Wikier

Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere

Arbeidsmiljøundersøkelsen er et av de verktøyene du som leder har for å utvikle et godt arbeidsmiljø. Som leder har du ansvar for gjennomføringen av undersøkelsen ved den enheten du er leder for. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år, med påfølgende tiltaksutvikling, iverksetting av tiltak og oppfølging av handlingsplaner.

Spørreskjema til Arbeidsmiljøundersøkelsen sendes neste gang ut 6. november 2023. Før det skal alle ledere ha et forberedende møte med sitt verneombud, velge svarenhet(er), og informere medarbeidere ved sin enhet om kommende spørreskjema og oppfølgingsprosess. Ta kontakt med din lokale koordinator for Arbeidsmiljøundersøkelsen, dersom du trenger bistand i dette arbeidet. Du finner en oversikt over hvem det er nederst på denne siden.

Engelsk versjon: Work Environment Survey – for managers


Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere | Temaside om HMS | Psykososialt arbeidsmiljø

Hvorfor gjennomfører vi arbeidsmiljøundersøkelse?

 • Fordi et godt og velfungerende arbeidsmiljø er nødvendig for å realisere NTNUs mål.
 • For å få oversikt over hvordan ansatte opplever sin arbeidssituasjon.
 • For å få grunnlag for strategiske arbeidsmiljøsatsninger og organisasjonsutviklingstiltak.
 • Fordi alle medarbeidere ved NTNU skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Som leder skal du:

 • Sette mål for arbeidsmiljøarbeidet ved din enhet.
 • Oppfordre alle ansatte ved din enhet til å svare på undersøkelsen og delta i oppfølgingsarbeidet.
 • Gjennomføre oppfølgingsmøte ved din enhet før påske.
 • Utvikle handlingsplan med mål og tiltak
 • Iverksette tiltak
 • Systematisk følge opp og evaluere tiltak
 • Involvere verneombud og LOSAM gjennom hele prosessen.
 • Ha dialog i lederlinja om oppfølgingen i 2022, evaluering og justering av tiltak.

Arbeidsmiljøundersøkelsen «tar tempen» på arbeidsmiljøet ved enheten og for NTNU samlet. Den gir ansatte en mulighet til å si noe om hvordan de har det på jobb. Disse tilbakemeldingene er en hjelp til deg som leder i arbeidet med å fremme et godt arbeidsmiljø i samsvar med NTNUs verdier - kreativ, kritisk, konstruktiv og respektfull, for å realisere NTNUs mål.

Se Fremdriftsplan arbeidsmiljøundersøkelsen 2021 - for ledere i PDF-format, som du kan skrive ut. Se også notat fra konstituert organisasjonsdirektør om gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen 2021.

Hovedtemaene i spørreskjemaet er:

 • Den enkelte og jobben
 • Samspill ledere og medarbeidere
 • Kommunikasjon og medvirkning
 • Samarbeid og fellesskap
 • Håndtering av uheldige hendelser
 • Støtte, samspill og kultur

Les mer om arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen på ARK sine hjemmesider.

