Wikier

Prosedyre for valg av verneombud

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | Tilbake til HMS temaside


Dette er en prosedyre som beskriver ansvar, og framgangsmåte ved valg av verneombud ved NTNU

English version - (to be updated)

Formål

Formålet med denne prosedyren er å sikre at det velges verneombud og vara verneombud ved alle enheter ved NTNU.

Omfang og forankring

Retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud er styrende for denne prosedyren.

Prosedyren gjelder alle enheter ved NTNU

Definisjon

Hvem kan velges som verneombud?

Verneombudet er ansattes representant i saker som angår helse, miljø og sikkerhet. Alle som er i 50 prosent stilling eller mer som vitenskapelig eller teknisk/administrativt ansatte, kan velges som verneombud.

Verneombudet skal velges av og blant arbeidstakere med erfaring og innsikt i arbeidsforholdene innenfor verneområdet.

Linjeleder kan ikke velges som verneombud. Det samme gjelder ansatte som utfører oppgaver i linjelederes sted, for eksempel HMS-koordinatorer, lokale strålevernkoordinatorer og andre funksjoner hvor det lett kan oppstå konflikt med rollen som verneombud..

Alle ansatte og lokale arbeidstakerorganisasjoner ved NTNU kan foreslå kandidater. Alle hel- og deltidsansatte bortsett fra rektor har stemmerett.

Ansvar

Linjeleder

Linjeleder har ansvar for at det til enhver tid er valgt verneombud og vara verneombud ved enheten. Linjeleder skal administrere valget og arrangere valgmøte innenfor verneområdet.

Ved ordinært valg skal linjeleder skriftlig melde valgstyret om hvem som er valgt. Ved valg utenom ordinære valg, skal linjeleder skriftlig melde Arbeidsmiljøutvalget. Hvis ingen kandidater stiller til valg, skal linjeleder peke ut verneombud.

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) vedtar hvordan verneområdene skal defineres. AMU oppnevner et valgstyre på 3 personer som leder og koordinerer ordinært valg av verneombud, lokale hovedverneombud og varaer.

Valgstyret

Valgstyret skal varsle enhetene om at ordinært valg av verneombud, lokalt hovedverneombud og varaer, skal være gjennomført innen en fastsatt dato medio november.

Fremgangsmåte ved valg av verneombud

Valg kan gjennomføres på flere måter:

 • Valgweb
 • Allmøtevalg
 • Urnevalg ved avkryssing på liste

Verneombud (VO) og vara verneombud

Linjeleder (Instituttleder) er ansvarlig og sørger for at det gjennomføres valg av verneombud.

Se også informasjon til linjeledere som er ansvarlig for verneombudsvalg på siden Verneombudsvalg for perioden 2023-2024

Valg av verneombud for en enhet foregår annet hvert år der verneombudet velges for 2 kalenderår. Perioden starter 1. januar og avsluttes 31. desember.

Valget skal være avsluttet innen medio oktober. Valg utenom ordinært valg er aktuelt hvis verneområdet endres eller verneombudet trer ut av funksjon i løpet av 2-årsperioden.

Enheten skal informere alle ansatte om valg av verneombud og valgdato minst 1 måned før valget. Resultat av ordinære og ekstraordinære valg gjøres kjent for alle ved enheten via intern informasjon, vernekort og på siden verneområder og verneombud 2023-2024.

Hvis det kun kommer 1 forslag om verneombud, er vedkommende valgt. Er det flere forslag, blir den som får flest stemmer valgt. Hvis det er likt antall stemmer mellom kandidatene, avgjøres valget ved loddtrekning.

Vara verneombud blir enten den som får nest mest stemmer eller ved at enheten gjennomfører eget valg for vara.


Lokalt hovedverneombud (LHVO) og vara lokalt hovedverneombud

Dekanus/direktør er ansvarlig og sørger for at det gjennomføres valg av lokalt hovedverneombud innen 1. november. Eventuell stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Se også informasjon til linjeledere som er ansvarlig for verneombudsvalg på siden Verneombudsvalg for perioden 2023-2024

Lokale hovedverneombud velges av og blant verneombudene i sitt verneområde:

 • Fakultetene
 • Vitenskapsmuseet og Artsdatabanken
 • Rektors stab og organisasjon
 • Bibliotek og utdanning
 • Økonomi og Eiendomsavdelingen

Lokalt hovedverneombud velges for 2 kalenderår. Perioden starter 1. januar og avsluttes 31. desember.

Vara for lokalt hovedverneombud blir enten den som får nest mest stemmer eller det gjennomføres eget valg for vara.


Stedlig lokalt hovedverneombud (stedlig LHVO) og vara stedlig lokalt hovedverneombud

Viserektorer ved Gjøvik og Ålesund er ansvarlig og sørger for at det gjennomføres valg av stedlig lokalt hovedverneombud innen 1.november. Eventuell stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Se også informasjon til linjeledere som er ansvarlig for verneombudsvalg på siden Verneombudsvalg for perioden 2023-2024

Stedlig lokalt hovedverneombud velges av og blant verneombudene i henholdsvis Gjøvik og Ålesund.

Stedlig lokalt hovedverneombud velges for 2 kalenderår. Perioden starter 1. januar og avsluttes 31. desember.

Vara for stedlig lokalt hovedverneombud blir enten den som får nest mest stemmer eller det gjennomføres eget valg for vara.


Sentralt hovedverneombud (HVO) og vara sentralt hovedverneombud

Ved NTNU er det hovedsammenslutningene (som til sammen organiserer flertallet av arbeidstakerne) som i fellesskap utpeker sentralt hovedverneombud. Hvis hovedsammenslutningene ikke ønsker å peke ut sentralt hovedverneombud, velges sentralt hovedverneombud av og blant lokale hovedverneombud. (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-5)

Sentralt hovedverneombud pekes ut eller velges for 2 år og perioden løper fra 1. juni til 31. mai.

Vara for sentralt hovedverneombud pekes ut eller velges.

Rapportering av valgresultat og vedlikehold av verneombudslister

Ledelsen ved institutter, fakulteter, Vitenskapsmuseet og avdelinger i fellesadministrasjonen har ansvar for å oppdatere opplysningene for sin enhet på wikisiden «verneombudsperiode 2023-2024» innen 15. november 2022.

I tillegg skal tabell med valgresultatet for tilhørende enhet besvares i ephorte innen 15.november.

Kontakt

Relaterte dokumenter

Relaterte verktøy

Om prosedyren

Type dokumentProsedyre
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef, 06.09.2021
Sist revidert
Neste gjennomgangPlanlagt gjennomført august 2022

Child Pages (1)

 • Verneombudsvalg for perioden 2023 - 2024

  Informasjon til deg som ønsker å stille til valg Hvis du stiller som verneombud, da gjør du en viktig jobb for arbeidskollegaer og arbeidsgiveren din! Verneombudet er talsperson for arbeidstakerne...