Wikier

Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall

Hver enhet har ansvar for eget farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall. Denne siden gir oversikt over retningslinjer for håndtering og avhending. Siden har også en ordliste med begreper som benyttes i forbindelse med avhending samt ved transport av farlig gods.

English version - Hazardous, infectious and radioactive waste

Temaside om HMS | Sider merket med avfall

Avfallsfraksjoner

Ved avhending av papir, plast, restavfall, etc., se: Avfall.

Ansvar og oppgaver

Se egen side om Ansvar og oppgaver.

Deklarere og avhende farlig avfall og radioaktivt avfall

For smittefarlig avfall; se egen retningslinje.

 1. Logg på avfalldeklarering.no og fyll ut deklarasjon. Dersom du trenger brukerkonto, se Tilgang til avfallsdeklarering.no.
 2. Bestill henting av avfallet gjennom bestillingssystemet. Noter de ulike deklarasjonsnumrene i bestillingen som sendes. Alternativt kan kopi av deklarasjonene legges ved bestillingen. Dette som en ekstra sikkerhet for at fakturering gjøres til riktig enhet. Skriv inn "Norsk Gjenvinning AS" under "Leverandør" og riktig prosjektnummer.
 3. Skriv ut deklarasjonene fra avfallsdeklarering.no og lever disse til sjåfør ved henting.

Deklarasjonene vil ha status som «Sendte deklarasjoner» i avfallsdeklarering.no fram til de er kontrollert og evt. korrigert av avfallsmottaker. Deretter følger en karenstid på 7 dager før de sendes videre til myndighetene. Deklarasjonene skifter da status til «Ferdige deklarasjoner». Dette er, i tillegg til mottatt faktura, din dokumentasjon på avhendet farlig avfall.

Spesielt ved avhending av radioaktivt avfall: Norsk Gjenvinning AS kan sørge for transport, men ikke mellomlagre, radioaktivt avfall. Gjør avtale med virksomheten som skal motta radioaktivt avfall, før du bestiller henting/transport fra Norsk Gjenvinning AS.

Prisliste og oversikt over emballasje

 • Prisliste(krever at du er pålogget Innsida). Transport og tomemballasje er inkludert i enhetsprisene. For å unngå å gå tom for emballasje: Bestill tomemballasje samtidig som du bestiller henting av farlig, eller smittefarlig avfall.
 • Oversikt over standard faresedler, merkelapper og emballasje, som leveres fra Norsk Gjenvinning AS. Annen emballasje og merkelapper kan leveres på forespørsel (mot merkostnad). Se Kontakt.

Bestilling skal gjøres via bestillingssystemet.

Merk at for hver deklarasjon rundes vekt opp til nærmeste kg, noe som vil ha betydning for pris. Gjør derfor en vurdering av hva som trygt kan deklareres og avhendes sammen. Èn deklarasjon kan gjelde for flere kolli (flasker, kanner, etc.). Alle kolli må imidlertid merkes, som beskrevet under Kjemikalieavfall.

Slik fyller du ut en deklarasjon i avfallsdeklarering.no

Se egen veileder fra avfallsdeklarering.no.

Her kan du finne informasjon om hvordan du skal deklarere farlig avfall

Beskrivelse av avfallet

 • Skriv inn avfallsstoffnummer og EAL-kode
  • Dersom du begynner å skrive i feltene vil det også komme opp forslag til treff. Eksempel: Søk på "uorganisk" under "Avfallsstoffnummer" vil gi treff på bl.a. "syrer, uorganisk", avfallsstoffnummer 7131. Søk på "svovelsyre" under EAL-koder vil gi treff på bl.a. "svovelsyre og svovelholdige syrer", EAL-kode 060101.
 • Beskriv avfallet under "Nærmere beskrivelse". Angi, så langt som mulig, kjemikalienes navn.
 • Du kan laste opp filvedlegg, om du ønsker. For sterkt reaktive kjemikalier (avfallsstoffnummer 7122 og 7123) skal alltid sikkerhetsdatablad legges ved. Slike kjemikalier skal deklareres hver for seg.

Transportklassifisering

 • Velg «ADR» under «Transportklassifisering»
  • Velg riktige faresedler under «ADR-klassifisering» (både hovedklasse og evt. tilleggsklasse).
  • Under «ADR-klasse» velges hovedklassen.
 • Fyll inn UN-nummer, emballasjegruppe og evt. tilleggsopplysninger.

Opplysningene for utfylling av feltene under «Transportklassifisering» kan finnes via hjelpemidler, som beskrevet ovenfor. Merk at UN‐nummer kan være betegnet «FN‐nummer». Emballasjegruppe kan være angitt som «Forpakningsgruppe».

