Wikier

Stress på arbeidsplassen

De vanligste kildene til stress på arbeidsplassen kan en gjøre noe med. Eksempler på dette kan være praktiske tiltak for å øke egen kontroll over egen arbeidshverdag, bedre kvalitet på og tilgang til nødvendig informasjon, sørge for å ivareta positive sosiale relasjoner, prioritere o.l.

English version - Stress in the workplace

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Hva er stress?

Stress er en tilstand som ofte oppleves som negativ. Stress oppstår når vi opplever at kravene til en ekstern situasjon er utenfor vår evne til å takle den aktuelle situasjonen.

Hva skaper stress?

Vi reagerer alle forskjellig på de fleste hendelser og utfordringer vi møter i livet. For eksempel kan noen oppleve en omstilling på arbeidsplassen som veldig stressende, mens andre gleder seg til å møte nye mennesker og utfordringer som endringer kan føre med seg.

Stressnivået avhenger av forholdet mellom en primær- og sekundærvurdering vi foretar. Primærvurderingen er vurderingen av noe som allerede har skjedd, en potensiell framtidig trussel, eller om en ser på situasjonen som en utfordring eller noe en kan vende til egen fordel. Den sekundære vurderingen er vurderingen av hvorvidt en har tilstrekkelige ressurser til å håndtere den aktuelle situasjonen. Når det er stor skade/trussel og mestringsevnen vurderes som lav, så vil opplevd stress være høyt, mens det motsatte er tilfellet når trussel vurderes som lav og mestringsevnen som stor.

Selv om vi reagerer ulikt er det noen forhold på arbeidsplassen som vi generelt kan si øker faren for langvarig stress, for eksempel:

 • Kombinasjonen av høye krav, liten kontroll og dårlig tilgang til sosial støtte
 • Negative eller manglende sosiale relasjoner
 • Vedvarende tidspress
 • Motstridene krav fra hjem og jobb
 • Rollekonflikt
 • Liten opplevelse av sammenheng og mening, uklare mål
 • Mangel på variasjon
 • Ansvar for andre

Hvordan gjøre noe med stress?

De vanligste kildene til stress på arbeidsplassen kan en gjøre noe med. Eksempler på dette kan være praktiske tiltak for å øke egen kontroll over egen arbeidshverdag, bedre kvalitet på og tilgang til nødvendig informasjon, sørge for å ivareta positive sosiale relasjoner, prioritere o.l.

Samtidig kan også ledere arbeide for å redusere risikoen for at ansatte opplever uforholdsmessig høyt stress over tid, blant annet ved å ha fokus på:

 • Å øke ansattes forutsigbarhet både når det gjelder arbeidsoppgaver og lederatferd
 • Tilstedeværelse. Leders tilgjengelighet, feedback og sosial støtte har betydning
 • Sørge for at ansatte i liten grad opplever uklarhet i sin rolle
 • Rettferdighet i personal- og saksbehandling
 • Åpne opp for medvirkning og deltagelse
 • Myndiggjøring av ansatte
 • En aktiv livsfasepolitikk som gir ansatte fleksibilitet i ulike perioder i livet
 • Faglig og personlig utvikling av medarbeidere

Praktiske råd

 • Fysisk aktivitet og mosjon
 • Livsrytme – kunsten å balansere hvile og belastning. Bevisstgjøring og prioriteringer. Hva skal jeg bruke tiden min på?
 • God søvnhygiene
 • Å sette av tid til sosialt samvær
 • Kompetanseheving
 • Distraksjon: Ferie, lek og avkobling
 • Tidsstyring. Legg en plan for det du skal gjøre, ikke utsett viktige/krevende oppgaver.
6474 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: HMS
Tagger
hms stress