Wikier

Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall

Hver enhet har ansvar for eget farlig-, smittefarlig- og radioaktivt avfall. Denne siden er en veileder, som beskriver bruken av avfallsdeklarering.no (farlig- og smittefarlig avfall). Siden har også en ordliste med begreper som benyttes i forbindelse med avhending samt ved transport av farlig gods.

English version - Hazardous, infectious and radioactive waste

Temaside om HMS | Sider merket med avfall

Deklarere og avhende farlig avfall og radioaktivt avfall

 1. Logg på avfalldeklarering.no og fyll ut deklarasjon. Dersom du trenger brukerkonto, se Tilgang til avfallsdeklarering.no.
 2. Bestill henting av avfallet gjennom bestillingssystemet. Noter de ulike deklarasjonsnumrene i bestillingen som sendes. Alternativt kan kopi av deklarasjonene legges ved bestillingen. Dette som en ekstra sikkerhet for at fakturering gjøres til riktig enhet. Skriv inn "Børstad" under "Leverandør" og riktig prosjektnummer.
 3. Skriv ut deklarasjonene fra avfallsdeklarering.no og lever disse til sjåfør ved henting.

Deklarasjonene vil ha status som «Sendte deklarasjoner» i avfallsdeklarering.no fram til de er kontrollert og evt. korrigert av avfallsmottaker. Deretter følger en karenstid på 7 dager før de sendes videre til myndighetene. Deklarasjonene skifter da status til «Ferdige deklarasjoner». Dette er, i tillegg til mottatt faktura, din dokumentasjon på avhendet farlig avfall.

Spesielt ved avhending av radioaktivt avfall: Børstad kan sørge for transport, men ikke mellomlagre radioaktivt avfall. Gjør avtale med virksomheten som skal motta radioaktivt avfall, før du bestiller henting/transport fra Børstad.

Merk at for hver deklarasjon rundes vekt opp til nærmeste kg, noe som vil ha betydning for pris. Gjør derfor en vurdering av hva som trygt kan deklareres og avhendes sammen. Èn deklarasjon kan gjelde for flere kolli (flasker, kanner, etc.). Alle kolli må imidlertid merkes, som beskrevet under Kjemikalieavfall.

Slik fyller du ut en deklarasjon i avfallsdeklarering.no

Se egen veileder fra avfallsdeklarering.no.

Her kan du finne informasjon om hvordan du skal deklarere farlig avfall

Beskrivelse av avfallet

 • Skriv inn avfallsstoffnummer og EAL-kode
  • Dersom du begynner å skrive i feltene vil det også komme opp forslag til treff. Eksempel: Søk på "uorganisk" under "Avfallsstoffnummer" vil gi treff på bl.a. "syrer, uorganisk", avfallsstoffnummer 7131. Søk på "svovelsyre" under EAL-koder vil gi treff på bl.a. "svovelsyre og svovelholdige syrer", EAL-kode 060101.
 • Beskriv avfallet under "Nærmere beskrivelse". Angi, så langt som mulig, kjemikalienes navn.
 • Du kan laste opp filvedlegg, om du ønsker. For sterkt reaktive kjemikalier (avfallsstoffnummer 7122 og 7123) skal alltid sikkerhetsdatablad legges ved. Slike kjemikalier skal deklareres hver for seg.

Transportklassifisering

 • Velg «ADR» under «Transportklassifisering»
  • Velg riktige faresedler under «ADR-klassifisering» (både hovedklasse og evt. tilleggsklasse).
  • Under «ADR-klasse» velges hovedklassen.
 • Fyll inn UN-nummer, emballasjegruppe og evt. tilleggsopplysninger.

Opplysningene for utfylling av feltene under «Transportklassifisering» kan finnes via hjelpemidler, som beskrevet ovenfor. Merk at UN‐nummer kan være betegnet «FN‐nummer». Emballasjegruppe kan være angitt som «Forpakningsgruppe».