Avfallsmottak og transportør

 • «Velg avfallsmottak»: Velg «Farlig avfall - Sutterø - Børstad Transport AS» (Børstad Transport AS er underleverandør til Norsk Gjenvinning AS. Spørsmål vedr. sortering, deklarering, transport, avvik, etc. rettes til Norsk Gjenvinning AS, se Kontakt.)
 • «Transportør»: Velg «Avfallsmottak».

Oppsummering og innsending

 • Klikk «Signer og send deklarasjon» når deklarasjonen er ferdigstilt. Med signeringen bekrefter du at innholdet er i samsvar med deklarasjonen. Husk også å skrive deklarasjonsnummer på emballasjen.
 • Evt. mangler i deklarasjonen vil listes i rødt til høyre i skjermbildet.
 • Merk at bestilling av henting må gjøres gjennom bestillingssystemet.

Hvis det oppstår tvil om riktig deklarering, må dette avklares med avfallsmottaker.

Tilgang til avfallsdeklarering.no

For å kunne deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall gjennom avfallsdeklarering.no trenger du en brukerkonto. Ta kontakt med:

Henting / transport

NTNU har fra 1. november 2018 rammeavtale med Norsk Gjenvinning AS. Norsk Gjenvinning AS benytter Børstad transport AS som underleverandør. I Trondheim vil avfallet hentes av Børstad Transport AS og transporteres til deres mottak på Sutterø i Stjørdal. I Ålesund og Gjøvik er det Norsk Gjenvinning AS selv som står for transport.

 • Trondheim: Børstad Transport AS har etablert rutekjøring hver torsdag, men du kan bestille henting også andre dager (mot merkostnad). Bestilling sendes til Norsk Gjenvinning AS igjennom bestillingssystemet.
 • Ålesund og Gjøvik: Henting gjøres ved behov.

Bestill henting gjennom bestillingssystemet. Dersom din enhet har egen avtale med avfallsmottaker om regelmessig henting, trenger du ikke å bestille henting.

Ordliste

ADR

Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig avfall. For nærmere informasjon, se «ADR/RID 2023 Forskrift om landtransport av farlig gods»

Avfallsstoffnummer

4-sifret nasjonal kode for å klassifisere farlig avfall. Finn numrene i veileder fra Norsk forening for farlig avfall (NFFA). Veilederen fra NFFA kan bestilles eller lastes ned som digital utgave.

Avfallsdeklarering.no

Avfallsdeklarering.no er en elektronisk løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Løsningen forvaltes av Miljødirektoratet og Statens Strålevern.

EAL-kode

EUs standard for klassifisering av avfall (6-sifret kode). De mest brukte EAL-kodene finnes i Tabell for håndtering av avfall. Enheten kan også bruke veileder fra NFFA.

Emballasjegruppe

Stoffer og stoffgrupper som er definert som farlig gods er merket med emballasjegruppe på bakgrunn av hvilken faregrad stoffet eller stoffgruppen har. Det er tre emballasjegrupper:

 • I – Meget farlige stoffer
 • II – Middels farlige stoffer
 • III – Mindre farlige stoffer

Inndelingen gjelder ikke fareklassene 1, 2, 5.2, 6.2, 7 og de selvreaktive stoffene i fareklasse 4.1 (se Fareklasse under). Emballasje som er godkjent for bruk til transport av farlig gods, er merket med hvilken emballasjegruppe de er tilpasset. Emballasjen er merket med X, Y eller Z.

Emballasje merket med X kan brukes som emballasje for stoffer i emballasjegruppe I, II og III.

Emballasje merket med Y kan brukes som emballasje for stoffer i emballasjegruppe II og III.

Emballasje merket med Z kan kun brukes for stoffer i emballasjegruppe III.

Emballasjen skal likevel alltid vurderes om hvorvidt den tåler kjemiske egenskaper ved innholdet. Eksempelvis bør ikke stålemballasje brukes til syrer eller sure løsninger. Informasjon om hvilken emballasjegruppe ulike produkter tilhører finnes i Tabell for håndtering av avfall. Man kan også bruke veileder fra NFFA.

Fareklasse

Faresedler med riktig fareklasse skal påføres ytre emballasje ved avhending av farlig avfall og radioaktivt avfall. Faresedler (klistremerker) kan bestilles fra avfallsmottaker. Farlig gods som fraktes på vei (ADR-transport) deles inn i følgende klasser:

 • Klasse 1: Eksplosiver

 • Klasse 2: Gasser

 • Klasse 3: Brannfarlige væsker

 • Klasse 4.1: Brannfarlige faste stoffer

 • Klasse 4.2: Selvantennende stoffer

 • Klasse 4.3: Stoff som gir brannfarlig gass i kontakt med vann

 • Klasse 5.1: Oksiderende stoffer

 • Klasse 5.2: Organiske peroksider

 • Klasse 6.1: Giftige stoffer

 • Klasse 6.2: Infeksjonsfremmende stoffer

 • Klasse 7: Radioaktivt materiale

 • Klasse 8: Etsende stoffer

 • Klasse 9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander. Merk at litium har fått en egen fareseddel, som skal benyttes ved avhending av litiumbatterier.

