Wikier

Arbeid med biologiske faktorer

Arbeid med biologiske faktorer (mikroorganismer, cellekulturer og parasitter) kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker. Du som arbeider med biologiske faktorer skal derfor gå gjennom dokumentert risikovurdering og sette deg inn i lokale prosedyrer.

English version - Working with biological agents

Retningslinjer for deg som er leder i arbeidsmiljø med biologiske faktorer

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Hva er biologiske faktorer?

Biologiske faktorer er levende og døde mikroorganismer, cellekulturer, endoparasitter og prioner som kan framkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker. Biologiske faktorer er naturlige eller genmodifiserte.

Levende biologiske faktorer

Levende biologiske faktorer klassifiseres i fire smitterisikogrupper etter hvilke infeksjonsfarer de utgjør. For å beskytte mot smitte håndteres biologiske faktorer i laboratorier og anlegg, klassifisert i inneslutningsnivå 1 2, 3 eller 4 (høyest nivå). Smitterisikogrupper og minstekrav til inneslutningsnivå er beskrevet i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Døde biologiske faktorer

Som døde biologiske faktorer regnes også deler av de biologiske faktorene, for eksempel enzymer/proteiner og fettsyrer. De kan gi allergiske og/eller toksiske virkninger.

Genmodifiserte mikroorganismer

Genteknologi er teknikk som innebærer at arvestoffet isoleres, karakteriseres, modifiseres og innsettes i levende celler eller virus. Genteknologi er regulert av Genteknologiloven. Bruk av genmodifiserte mikroorganismer er regulert i Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte organismer.

Sikkerhet

For arbeid med biologiske faktorer i risikogruppe 3 og 4 skal du ha full omkledning og forsikre deg om tilstrekkelig inneslutningsnivå.

Enheten skal gjennomføre risikovurdering av alle aktiviteter der biologiske faktorer blir håndtert. Enheten skal iverksette tiltak for å fjerne eller kontrollere risikoforholdene. Eksempler på tiltak: Bygningsmessige og tekniske inneslutningstiltak/barrierer (aktivitet i rom atskilt fra andre aktiviteter, lufttrykkssoner, ventilasjon, avtrekksskap), spesifikke rutiner, personlig verneutstyr, opplæringstiltak og vaksinasjon.

Hvis risikovurderingen viser at du kan bli eksponert for biologiske faktorer, skal du møte til helseundersøkelse ved Bedriftshelsetjenesten. Hvis det finnes vaksine som kan beskytte mot den/de biologiske faktorene du kan bli eksponert for, får du tilbud om vaksine.

Behandling og oppbevaring

 • Du skal behandle mikroorganismer forsiktig. Mikroorganismer kan fremkalle sykdom hos mennesker (humanpatogene).
 • Sterilteknikk er nødvendig for aseptisk overføring av mikroorganismer, som for eksempel fra en kultur til et annet medium. Det samme gjelder ved celledyrking.
 • Ved prøveuttak skal du kun benytte sterilisert engangsutstyr eller flambert flergangsutstyr. Sterilteknikken varierer fra om du holder på med bakteriekulturer eller jobber med cellekulturer i sikkerhetsbenk.
 • Renslighet og nøyaktighet er viktig. Det er også en forutsetning for å unngå at prøvene kontamineres fra omgivelsene.
 • Rengjør arbeidsplassen godt før arbeidet starter. Rengjør/desinfiser arbeidsplassen etter bruk.
 • Destruer og avhend alt biologisk materiale etter en forsøksperiode.
 • Oppbevar biologisk materiale som bakterier og cellelinjer godt merket og forsvarlig lukket i egne inkubatorskap spesielt tilpasset formålet.

Desinfeksjon

 • Desinfeksjon er en prosess som dreper de fleste sykdomsfremkallende bakterier og virus.
 • For å unngå at du eller andre blir smittet eller at potensielt smitteførende materiale blir spredd til omgivelsene, skal du/dere desifinsere før manuell rengjøring. Se kap. 10.6 i laboratorie- og verkstedshåndboken.

Destruksjon/avhending

 • Alt utstyr som har vært i kontakt med biologiske faktorer skal enten autoklaveres før det vaskes (flergangsutstyr), eller kastes i risikoavfallsesker merket med smitteavfall (engangsutstyr).
 • Brukte bakteriekulturer i løsning og supernatanter etter sentrifugering av bakterier, skal autoklaveres og avhendes som ufarlig søppel (tøm ut i vasken i avtrekksskapet). Dette gjelder ikke for løsninger som inneholder organiske løsningsmidler. Da skal bakteriene uskadeliggjøres med lut. Agarplater med bakteriekulturer autoklaveres i autoklavposer og kan deretter kastes i vanlig avfall, eller kastes i risikoavfall og merkes med smitteavfall.

Avvik

Meld uhell og nesten-uhell som avvik

Eksponeringsregister

Arbeid med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 og 4 kan medføre krav om eksponeringsregister. Gå til egen side Eksponeringsregister for å se hvilke handlinger som kreves. Selve registeret finner du via stoffkartoteket: Logg på stoffkartoteket, trykk på "Administrasjon" i venstre meny og velg "Eksponering".

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 18. desember 2015 - HMSRV5301 - ePhorte 2016/3901