Wikier

Avfall

Ved NTNU skal alt avfall kildesorteres og det er lagt til rette for at alle kan sortere avfallet sitt ihht NTNU sine bestemmelser.

På denne siden kan du lese om hva du skal kaste hvor.

English version - Waste

Temaside om HMS | Sider merket med avfall

Kildesortering

Kildesortering er viktig for å nå målene i NTNUs miljøambisjon og er et viktig tiltak for et bedre miljø. For en miljøvennlig og riktig sortering av avfallet er det viktig at miljøstasjonene benyttes og at personlige avfallsbøtter fjernes.Miljøstasjonene er plassert i arealer man passerer flere ganger i løpet av arbeidsdagen, som ved kaffemaskinen, på printerrom, ved toalett og liknende. Slik bedres inneklimaet på kontoret og renholdet blir bedre.

Appen "Sortere - hva skal hvor?" kan være nyttig å bruke for å sortere rett.

Papir, restavfall og pant sorteres på miljøstasjoner i fellesarealene, kantinene og i nærheten av kontorarealene. Plast, glass, metall, småelektrisk og batteri sorteres på utvidete miljøstasjoner som finnes flere steder i alle bygg. Miljøstasjonene tømmes og kontrolleres daglig.

Papp og papir

 • Emballasjekartong, aviser, bøker med myke permer, konvolutter (også med vindu), reklame, skrivepapir, tidsskrifter, ukeblader osv.
 • Papir og papp blir til nytt papir, bølgepapp og avispapir.
 • OBS! Pizzaesker og brukte pappfat og pappkopper er tilgriset papp og skal sorteres som restavfall.
 • Ved større mengder papp, kontakt vaktmester i bygget via e-vaktmester.

Pant

 • Flasker og bokser som er merket med pantemerket.
 • Panten går til et miljøformål som bestemmes av Studenttinget.
 • Pant sorteres som egen fraksjon for å unngå at den havner i restavfallet.

Restavfall

 • Restavfall er det som er igjen når alt som kan kildesorteres er sortert ut.
 • OBS! Farlig avfall, batterier og El-avfall må aldri kastes i restavfallet.
 • Skarpe gjenstander må pakkes inn godt for å hindre personskade.

Plast

 • Mykplast, hardplast og plastemballasje som er ren, sorteres på utvidete miljøstasjoner. Tilgriset plast sorteres som restavfall.

Glassemballasje

 • Glassemballasje som glassflasker uten pant, syltetøyglass og liknende.
 • Knust glassemballasje og drikkeglass sorteres som restavfall

Metallemballasje

 • Emballasje for mat og drikke som er laget av metall, unntatt drikkebokser med pant.
 • Makrellbokser og annen tilgriset metallemballasje må skylles før den kan kastes i oppsamlingsdunken

Batterier

 • Større batterier defineres som kjemikalieavfall og må håndteres deretter. Se mer info om hvordan man skal avhende kjemikalieavfall.
 • Småbatteri som AA, AAA etc. sorteres på utvidete miljøstasjoner.
 • Batterier må aldri kastes i restavfallet på grunn av brannfare.

PC-er, mobiler og nettbrett

Utgått eller ødelagt IT-utstyr som datamaskiner, mobiler og nettbrett skal ikke kastes rett i el-avfall. Slik sorterer du it-utstyr korrekt

El-avfall / EE-avfall

 • El-avfall må aldri kastes i restavfallet fordi det gir farlige utslipp ved forbrenning.
 • Har du stort og tungt el-avfall, kontakt vaktmester i bygget via e-vaktmester.
 • Småelektrisk som hodetelefonen, ledninger etc sorteres på utvidete miljøstasjoner.
 • IT-utstyr som datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett skal vurderes av IT-avdelingen og gjenvinnes eller gjenbrukes. NTNU har nå inngått en avtale med firmaet 3stepIT om retur av utrangert IT-utstyr. Enhetene (som her vil si fakultet, institutt, avdeling eller seksjon) vil selv være ansvarlig for å bestille sikkerhetsskap/paller for retur av brukt IT-utstyr. Dette kan bestilles når behovet oppstår gjennom et skjema i NTNU Hjelp.
 • Det vil fortsatt være mulig å levere inn brukt utstyr som tidligere til Campus-IT der dette er mest hensiktsmessig. De vil forvalte det de mottar i henhold til den nye avtalen med 3stepIT. I Gjøvik og Ålesund vil dagens ordning fortsette å være gjeldende, som vil si at brukt IT-utstyr der skal leveres inn til Campus-IT.

Makulering av dokumenter

 • Papiret legges i låste avfallsdunker merket med "makuleringspapir". Tømming bestilles via e-vaktmester (huk av i boksen for "Transport" i e-vaktmesterskjemaet).

Farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall

Glassavfall fra laboratorier

Det finnes et oppsamlingspunkt for glassavfall fra laboratorier i rom DU4-147 i Realfagbygget. Dette avfallet avhendes til deponi etter avtale inngått med Retura. Glasset bringes til rommet av brukerne selv. Følgende punkt må være oppfylt:

 • Glassavfallet må være rent og tørt.
 • Avfallet må ikke inneholde rester av kjemikalier eller biologisk materiale.
 • Avfallet må ikke lukte av kjemikalier.

Dersom glassavfallet er eller kan være kontaminert med kjemikalier, må det avhendes iht. rutiner for farlig avfall og ikke plasseres her.Avfallet kan være emballert i pappesker. Disse kan ha plastsekk/innerpose.

Bygningsmateriale og annet

 • Treverk, stein, betong og metall samles i egen container ved hvert bygg. Avfallet blir levert til gjenvinning.
 • Kontakt e-vaktmester hvis det gjelder større mengder avfall

Matavfall

 • Sorteres i kantinene på NTNU.
 • Ordning for øvrig matavfall kommer på plass i løpet av 2024.

Engangsgriller

I sommerhalvåret blir det plassert ut avfallscontainere til engangsgriller i Høgskoleparken:

Gjenbruk

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

 • For mer informasjon, transportbehov, tips eller spørsmål, ta kontakt via E-vaktmester