Informasjonsblad

Helsefarlig biologisk materiale og farlige kjemikalier, som ikke har sikkerhetsdatablad, skal ha et informasjonsblad. Informasjonsblad inneholder informasjon om bl.a. helseskadelige egenskaper, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling. For nærmere informasjon se forskrift om utførelse av arbeid kap. 2. Informasjonsblad finner du i NTNUs stoffkartotek; ECO-Archive.

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad inneholder informasjon om farlige egenskaper, førstehjelpstiltak og håndtering og lagring. Sikkerhetsdatablad inneholder også informasjon om UN-nummer, fareklasse og emballasjegruppe. Sistnevnte informasjon står i punkt 14, og er viktig ved avhending av kjemikalier. For nærmere informasjon se forskrift om utførelse av arbeid kap. 2. Sikkerhetsdatablad finner du i NTNUs stoffkartotek; ECO-Archive.

UN-nummer (FN-nummer)

Alle farlige stoffer, eller grupper av farlige stoffer, med like egenskaper er tilordnet et 4-sifret UN-nummer. Numrene er fastlagt av en ekspertkomite i FN. Finn numrene i veileder fra NFFA (se under avfallsstoffnummer). UN-nummer føres på deklarasjon ved deklarering av farlig avfall.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

 • Spørsmål om håndtering og avhending av farlig- og smittefarlig avfall, inkl. sortering, emballering, merking og deklarering av farlig avfall. Alle bestillinger, inkl. bestilling av emballasje, merkelapper, etc. gjøres via bestillingssystemet://
  • Norsk Gjenvinning AS v/ Patrick Fløistad; patrick.floistad@ngn.no, tlf. 92600031 (kl. 0800-1600, alle virkedager)
 • NTNUs sikkerhetsrådgiver:
  • Norsk Gjenvinning AS v/ Einar Finstuen; einar.finstuen@ngn.no, tlf. 975 29 395 (kl. 08.00-16.00, alle virkedager)
 • Spørsmål om hentetider:
  • Norsk Gjenvinning AS v/ kjørekontoret; ng.trondheim@ngn.no, tlf. 98709700
 • Spørsmål om priser, betingelser, faktura, avvik og kvalitet:
  • Norsk Gjenvinning AS v/ Jørn Viggo Lofstad; jorn.viggo.lofstad@ngn.no, tlf. 97058874. Merk at alle avfallsmengder rundes opp til nærmeste kg!
 • Espen Fjærvik, HMS-rådgiver NV-fakultetet (avfallshåndtering ved NV og opprettelse av brukerkonto i avfallsdeklarering.no)
 • Ingvild Hammer, HMS-rådgiver MH-fakultetet (avfallshåndtering ved MH og opprettelse av brukerkonto i avfallsdeklarering.no)
 • Ragnar Hellan, Driftsleder (avfallshåndtering ved NTNU)
 • Arve Johansen, HMS-rådgiver (farlig avfall, smittefarlig avfall og opprettelse av brukerkonto i avfallsdeklarering.no)
 • Ann Kristin Sjaastad, Sert. yrkeshygieniker (radioaktivt avfall)

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef – 12. august 2021 – HMSR18

Child Pages (4)

 • Avhende kjemikalieavfall

  Håndtering og avhending av kjemikalieavfall beskrives i denne retningslinjen. Hver enhet har ansvar for å håndtere eget kjemikalieavfall. Du som håndterer kjemikalieavfall plikter å sette deg inn i...

 • Avhende smittefarlig avfall

  Håndtering og avhending av smittefarlig avfall beskrives i denne retningslinjen. Hver enhet har ansvar for å håndtere eget smittefarlig avfall. Du som håndterer smittefarlig avfall plikter å sette...

 • Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall - ansvar og oppgaver

  Ansvar og oppgaver ved håndtering, deklarering og avhending av farlig avfall, smittefarlig avfall og radioaktivt avfall beskrives i denne retningslinjen. Du som håndterer, deklarerer eller avhender...

 • Strålevern - radioaktivt avfall

  UTGÅTT, IKKE GYLDIG. NYE SIDER OM VEDRØRENDE STRÅLEVERN FINNES HER. Retningslinjen gjelder alle enheter som produserer radioaktivt avfall etter bruk av åpne radioaktive kilder, og alle enheter som...