?
 • Hvordan arbeider enheten for å redusere bruk av ioniserende strålekilder, evt. gå over til ioniserende kilder med lavere aktivitet?
 • Hvordan forebygges utslipp av eventuelle miljøskadelige strålekilder?

Strålekilder ved NTNU

Strålekilder deles i to hovedkategorier:

 • Ioniserende: Radioaktive stoffer, røntgenapparater, elektronmikroskoper
 • Ikke-ioniserende: Lasere, kortbølget ultrafiolett stråling (UVC), kilder med potensielt skadelig elektromagnetisk stråling og andre.

De viktigste strålekildene ved NTNU:

Bruk av strålekilder når det er flere til stede

Den ansvarlige for forsøk/demonstrasjon skal forsikre seg om at alle tilstedeværende har forstått faremomentene og benytter nødvendig verneutstyr. Ved demonstrasjoner for spesielle grupper, f.eks. barn, vil oppfølging av sikkerhetstiltak være særskilt viktig.

Sjekkliste for nyanskaffelse

Ved nyanskaffelser av klasse 4-lasere, elektronmikroskop, røngtenapparat, eller andre apparater som kan medføre vesentlig risiko, skal følgende avklares:

 1. Hvem er eier (ved innkjøp i felleskap med flere enheter)? Eier skal sørge for at kilder som er meldepliktige i henhold til Strålevernforskriften §13 meldes i Statens strålevern sitt elektroniske meldesystem for strålekilder før kilden anskaffes.
 2. Hvem er hovedansvarlig for HMS (ved innkjøp/samdrift med andre (for eksempel SINTEF). Enhetene skal utarbeide samordningsavtale.
 3. Hvem skal utføre service? Serviceavtaler?
 4. Kreves spesiell skjerming overfor naborom/nabovirksomhet?
 5. Benytt innkjøpsseksjonens sjekkliste for større innkjøp. Vurder samtidig om det er behov for å skaffe sikkerhetsutstyr og nødvendig skjermingsutstyr.
 6. Sørg for at strålekilden leveres med merkinger også på norsk.
 7. Kontakt e-vaktmester dersom det er behov for råd i forbindelse med renholdsrutiner, ventilasjonskrav med mer.
 8. Kontakt Eiendomsforvaltningen hvis det er krav om bygningstekniske endringer.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert07.10.2020
Neste gjennomgangOktober 2021
Unntatt offentlighetNei
ReferanseStrålevernforskriften
Referanse interne dokumenterHMSR32, Retningslinjer - strålevern
Denne retningslinjen er underlagtHMS-politikk
6267 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: HMS