Wikier

Farlig -...

Avhende kjemikalieavfall

Håndtering og avhending av kjemikalieavfall beskrives i denne retningslinjen. Hver enhet har ansvar for å håndtere eget kjemikalieavfall. Du som håndterer kjemikalieavfall plikter å sette deg inn i rutiner, retningslinjer og lovverk.

English version - Disposal of chemical waste

Temaside om HMS | Sider merket med avfall

Nyttige oversikter

Merk at for hver deklarasjon rundes vekt opp til nærmeste kg, noe som vil ha betydning for pris. Gjør derfor en vurdering av hva som trygt kan deklareres og avhendes sammen. Èn deklarasjon kan gjelde for flere kolli (flasker, kanner, etc.). Alle kolli må imidlertid merkes, som beskrevet under Emballering og merking.

Deklarering

 • Opplysninger om avfallsstoffnummer, EAL-kode, ADR-fareklasse, UN-nummer og emballasjegruppe på de mest vanlige avfallskategoriene kan finnes i NTNUs tabell for deklarering av farlig avfall.
 • Sjekk evt. sikkerhetsdatabladets punkt 14 for avfall som ikke passer inn i noen av kategoriene beskrevet i tabellen ovenfor. Sikkerhetsdatablad finner du i stoffkartoteket (ECO Archive).
  • Alternativt kan veileder fra NFFA benyttes.
 • Ved deklarering av uidentifiserte kjemikalier, eller hvis du er i tvil om riktig sortering/emballering: Kontakt alltid avfallsmottaker før avhending.

Se også Ordliste og Kontaktpersoner hos avfallsmottaker.

Sortering

Emballering og merking

 • Kjemikaliene leveres så langt som mulig i de originale beholderne, hvis de fortsatt er egnet for transport og lagring.
 • Kjemikalieavfall skal merkes på ytre emballasje med deklarasjonsnummer, UN‐nummer og faresedler. Merkingen skal være lett synlig. Bruk vannfast tusj og ferdig trykte merkelapper og faresedler (klistremerker). Dette kan bestilles fra avfallsmottaker. Ikke skriv direkte på ytre emballasje, da denne i noen grad gjenbrukes!
 • Bruk alltid absorbent ved sampakking av kjemikalier. Fyll et lag med vermiculitt, eller tilsvarende, i bunnen av esken. Vermiculitt er godkjent for både organiske og uorganiske kjemikalier. Godkjent emballasje er tilstrekkelig ved annen type avfall enn kjemikalier.
 • Pakk avfallet slik at risikoen for brekkasje reduseres. Bruk alltid støtdempende materiale mellom glassbeholdere.
 • Ved brekkasje gir bruk av plastbokser bedre sikkerhet mot søl. Til flytende avfall: Bruk plastdunker som er beregnet for transport av kjemikalieavfall.
 • Bruk membranskrulokk hvis det er risiko for gassutvikling fra flytende avfall. Eventuell gass vil da slippe ut og redusere risiko for sprenging av beholderen.
 • Ytre emballasje i papp som brukes til transport av kjemikalier skal være UN‐godkjent. Emballasjen skal da være merket med UN, etterfulgt av tall- og bokstavkombinasjon som beskriver hva emballasjen er testet/godkjent for. Emballasje som er godkjent for bruk til transport av farlig gods er merket med hvilken emballasjegruppe de er tilpasset. Standard pappesker som er brukt for levering av kjemikalier til NTNU kan normalt brukes som ytre emballasje.

Avfall som ikke skal blandes sammen med kjemikalieavfall

Smittefarlig avfall, radioaktivt avfall, eksplosjonsfarlige og/eller selvantennende kjemikalier skal ikke blandes sammen med øvrig kjemikalieavfall.

Se spesielt punkt 2 og 14 i sikkerhetsdatablad for informasjon om et kjemikalie er radioaktivt. Hvordan man identifiserer eksplosjonsfarlige og selvantennende kjemikalier er beskrevet under.