Avfallsmottak og transportør

 • «Velg avfallsmottak»: Velg «Farlig avfall - Sutterø - Børstad Transport AS»
 • «Transportør»: Velg «Avfallsmottak».

Oppsummering og innsending

 • Klikk «Signer og send deklarasjon» når deklarasjonen er ferdigstilt. Med signeringen bekrefter du at innholdet er i samsvar med deklarasjonen. Husk også å skrive deklarasjonsnummer på emballasjen.
 • Evt. mangler i deklarasjonen vil listes i rødt til høyre i skjermbildet.
 • Merk at bestilling av henting må gjøres gjennom bestillingssystemet.

Hvis det oppstår tvil om riktig deklarering, må dette avklares med avfallsmottaker.

Tilgang til avfallsdeklarering.no

For å kunne deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall gjennom avfallsdeklarering.no trenger du en brukerkonto. Ta kontakt med:

Henting / transport

NTNU har fra 16. desember 2022 rammeavtale med Børstad Transport AS. Ålesund og Gjøvik omfattes ikke av denne avtalen, og benytter lokale leverandører.

Bestill henting gjennom bestillingssystemet. Dersom din enhet har egen avtale med avfallsmottaker om regelmessig henting, trenger du ikke å bestille henting.

Ordliste

ADR

Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig avfall. For nærmere informasjon, se «ADR/RID 2023 Forskrift om landtransport av farlig gods»

Avfallsstoffnummer

4-sifret nasjonal kode for å klassifisere farlig avfall. Finn numrene i veileder fra Norsk forening for farlig avfall (NFFA). Veilederen fra NFFA kan bestilles eller lastes ned som digital utgave.

Avfallsdeklarering.no

Avfallsdeklarering.no er en elektronisk løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Løsningen forvaltes av Miljødirektoratet og Statens Strålevern.

EAL-kode

EUs standard for klassifisering av avfall (6-sifret kode). De mest brukte EAL-kodene finnes i Tabell for håndtering av avfall. Enheten kan også bruke veileder fra NFFA.

Emballasjegruppe

Stoffer og stoffgrupper som er definert som farlig gods er merket med emballasjegruppe på bakgrunn av hvilken faregrad stoffet eller stoffgruppen har. Det er tre emballasjegrupper:

 • I – Meget farlige stoffer
 • II – Middels farlige stoffer
 • III – Mindre farlige stoffer

Inndelingen gjelder ikke fareklassene 1, 2, 5.2, 6.2, 7 og de selvreaktive stoffene i fareklasse 4.1 (se Fareklasse under). Emballasje som er godkjent for bruk til transport av farlig gods, er merket med hvilken emballasjegruppe de er tilpasset. Emballasjen er merket med X, Y eller Z.

Emballasje merket med X kan brukes som emballasje for stoffer i emballasjegruppe I, II og III.

Emballasje merket med Y kan brukes som emballasje for stoffer i emballasjegruppe II og III.

Emballasje merket med Z kan kun brukes for stoffer i emballasjegruppe III.

Emballasjen skal likevel alltid vurderes om hvorvidt den tåler kjemiske egenskaper ved innholdet. Eksempelvis bør ikke stålemballasje brukes til syrer eller sure løsninger. Informasjon om hvilken emballasjegruppe ulike produkter tilhører finnes i Tabell for håndtering av avfall. Man kan også bruke veileder fra NFFA.

Fareklasse

Faresedler med riktig fareklasse skal påføres ytre emballasje ved avhending av farlig avfall og radioaktivt avfall. Faresedler (klistremerker) kan bestilles fra avfallsmottaker. Farlig gods som fraktes på vei (ADR-transport) deles inn i følgende klasser:

 • Klasse 1: Eksplosiver

 • Klasse 2: Gasser

 • Klasse 3: Brannfarlige væsker

 • Klasse 4.1: Brannfarlige faste stoffer

 • Klasse 4.2: Selvantennende stoffer

 • Klasse 4.3: Stoff som gir brannfarlig gass i kontakt med vann

 • Klasse 5.1: Oksiderende stoffer

 • Klasse 5.2: Organiske peroksider

 • Klasse 6.1: Giftige stoffer

 • Klasse 6.2: Infeksjonsfremmende stoffer

 • Klasse 7: Radioaktivt materiale

 • Klasse 8: Etsende stoffer

 • Klasse 9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander. Merk at litium har fått en egen fareseddel, som skal benyttes ved avhending av litiumbatterier.

