Wikier

Verneombud

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | Tilbake til HMS temaside


Som verneombud ved NTNU skal du ivareta medarbeidernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Se også retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud.

English version - Safety representative

Temaside om HMS

 Finn ditt verneombud eller Valg av verneombud.

Verneombud (VO) - oppgaver

Hovedoppgaven til et verneombud er å være arbeidstakernes representant i saker som angår HMS og ivareta deres interesser i slike saker. Verneombud skal ha fokus på forebygging og helsefremmende arbeid.

Verneombud og tillitsvalgt er to forskjellige roller. Det anbefales at verneombud og tillitsvalgt ikke er en og samme person. Dersom disse rollene likevel kombineres, må vedkommende være svært nøye med å skille på disse.

Verneombudet skal ikke gå inn i oppsigelsessaker, personalsaker og lønnskonflikter. I de tilfellene hvor saker har sin bakgrunn i arbeidsmiljøet, eller medfører konsekvenser for arbeidsmiljøet, kan likevel verneombud ha en rolle i akkurat den delen av saken.

Verneombudet skal

 • sørge for å rapportere tilbake til ansatte
 • delta i planleggingen av samordningsarbeid (samordningsavtaler)
 • delta på Arbeidstilsynets inspeksjoner i virksomheten
 • forholde seg til linjeleder på samme nivå

Som verneombud skal du særlig følge med på at:

 • Maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter medarbeidere for fare.
 • Verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passe antall og at utstyret er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand.
 • Medarbeidere får nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring.
 • Arbeidet er tilrettelagt slik at medarbeidere kan utføre arbeidet på en måte som er helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig.
 • Meldinger om arbeidsulykker sendes som avvik.

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Som verneombud skal du ha en aktiv rolle i HMS-arbeidet i ditt verneområde. Du skal bli tatt med på råd i planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Du skal lytte til dine kolleger og rådføre deg med dem før du foreslår løsninger for ledelsen. Du kan også samarbeide med og få råd fra Bedriftshelsetjenesten.

Som verneombud skal du innvolveres i alle faser i arbeidsmiljøarbeidet i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen. Et minimum er følgende møtepunkt med ledelse:

 1. Forberedelse av arbeidsmiljøundersøkelsen
 2. Planlegging av oppfølgingsmøte
 3. Oppsummering av behov og tiltak
 4. Evaluering av tiltak og prosess

Det anbefales alle verneombud å lese mer om arbeidsmiljøundersøkelsen her: Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere | Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere

Ved enheter med flere verneombud, velger verneombudene selv hvem som skal representere dem. Der flere enheter har et felles verneombud, bør verneombud og vara verneombud fordele enhetene mellom seg.

Ifølge arbeidsmiljøloven skal verneombudet handle dersom det er mistanke om forhold som kan gå ut over liv og helse. Dette gjelder også psykososiale forhold som konflikter, trakassering og vold. Se mer om verneombudet oppgaver ved uakseptabel atferd.

Verneombud skal gjøre seg kjent med gjeldende verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger som er gitt av ledelsen eller tilsynsmyndigheter.

Lokalt hovedverneombud (LHVO) - oppgaver

Lokalt hovedverneombud velges blant verneombud i sitt område. Se Valg av verneombud. Inndeling av hovedverneområder for lokalt hovedverneombud fremkommer av oversikt over verneombudene ved NTNU.

Oppgaver i det systematiske HMS-arbeidet:

 • Samordne verneombudenes virksomhet i sitt hovedverneområde, støtte og veilede disse i deres arbeid.
 • Representere ansatte i arbeidet med etablering og vedlikehold av det systematiske HMS-arbeid innen sitt hovedverneområde.
 • Representere arbeidstakerne når linjeleder vil fremme forhold vedrørende arbeidsmiljøet.
 • Delta i lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM).
 • Lokalt hovedverneombud har anledning til å møte som observatør med talerett ved drøfting og forhandling av HA-saker som nevnt, jf. arbeidsmiljøloven.
 • Samarbeide med, og rapportere til, leder for hovedverneområdet (dekan/direktør).

Stedlig hovedverneombud (stedlig HVO) - oppgaver

Stedlig hovedverneombud velges av og blant verneombudene i henholdsvis Gjøvik og Ålesund. Se valg av verneombud.