Se også:

Slik identifiserer du eksplosjonsfarlige, selvantennende og sterkt reaktive kjemikalier

Avfallsmottaker tar ikke imot eksplosjonsfarlige og selvantennende kjemikalier. Det er svært viktig at eksplosjonsfarlige og selvantennende kjemikalier identifiseres og ikke avhendes sammen med annet kjemikalieavfall på grunn risiko for brann/eksplosjon.

OBS: Utvis særlig aktsomhet ved håndtering av eksplosjonsfarlige og selvantennende kjemikalier! Ikke skru av lokk. Unngå støt og rystelser.

Ansatte ved NV-fakultetet kan ved avhending av eksplosjonsfarlige og selvantennende stoffer kontakte HMS-rådgiver Espen Fjærvik. Ansatte ved øvrige fakulteter kan kontakte HMS-rådgiver Arve Johansen, HMS-seksjonen.

Identifisere eksplosjonsfarlige og selvantennende kjemikalier ved hjelp av sikkerhetsdatablad

Sikker identifisering av eksplosjonsfarlige og selvantennende kjemikalier forutsetter grundig gjennomgang av punkt 2, 10, 13 og 14 i sikkerhetsdatabladet til produktet som skal avhendes (se under). Merk at eldre sikkerhetsdatablad kan ha annen nummerering enn angitt her:

Viktigste faremomenter (punkt 2)

Eksplosjonsfarlige stoffer er angitt med faresymbolet «eksplosivt» kun når dette vurderes som primærfare. Selvantennende stoffer kan ha ulike faresymboler, men er hovedsakelig merket som «brannfarlig».

Det er ikke mulig å identifisere alle eksplosjonsfarlige og selvantennende stoffer kun ut fra faresymbol angitt under punkt 2. Stoffer kan være eksplosjonsfarlige eller selvantennende/oksiderende selv om primærfaren knyttes til giftighet/miljøskadelighet.

Eksempel: Dinitrofenol (fuktet), CAS 51‐28‐5:

 • Faresymboler under punkt 2 er «Giftig» og «Miljøskadelig», men dinitrofenol skal likevel klassifiseres som eksplosjonsfarlig. Dinitrofenol identifiseres som eksplosjonsfarlig ved å finne fareklasse 4.1 i punkt 14 i sikkerhetsdatabladet. Se deretter på oppgitte UN-nummer; UN-nummer 1320 er oppgitt. UN-nummer 1320 kontrolleres så mot de mest brukte UN-nummer på eksplosjonsfarlige stoffer, se liste over aktuelle UN-nummer nedenfor (Fareklasse 4.1).

Stabilitet og reaktivitet (punkt 10)

Kontakt avfallsmottaker hvis punkt 10 sier noe om fare for eksplosjon eller selvantennelse.

Informasjon om avfallsavhending (punkt 13)

I dette punktet er det oppgitt generell informasjon om avhending av det aktuelle produktet.

Opplysninger om transport (punkt 14)

Her står UN-nummer, fareklasse, emballasjegruppe og krav til merking med fareseddel. Det kan være oppgitt to klasser under punktet «Fareseddel»; hovedklasse og tilleggsklasse (for eksempel 4.1 + 6.1).

Fareklasse 1 (eksplosive stoffer): Avfallsmottaker kan ikke ta imot produkter som er merket med fareklasse 1. Det samme gjelder for stoffer som har fareklasse 1 som tilleggsklasse.

Fareklasse 4.1 (selvreaktive stoffer, desensiterte eksplosiver): Alle stoffer med fareklasse 4.1 som hovedklasse må kontrolleres mot liste med UN-nummer tilhørende eksplosjonsfarlige stoffer.

Slik gjør du:

 • Sjekk om fareklasse 4.1 er oppgitt.
 • Sammenlign oppgitte UN‐nummer med disse UN-numrene:

UN 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 og 3474.

Disse numrene er de mest brukte UN-numrene på eksplosjonsfarlige stoffer. Kilde: ADR/RID 2023, 2.2.41.1.18.

Avfallsmottaker kan ikke ta imot produkter som har disse UN-numrene.

Fareklasse 4.2 (selvantennende stoffer): Avfallsmottaker kan ikke ta imot produkter som er merket med denne fareklassen.

