Wikier

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø er forholdet mellom kolleger, mellom ansatte og ledere, og opplevelsen av å mestre arbeidet. Her kan du få informasjon og oversikt over tilgjengelige ressurser.

Temaside om HMSSider merket med HMS

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Sosiale, mellommenneskelige og organisatoriske forhold som påvirker vår arbeidsevne, helse og velferd utgjør det psykososiale arbeidsmiljøet. Organisatoriske forhold omhandler hvordan dine arbeidsoppgaver er organisert. Dette kan være rutiner, ansvar og krav til den enkelte, avdelingen og hele NTNU. 

Sosialt og mellommenneskelig miljø på arbeidsplassen påvirkes av:

 • Opplevelse av trivsel
 • Samhold
 • Lederskap
 • Kommunikasjon
 • Stress
 • Isolasjon
 • Konflikter
 • Mobbing og trakassering
 • Vold og trusler om vold.

Organisatorisk arbeidsmiljø handler om:

 • Hvordan er arbeidet tilrettelagt og organisert
 • Grad av medvirkning og mulighet til å påvirke arbeidet
 • Grad av frihet i jobben
 • Ensformig eller variert arbeid
 • Arbeidstid

Trafikklyset (grønt, gult og rødt) er en metafor for NTNUs systematiske HMS-arbeid for et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Helsefremmende og forebyggende arbeid

For å arbeide systematisk med mellommenneskelige forhold på arbeidsplassen, er det nødvendig å etablere strukturer og gode prosesser. Eksempel: arbeidsmiljøundersøkelsen og utviklingsrettede tiltak som følger av denne. Det som fungerer godt skal opprettholdes og videreutvikles.

Risikofylt arbeidsmiljø

Et «gult» arbeidsmiljø kan være kjennetegnet av økte spenninger, enten ved NTNU som helhet, mellom ulike enheter og/eller enkeltpersoner. Eksempler på dette kan være: omstilling, nedbemanning, misnøye med beslutninger, mangelfull informasjon, høyt stressnivå og kommunikasjonsproblemer.
Mellom enkeltpersoner kan dette dreie seg om faglig uenighet, kommunikasjon, samarbeid, rolleforståelse, oppgavefordeling og noen ganger private forhold.
Arbeidet her handler om å redusere risiko for uønskede hendelser.

Uforsvarlig arbeidsmiljø

Et uforsvarlig arbeidsmiljø kjennetegnes ved brudd på Arbeidsmiljøloven og at en eller flere ansatte eller ledere står i fare for å bli syk eller skadet som følge av forhold i jobben. Jf. AML §4-1, 4-3. Dette kan f.eks. være mobbing, trakassering og alvorlige personkonflikter. Ledere har ansvar for å håndtere konflikter og gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø. Til hjelp i dette arbeidet har NTNU en policy og rutine for håndtering av konflikter Les mer her.

Plikt til å skape godt arbeidsmiljø

Leder

Ledere skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven blir overholdt. AML § 2.1. Det foreligger videre en plikt til HMS og internkontroll jf., AML § 3-1, tilretteleggende, forebyggende og gjenopprettende plikt,  jf. AML §§ 4-1, 4-2 og 4-3, samt vern mot diskriminering jf AML kap. 13

Dette innebærer å legge til rette for aktivitet som bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø, gjennomføre forebyggende tiltak, samt undersøke og håndtere utfordringer i miljøet fortløpende. Aktiviteter i virksomheten skal planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med NTNUs systematiske arbeid med HMS.

Ansatte

Ansatte har medvirkningsplikt i henhold til AML § 2-3. Dette betyr at alle skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Ansatte skal delta i vernearbeid og miljøarbeid og aktivt medvirke til at tiltak for å skape godt og sikkert arbeidsmiljø blir gjennomført. I tillegg foreligger det en plikt til varsling om kritikkverdige forhold jmf. AML § 2-4.

Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø

For å fange opp hvordan ansatte opplever sitt arbeidsmiljø benytter vi ulike verktøy.

 • Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU kartlegger hvordan vi opplever krav og ressurser i vårt arbeidsmiljø, og hvordan disse virker inn på hverandre. Eksempler kan være: 
 • Ressurser i den enkeltes oppgaveutførelse
  • Autonomi, selvstendighet, myndiggjørende ledelse, anerkjennelse, støtte fra leder og kompetanseutvikling
 • Ressurser i kollegiet
  • Samarbeid, fellesskap, romslighet og sosialt ansvar, sosialt klima
 • Ressurser i enheten
  • Målklarhet, rettferdighet, tillit og pålitelighet, forbedringskultur
 • Jobbkrav i den enkeltes arbeidssituasjon
  • Konflikter, rollekonflikter, tidspress
 • Tilknytning til jobben
  • Mening, jobbengasjement, tilknytning, arbeidsavhengighet

• HMS-runde

• Risikovurdering

Rådgivning, kurs og opplæring

HMS avdelingen kan tilby bistand i form av rådgivning, kurs, seminarer og annen opplæring i psykososialt arbeidsmiljø. Dette gjelder både i forbindelse med helsefremmende, forebyggende og gjenopprettende tiltak. Eksempler på dette kan være: kartlegging av arbeidsmiljø, arbeidsmiljøprosesser, konflikthåndtering, stressmestring, individuell rådgivning m.m.

Hjelp

• Arbeidstilsynet, Idebanken 

Relaterte dokumenter

• Stress på arbeidsplassen
• Rus
• Melde avvik
• Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter
• Inkluderende arbeidsliv - NAV
• Omstilling
•  Varsling av kritikkverdige forhold

Lovverk

• Etiske retningslinjer for statstjenesten
• Arbeidsmiljøloven
• Internkontrollforskriften
• Statsansatteloven

Kontaktinformasjon

• Bedriftshelsetjenesten
Kristin Lysklett, HMS-rådgiver, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Sist redigert 06.04.2021

12551 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: HMS