Wikier

Prosedyre for...

Verneombudsvalg for perioden 2023 - 2024


Informasjon til deg som ønsker å stille til valg

Hvis du stiller som verneombud, da gjør du en viktig jobb for arbeidskollegaer og arbeidsgiveren din!

Verneombudet er talsperson for arbeidstakerne i alt som påvirker arbeidsmiljøet.

Som verneombud skal du påse at arbeidet ikke utsetter deg og dine kolleger for fare eller andre uheldige belastninger. Det er viktig å forebygge både akutt fare og langtidsbelastninger.

Verneombudets oppgaver går først og fremst ut på å se til at arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljøet blir oppfylt. Verneombudet rapporterer til leder for sitt verneområde.

Det er linjeleder som har ansvar for arbeidsmiljøet ved enheten, men verneombudet er en viktig medspiller. Linjeleder skal sørge for at verneombud og varaverneombud får den opplæring og tid som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte.

Verneombud i praksis er blant annet:

 • Delta i planlegging og gjennomføring av enhetens systematiske HMS-arbeid
 • Være en talsperson for arbeidstakerne i saker som angår arbeidsmiljøet
 • Bidra til godt samarbeid med ledelsen
 • Delta på faste og jevnlige møter med ledelsen
 • Peke på forhold som kan føre til mistrivsel, stress eller mobbing og trakassering (psykososialt arbeidsmiljø)
 • Peke på forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare (fysisk arbeidsmiljø)
 • Påse at arbeidsgiver overholder arbeidsmiljølovens bestemmelser
 • Komme med råd og innspill når det gjelder innredning av arbeidsplassen og utførelse av arbeidet
 • Delta på HMS-runder og forberedelsen/etterarbeidet til arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK)

Her kan du lese mere om verneombudsrollen ved NTNU og her kan du lese mere om selve valgprosessen.

Nytt for perioden 2023 - 2024

Egen verneombudskole for kompetanseheving innenfor arbeidsmiljøarbeid

Alle verneombud og varaverneombud skal gjennomføre HMS-plattformen (2 dagers internt kurs)

I tillegg vil NTNU fra og med 2023 innføre verneombudskolen. Denne er planlagt som 8 digitale møter a 2 timer i løpet av året, hvor ulike tema tas opp

Retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud

Retningslinjen skal sikre at verneombud får opplæring og tid til å utføre vervet som verneombud på alle nivå ved NTNU.


Informasjon til linjeledere som er ansvarlig for verneombudsvalg

Linjeleder (Instituttleder, avdelingsleder, dekan, museumsdirektør) er ansvarlig for gjennomføring av verneombudsvalget ved sin enhet, valget skal være gjennomført senest 15.oktober 2022. Valg av lokalt hovedverneombud (LHVO) skal være gjennomført senest 1. november 2022. Valget skal gjøres kjent for alle ansatte på egen enhet, senest en måned før valget.
Følgende brev (klikk her) og vedlegg (klikk her) er utsendt i ephorte.

Se siden Prosedyre for valg av verneombud for framgangsmåte og rapportering.

Etter valget møtes linjeleder, verneombud og varaverneombud for en forventningsavklaring. En slik avklaring bør omhandle:

 • Materiell, opplæring og tid for å utøve vervet (Arbeidsmiljøloven pocketutgave med kommentarer: EAN: 9788205534971)
 • Forventninger til hverandre
 • Faste og jevnlige møter
 • Type saker og arenaer for involvering

For styrende dokumenter, se Retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud.

Ved å sikre et godt samarbeid mellom linjeleder og verneombud, vil man kunne jobbe systematisk og kontinuerlig med arbeidsmiljø (utfordringer og muligheter), og bli enige om handling og oppfølging for forbedring.

Det er viktig at både leder og verneombud skaffer seg nødvendig kompetanse på hva arbeidsmiljøarbeid handler om, og hvilke forbedringer og utfordringer som er særlig viktige på sin enhet.

Her kan du laste ned "plakat" om valget