Wikier

Retningslinje for systematisk HMS-arbeid

Lover og forskrifter for HMSHMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside


Dette er en retningslinje som beskriver ansvar og prinsipper for det systematiske HMS-arbeidet. 

English version -  (to be updated)

Formål 

Formålet med retningslinjen er å beskrive hvordan HMS-arbeidet ved NTNU skal organiseres, gjennomføres og dokumenteres på en måte som oppfyller myndighetskrav og interne regler. Retningslinjen skal sikre medvirkning og legge til rette for et aktivt samarbeid mellom de ulike aktørene i HMS-arbeidet ved NTNU. 

Omfang og Forankring 

Retningslinjen er underordnet HMS-politikken, og gjelder for alle enheter ved NTNU. Retningslinjen er forankret i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5. andre ledd punkt 8. 

Ansvar 

Linjeleder

har innenfor sin enhet: 

 • Ansvar for at retningslinjen følges på sin enhet. 
 • Ansvar for at det systematiske HMS-arbeidet er planlagt, organisert, gjennomført og dokumentert i tråd med interne regler og myndighetskrav. 
 • Dersom enheten utfører arbeid i samme lokaler som andre virksomheter, skal linjeleder sørge for at det utarbeides samordningsavtaler som klargjør HMS-ansvaret.   

Definisjoner 

 • Systematisk HMS-arbeid: Planlegging, organisering, gjennomføring og dokumentering av HMS-aktivitet ved NTNU. 
 • Se også HMS-politikken for øvrige definisjoner 

Gjennomføring av systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid-arbeid 

Organisering 

Linjeleder/linjeleders representant

skal innenfor sin enhet sørge for at:  

 • HMS-mål og HMS-handlingsplan utarbeides. 
 • HMS-kartlegginger og HMS-risikovurderinger blir gjennomført og fulgt opp
 • det foreligger skriftlig oversikt som viser delegering av HMS-oppgaver og påse at HMS-oppgavene utføres. 
 • ansatte og studenter har tilstrekkelig HMS-kompetanse for å utføre aktiviteter på en måte som sikrer et godt og trygt arbeidsmiljø.
 • det føres register over ansatte og studenter som kan være utsatt for visse helseskadelige forhold. Se siden Eksponeringsregister.
 • enheten fører stoffkartotek over farlige kjemikalier, og at enhetens ansatte og studenter  vet hvordan de får tilgang til stoffkartoteket og hvordan de skal bruke det. Se siden Stoffkartotek.
 • HMS-avvik blir meldt og fulgt opp. 
 • overordnede HMS-mål, HMS-politikk, Sentrale HMS-retningslinje og overordnede handlingsplaner, gjøres kjent og følges.

Verneombud 

skal innenfor sitt verneområde: 

 • Påse at arbeidsgiver ivaretar sitt ansvar etter NTNUs interne regler og Arbeidsmiljøloven. 
 • Delta i planlegging og gjennomføring av det systematiske HMS-arbeidet. 

Ansatte og studenter

 • Har plikt til å følge NTNUs interne regler 
 • Har medvirkningsplikt i det systematiske HMS-arbeidet. 

Krav 

Alle enheter ved NTNU skal årlig: 

Kontakt

Relaterte dokumenter

Relaterte verktøy

Om retningslinjen

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef 15.06.2021
Sist revidert
Neste gjennomgangPlanlagt gjennomført august 2022