Wikier

Varsling

Februar 2024: Informasjonen på denne siden er under gjennomgang i forbindelse med den nye varslingsrutinen.


Her finner du informasjon om hvordan du går frem hvis du har opplevd mobbing, trakassering eller andre alvorlige og kritikkverdige forhold ved NTNU. Alle ansatte, studenter og eksterne har rett til å varsle. Du kan varsle på vegne av deg selv eller andre.

English version - Whistleblowing

Se også: Temaside Si fra! | Uakseptabel adferd - mobbing og trakassering | Seksuell trakassering | Sider merket med varsling


Vil du snakke med noen før du varsler? Lenger ned på siden finner du en liste over gode samtalepartnere med taushetsplikt du kan snakke med før du varsler.

Slik varsler du

Gi en så presis beskrivelse av saken som mulig når du varsler. Dette bør være med:

 • Hva varsler du om?
 • Hvor og når skjedde det?
 • Hvem er involvert?
 • Var det noen vitner?
 • Har du kjennskap til tidligere saker relevant for saken din?

 Send inn varsel

Muntlig eller skriftlig varsel

For å ivareta personvern og oppfølging på sikrest mulig måte, ønsker vi at du varsler via varslingsknappen over. Du kan også varsle via brev, e-post, telefon eller muntlig til noen med taushetsplikt.

Kan jeg varsle anonymt?

Varslingsskjemaet kan sendes inn anonymt. Vær oppmerksom på at det kan begrense muligheten til å følge opp saken.

Hva kan du varsle om?

Hvis du opplever eller er utsatt for alvorlige kritikkverdige forhold ved NTNU, bør du varsle.

Eksempler:

 • Mobbing
 • Trakassering
 • Seksuell trakassering
 • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

Ansatte har i noen tilfeller varslingsplikt.

Hva skal du ikke varsle om?

Mindre alvorlige hendelser kan du melde inn via Si fra-portalen.

Eksempler for studenter

 • Er du misfornøyd med undervisningen eller vil klage på kvaliteten i studieprogrammene, veiledningen eller andre problemer i læringsmiljøet, les mer om studenters rolle i kvalitetssikring av utdanning her.
 • Du skal ikke varsle om uenighet eller mindre konflikter mellom studenter. Dette løser du som regel selv, men hvis konflikten eller situasjonen utvikler seg negativt og påvirker helse, læring eller læringsmiljø, bør du be om en samtale med noen av de nevnt under for råd og veiledning.

Eksempler for ansatte

Uenighet om fattede beslutninger om for eksempel budsjettfordeling, ansettelser, faglige prioriteringer eller vedtak med hjemmel i lov og regelverk regnes ikke som varslingssaker. Synspunkter om disse områdene kan tas opp med nærmeste leder.

Hva skjer når du varsler?

Mottaket vil foreta en vurdering av saken og deretter bli fordele den til en oppfølgingsansvarlig. Du vil bli orientert om hva som skjer videre i saken av den som blir satt som ansvarlig saksbehandler. Dette kan ta noe tid, avhengig av hva slags sak det er og hvor kompleks den er

Hvis du er part i saken

Varsler du om noe du selv har opplevd, er du part i saken og har rett til å bli hørt som en del av saksbehandlingen. Du kalles inn til en samtale for å få legge frem din versjon som en del av saksbehandlingen.

Hvis du ønsker det, har du krav på å få ha med deg en person som du stoler på i slike samtaler.

Du holdes orientert om behandlingen og utfallet i saken så langt det er mulig. Her må saksbehandler også ta hensyn til taushetsplikt overfor tredjepersoner.

Hvis du ikke er part i saken

Har du varslet på vegne av noen andre, er du ikke part i saken. Du får beskjed når saken er mottatt og når den er ferdig behandlet. Ønsker saksbehandler flere opplysninger fra deg, kan du bli kontaktet underveis i saksbehandlingen. Du vil ikke få informasjon om utfallet av saken eller hvilke tiltak som er gjort.

Varslinger er taushetsbelagt informasjon

Taushetsbelagte opplysninger unntas offentlighet. Ditt navn blir ikke kjent for flere enn nødvendig for saksbehandlingen.

Når du har sendt inn et varsel, er du beskyttet mot gjengjeldelse og represalier gjennom arbeidsmiljøloven. Les mer om gjengjeldelse hos Arbeidstilsynet.

Disse kan du snakke med før du varsler

Det kan være lurt å snakke med noen før du varsler. Ønsker du å diskutere saken din før du bestemmer deg for å varsle, er det flere du kan ta kontakt med. Det finnes flere gode samtalepartnere med taushetsplikt, hvis du vil diskutere saken før du bestemmer deg for å varsle. Du bestemmer selv hvor mye du vil informere om i en slik samtale.

Studenter

Unngå å gå til linjeforeningene eller studenttillitsvalgte om slike saker, siden de ikke har spesiell kompetanse i å gi råd og veiledning i slike saker.

Medarbeidere

Varslingsrutiner

Varslingsrutine for NTNU (pdf), vedtatt november 2023.

Retningslinjer for varsel om kritikkverdige forhold for studenter (pdf) fastsatt av rektor 6. september 2023

Child Pages (2)

 • Fakultetenes varslingsmottak - studentsaker

  Se også: Temaside Si fra | Varsling | Mobbing og trakassering See also: Speak up! | Whistleblowing | Harassment and conflict Innholdsfortegnelse [-] Vil du snakke med noen før du varsler?...

 • Varslingsplikt for ansatte

  Til informasjon, februar 2024: Innholdet er under arbeid i forbindelse med nye varslingsrutiner. Ansatte ved NTNU, tillitsvalgte, fagforeninger og verneombud kan varsle på egne eller andres vegne...