Fareklasse 5.2 (organiske peroksider): Dersom stoffet har tilleggsklasse 1, er stoffet eksplosivt og kan ikke tas imot av avfallsmottaker.

Hvis det er tvil om stoffet er eksplosjonsfarlig eller selvantennende: Kontakt avfallsmottaker.

Nitroforbindelser, peroksider og peroksiddannende kjemikalier

Alle som håndterer slike produkter skal være spesielt oppmerksomme på dem.

Alle nitroforbindelser må undersøkes nøye med tanke på potensiell eksplosjonsfare. Mange peroksidforbindelser er svært reaktive og kan være eksplosjonsfarlige. Eksempler: Nitrofenol-forbindelser, blant andre CAS nr. 96‐91‐3, 489‐98‐5, 88‐89‐1 og 88‐88‐0.

Eksplosjonsfare kan være angitt i sikkerhetsdatabladet under punkt 2 «viktigste faremomenter» og punkt 10 «stabilitet og reaktivitet». Organiske peroksider har fareklasse 5.2 (se over).

Organiske løsemidler og andre kjemikalier, blant andre dietyleter, kan danne peroksider og bli eksplosjonsfarlige under lagring. Det er av den grunn svært viktig å ha kontroll på lagringstiden når man lagrer slike produkter. Organiske løsemidler og andre kjemikalier som kan danne peroksider deles inn i tre risikogrupper:

Gruppe A: Kjemikalier som kan gi farlige nivåer av peroksider etter lengre tids oppbevaring.

Gruppe B: Kjemikalier der farlige nivåer kan dannes ved oppkonsentrering som følge av fordamping.

Gruppe C: Kjemikalier der peroksiddannelse kan starte varmeutviklende polymeriseringsreaksjon.

Stoffer fra gruppe A og B må håndteres med stor forsiktighet. Dette gjelder spesielt peroksiddannende kjemikalier eldre enn et år, eller med ukjent historikk. Ved tvil: Ikke åpne beholderen, men lever den direkte til avhending.

Denne retningslinjen for risiko- og kjemikalieavfall er ikke dekkende for alle tiltak som kan være nødvendig i forbindelse med peroksiddannende kjemikalier. Informasjon om risiko ved kjemikalier som kan danne peroksider, liste over kjemikalier i overnevnte risikogrupper og anbefalinger for lagring og kontroll finner du her:

Identifisere sterkt reaktive kjemikalier ved hjelp av sikkerhetsdatablad

Sterkt reaktive kjemikalier skal sorteres separat og ikke emballeres sammen med, eller inkluderes i, andre typer avfall. Eventuelle eksplosjonsfarlige og selvantennende stoffer må først indentifiseres. For å identifisere et produkt som sterkt reaktivt må punkt 2, 10 og 14 i produktets sikkerhetsdatablad kontrolleres. Veileder fra NFFA kan brukes som hjelpemiddel.

Viktigste faremomenter (punkt 2): Faresymbol «Oksiderende» representerer sterkt reaktive stoffer.

Stabilitet og reaktivitet (punkt 10): Stoffet klassifiseres som «sterkt reaktivt» hvis sterk reaktivitet oppgis her. Hvis det er tvil, skal stoffet behandles som «sterkt reaktivt». Kontakt avfallsmottaker dersom du trenger hjelp.

Opplysninger om transport (punkt 14):

Fareklasse 4.1 (Lett antennbare og brennbare)

Mange stoffer i denne klassen kan være sterkt reaktive eller eksplosjonsfarlige. Kontroller UN‐nummer mot listen med UN-nummer ovenfor. Ved tvil: Kontakt avfallsmottaker.

Fareklasse 4.2 (Selvantennende stoffer)

Avfallsmottaker kan ikke ta imot produkter som er merket med denne fareklassen.

Fareklasse 4.3 (Utvikling av brennbar gass i kontakt med vann)

Alle stoffer med denne fareklassen er sterkt reaktive og skal merkes med avfallsstoffnummer 7122.

Fareklasse 5.1 (Oksiderende)

Alle stoffer med denne fareklassen er sterkt reaktive og skal merkes med avfallsstoffnummer 7122. Dette gjelder også alle stoffer med 5.1 som tilleggsklasse. Sikkerhetsdatablad skal alltid vedlegges ved avhending av produkter med avfallsstoffnummer 7122.