Oppgaver i det systematiske HMS-arbeidet:

 • Koordinere verneombudenes virksomhet henholdsvis i Gjøvik og Ålesund, støtte og veilede disse i deres arbeid.
 • I saker som kun berører en vernelinje (f.eks. ett institutt, en seksjon o.s.v.), er det LHVO som i samarbeid med VO skal påse at saken håndteres. Dersom flere hovedverneområder er berørt (flere LHVO), er det SHVO som har ansvar for å påse at saken håndteres og koordinere saken.
 • Samarbeide med og rapportere til viserektor, herunder fire faste møter i året.
 • Representant i stedlig AMU (SAMU Gjøvik/ SAMU Ålesund)
 • Være stedfortreder for HVO i byggesaker av stedlig karakter i Gjøvik og Ålesund med signaturrett. Dette gjelder i saker om nybygg eller ombygging i de respektive byene.
 • Representere de ansatte i stedlig HMS-forum (Gjøvik/ Ålesund)
 • Delta i lokalt samarbeidsutvalg (GSAM/ ÅSAM)

Hovedverneombud (HVO) - oppgaver

Hovedverneombud utpekes av arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap eller velges av og blant lokale hovedverneombud. Se Valg av verneombud. Hovedverneombud ved NTNU er frikjøpt i 100 % stilling.

Oppgaver i det systematiske HMS-arbeidet:

 • Samordne virksomheten til lokale hovedverneombud, støtte og veilede disse i deres arbeid.
 • Være sentral pådriver i HMS-spørsmål.
 • Representere ansatte og verneombud i sentrale fora og i det sentrale arbeidet med etablering og vedlikehold av systematisk HMS-arbeid.
 • Fast medlem og representant for verneombud i arbeidsmiljøutvalget (AMU).
 • Representere de ansatte i arbeidsmiljøutvalgets byggearm.
 • Delta i sentralt samarbeidsutvalg (SESAM). Sentralt hovedverneombud har anledning til å møte som observatør med talerett ved drøfting og forhandling av saker vedrørende hovedavtalen, som nevnt i arbeidsmiljøloven.
 • Samarbeide med, og rapportere til, rektor.

Stans av arbeid

Verneombudet skal omgående varsle leder om forhold som kan medføre ulykke eller helsefare. Verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid hvis det er umiddelbar fare for ansattes liv og helse. Hvis det er mulig, ha en dialog med lokalt hovedverneombud før stans av arbeidet. Leder, eller dennes representant, skal varsles omgående. Verneombudet er ikke ansvarlig for økonomisk tap ved stans av arbeid.

Arbeidstilsynet er den eneste som kan oppheve stansen i arbeidet.

Hovedverneombud kan ikke overprøve verneombudets stans av arbeid. Hovedverneombud kan imidlertid selv iverksette stans.

Verneområder

Verneområdet skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) deler inn arbeidsplassen i verneområder.

Endring av verneområde

Alle endringer av verneområder skal vedtas av AMU.

Det er aktuelt å endre verneområdet ved:

 • Organisatoriske endringer
 • Arealmessige endringer
  • Endring i eksisterende lokaler
  • Enhet flytter til nye lokaler

For at AMU skal kunne vurdere en søknad, må AMU ha følgende informasjon:

 • Plantegning som viser eksisterende verneområde (fargemarker området i den enkelte etasje)
 • Plantegning som viser nytt verneområde (fargemarker)
 • Skriv et kort notat som inneholder:
  • Hvorfor området ønskes endret
  • Dokumentasjon på medvirkning ved enhet (er), herunder også synspunkt fra sittende verneombud
  • Virkningstidspunkt for endring

Plikt til å ha verneombud

Alle verneområder har plikt til å ha verneombud. Hvis ingen stiller til valg som verneombud, kan ledelsen ved enheten peke ut en medarbeider ved enheten til å ivareta vervet. Les mer om valg av verneombud.

Opplæring og annet

Verneombud ved NTNU gjennomgår to dagers grunnopplæring i HMS (HMS-plattformen). Påmelding til kurset finner du i oversikten over kompetanseutvikling ved NTNU (krever innlogging).

Verneombudet har ingen plikter og er ikke pålagt HMS-ansvar. Personalsaker er heller ikke verneombudets oppgave, men verneombudet kan tas med hvis saken har med arbeidsmiljøet å gjøre. Les mer om verneombudslinjen ved NTNU.

Hjelp og retningslinjer

Lovverk

Kontakt

Child Pages (3)

 • Valg av verneombud

  Denne siden er erstattet med følgende side: Prosedyre for valg av verneombud Alle enheter skal velge verneombud og vara verneombud. Denne wikisiden gir deg informasjon om hvordan valg av verneombud...

 • Vernekort

  Innholdsfortegnelse [-] Vernekort Utfylling av vernekort Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | Tilbake til HMS temaside Denne siden er en underside av Prosedyre for...

 • Verneombudsskolen

  Verneombudsskolen er et opplæringsløp for verneombud ved NTNU. Verneombudsskolen skal bidra til at verneombudene er trygge i rollen og at verneombudsrollen oppleves meningsfylt. Alle verneombud bør...