Arbeidsmiljøarbeidet 2023-2024

Fase 1: Motivere og forberede - august - oktober 2023

 1. Sette arbeidsmiljøundersøkelsen på agendaen i ledermøte (nivå 2) sammen med lokal koordinator for arbeidsmiljøundersøkelsen. Frist: september 2021
 2. Fylle ut skjemaet "Forberedelse til arbeidsmiljøundersøkelsen 2021" sammen med verneombud. Utfylt skjema arkiveres i ephorte på enhetens saksmappe innen 15. oktober 2021. NB! Det vil i oktober bli opprettet en saksmappe for hver enhet slik at dere kan få resultatene fra undersøkelsen på samme sak: "Arbeidsmiljøundersøkelse 2021 ENHETSFORKORTELSE". Eks. "Arbeidsmiljøundersøkelse 2021 MH ISM HUNT". Her finner dere enhetsforkortelsene som blir brukt i 2021.
 3. Velg svarenhet dvs. der ansatte svarer og der leder tar ansvar for oppfølgingen av undersøkelsen. Send korrigert svarenhetsliste til koordinator for arbeidsmiljøundersøkelsen på ditt fakultet/område i fellesadministrasjonen (hvis dere velger gruppenivå, vil koordinator ta kontakt om bistand til å tilordne ansatte til riktig gruppe). Frist: 17.09.2021.
  • NTNU anbefaler at det bør være minst 8 ansatte på svarenhetene. Minst 5 ansatte må ha svart for å få skrevet ut resultatrapport.
  • Store institutt/avdelinger anbefales å velge faggruppe/seksjon som svarenhet. På instituttene er det også mulig å kjøre oppfølgingsprosess ¨basert på rapportene for ulike stillingsgrupper (vitenskapelig, teknisk-administrativ, stipendiat). Noter på svarenhetslisten hvis det er behov for rapport på engelsk utover stipendiatrapporten.
 4. Informere alle ansatte ved din enhet om kommende arbeidsmiljøprosess (for eksempel allmøte). Frist: oktober 2021.

Fase 2: Kartlegge - november 2023 - april 2024

 1. Spørreskjema sendes alle ansatte per e-post 8. november 2021 med svarfrist 28. november 2021
 2. En kvalitativ tilnærming til kartleggingen fortsetter i oppfølgingsmøte i fase tre.

Mer detaljert informasjon om spørreundersøkelsen og resultatrapportene, som blant annet;

 • Hvem som skal delta
 • Utsendelse
 • Anonymitet og bruk av resultatene
 • Rapporter fra spørreundersøkelsen

Rapportene for hver enkelt svarenhet tilgjengeliggjøres for deg som leder i januar og tilbakeleses til enheten i oppfølgingsmøtet. Rapporten vil være på samme format som NTNU-nivå-rapporten.

Fase 3: Utvikle tiltak - februar - april 2024

 1. Planlegge oppfølgingsmøte sammen med verneombud. Se sjekkliste for planlegging av oppfølgingsmøtet.
 2. Gjennomføre oppfølgingsmøte med alle ansatte ved din enhet før påske (frist: 8.april) . Ressursperson for enheten kan bistå i planleggingen av møtet. I møtet skal dere:
 3. Handlingsplanen drøftes på fakultets-/avdelingsnivå. Vurder om det er behov for felles tiltak eller bistand i videre oppfølging av handlingsplaner.

Fase 4: Gjennomføre og evaluere - mai 2024 - mai 2025

Som enhetsleder har du ansvar for å følge opp handlingsplanen i samarbeid med verneombud og ansatte. Evaluer hvordan tiltakene virker og gjør justeringer ved behov. Evaluering og læring for videre arbeidsmiljøarbeid er viktig. Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen vil også være tema i dialogmøter og HMS-årsrapporter.

Gjennomføre evalueringsmøte med verneombud (november 2022)

Resultat fra tidligere undersøkelser

Verneombudets rolle

Du som leder skal involvere verneombudet i alle faser i arbeidsmiljøarbeidet. Et minimum er følgende møtepunkt:

 1. Forberedelse av arbeidsmiljøundersøkelsen (september 2021)
 2. Planlegging av oppfølgingsmøte (januar 2022)
 3. Oppsummering av behov og tiltak (etter oppfølgingsmøtet)
 4. Evaluering av tiltak og prosess (november-desember 2022)

Ved enheter med flere verneombud, velger verneombudene selv hvem som skal representere dem. Der flere enheter har et felles verneombud, bør verneombud og vara verneombud fordele enhetene mellom seg.

Leder skal gi verneombudet tilgang til rapporter for sitt verneområde.

Verneombudets oppgaver | Finn ditt verneombud

Hjelp å få

Kontaktpersoner

Ledelse:

Koordinering:

Ressurspersoner

Lokal koordinator for arbeidsmiljøundersøkelsen:

6618 Visninger
Vedlegg