Informasjonsblad

Helsefarlig biologisk materiale og farlige kjemikalier, som ikke har sikkerhetsdatablad, skal ha et informasjonsblad. Informasjonsblad inneholder informasjon om bl.a. helseskadelige egenskaper, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling. For nærmere informasjon se forskrift om utførelse av arbeid kap. 2. Informasjonsblad finner du i NTNUs stoffkartotek; ECO-Archive.

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad inneholder informasjon om farlige egenskaper, førstehjelpstiltak og håndtering og lagring. Sikkerhetsdatablad inneholder også informasjon om UN-nummer, fareklasse og emballasjegruppe. Sistnevnte informasjon står i punkt 14, og er viktig ved avhending av kjemikalier. For nærmere informasjon se forskrift om utførelse av arbeid kap. 2. Sikkerhetsdatablad finner du i NTNUs stoffkartotek; ECO-Archive.

UN-nummer (FN-nummer)

Alle farlige stoffer, eller grupper av farlige stoffer, med like egenskaper er tilordnet et 4-sifret UN-nummer. Numrene er fastlagt av en ekspertkomite i FN. Finn numrene i veileder fra NFFA (se under avfallsstoffnummer). UN-nummer føres på deklarasjon ved deklarering av farlig avfall.

Kontakt

 • Spørsmål om håndtering og avhending av farlig- og smittefarlig avfall, inkl. sortering, emballering, merking og deklarering av farlig avfall. Alle bestillinger, inkl. bestilling av emballasje, merkelapper, etc. gjøres via bestillingssystemet://
  • Børstad Transport AS v/ Arild Aurdal; arild@borstad.no, tlf. 480 82 412
 • NTNUs sikkerhetsrådgiver:
  • DGM v/ Håvard Dalen; haavard@dgm.no, tlf. 952 53 270
 • Spørsmål om bestillinger, hentetider, etc.
  • Børstad Transport AS, Kundesenter, tlf. 74 83 40 00
 • Spørsmål om priser, betingelser, faktura, avvik og kvalitet:
  • Børstad Transport AS v/ Karl Peder Bjerve; karlp@borstad.no, tlf. 480 82 405
 • Espen Fjærvik, HMS-rådgiver NV-fakultetet (avfallshåndtering ved NV og opprettelse av brukerkonto i avfallsdeklarering.no)
 • Ingvild Hammer, HMS-rådgiver MH-fakultetet (avfallshåndtering ved MH og opprettelse av brukerkonto i avfallsdeklarering.no)
 • Ragnar Hellan, Driftsleder (avfallshåndtering ved NTNU)
 • Arve Johansen, HMS-rådgiver (farlig avfall, smittefarlig avfall og opprettelse av brukerkonto i avfallsdeklarering.no)
 • Ann Kristin Sjaastad, Sert. yrkeshygieniker (radioaktivt avfall)

Child Pages (3)

 • Avhende kjemikalieavfall

  Denne siden er flyttet til i.ntnu.no/hms/prosedyre-for-avhending-av-kjemikalier-og-gasser

 • Avhende smittefarlig avfall

  Innholdet på denne siden er flyttet til i.ntnu.no/hms/prosedyre-for-avhending-av-biologiske-faktorer

 • Strålevern - radioaktivt avfall

  UTGÅTT, IKKE GYLDIG. NYE SIDER OM VEDRØRENDE STRÅLEVERN FINNES HER. Retningslinjen gjelder alle enheter som produserer radioaktivt avfall etter bruk av åpne radioaktive kilder, og alle enheter som...