Fareklasse 5.2 (Organiske peroksider)

Alle stoffer med denne fareklassen er sterkt reaktive stoffer og merkes med avfallsstoffnummer 7123. Sikkerhetsdatablad skal alltid vedlegges ved avhending av produkter med avfallsstoffnummer 7123.

Fareklasse 6.1 (Giftige stoffer)

Sjekk nøye det som står under punkt 10 om «stabilitet og reaktivitet» i sikkerhetsdatabladet hvis produktet er merket med denne fareklassen. Hvis sterk reaktivitet er oppgitt: Kontakt avfallsmottaker.

Fareklasse 8 (Etsende)

Stoffer med fareklasse 8 og tilleggsklasse 5.1 (oksiderende) er sterkt reaktive.

Blanding av ulike kjemikalier

Blandinger av to eller flere kjemikalier kan klassifiseres i en "n.o.s.-posisjon" i henhold til ADR/RID 2023. Hvis man f.eks. skal klassifisere en blanding av UN1114 Avfall Benzen, fareklasse 3, emballasjegruppe II og UN1307 Avfall Xylener, fareklasse 3 og emballasjegruppe III, så kan man bruke følgende klassifisering: "UN1993 Avfall brannfarlig væske n.o.s". (Benzen/Xylener), fareklasse 3, emballasjegruppe II.

Tabell 2.1.3.10 i ADR/RID 2023 benyttes for å bestemme fareklasse og emballasjegruppe på blandingen. Oversikt over de ulike n.o.s.-posisjonene finnes i punkt 2.2.X.3, hvor X viser til de ulike klassene som er listet opp i kapittel 2.2. Se s. 135 for oversikt.

Hvis stoffet som skal klassifiseres er et avfall med en sammensetning som ikke er helt kjent, så kan emballasjegruppe og UN-nummer baseres på avsenderens kjennskap til stoffet. Er det mulig å påvise at egenskapene til stoffet ikke faller inn under emballasegruppe I, så kan stoffet klassifiseres i den mest passende n.o.s.-posisjonen i emballasjegruppe II.

Fortynning av kjemikalieavfall

Kjemikalieavfall kan ikke fortynnes, eller blandes sammen med annen type avfall, med det formål å redusere konsentrasjonen av farlige stoffer, jf. rammedirektivet for avfall (EU) 2008/98/EC, artikkel 7, punkt 4.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

 • Spørsmål om håndtering og avhending av farlig- og smittefarlig avfall, inkl. sortering, emballering, merking og deklarering av farlig avfall. Alle bestillinger, inkl. bestilling av emballasje, merkelapper, etc. gjøres via bestillingssystemet://
  • Norsk Gjenvinning AS v/ Patrick Fløistad; patrick.floistad@ngn.no, tlf. 92600031 (kl. 0800-1600, alle virkedager)
 • NTNUs sikkerhetsrådgiver:
  • Norsk Gjenvinning AS v/ Einar Finstuen; einar.finstuen@ngn.no, tlf. 975 29 395 (kl. 08.00-16.00, alle virkedager)
 • Spørsmål om priser, betingelser, faktura, avvik og kvalitet:
  • Norsk Gjenvinning AS v/ Jørn Viggo Lofstad; jorn.viggo.lofstad@ngn.no, tlf. 97058874. Merk at alle avfallsmengder rundes opp til nærmeste kg!
 • Espen Fjærvik, HMS-rådgiver, NV-fakultetet (avfallshåndtering ved NV og opprettelse av brukerkonto i avfallsdeklarering.no)
 • Ingvild Hammer, HMS-rådgiver, MH-fakultetet (avfallshåndtering ved DMF og opprettelse av brukerkonto i avfallsdeklarering.no)
 • Arve Johansen, HMS-rådgiver, HMS-seksjonen (farlig avfall, smittefarlig avfall og opprettelse av brukerkonto i avfallsdeklarering.no)
 • Ann Kristin Sjaastad, yrkeshygieniker, HMS-seksjonen

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef – 12. august 2021 – HMSRV1802