Wikier

Rus- og avhengighetsproblematikk

Trenger du eller en kollega hjelp for et rusproblem eller problematisk spilleadferd? Denne siden informerer om NTNUs retningslinjer for rus- og avhengighet, hvilken hjelp NTNU tilbyr og hvilke tiltak som iverksettes ved utfordringer på området.

English version - Substance abuse

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

NTNUs retningslinjer for rus- og avhengighet

NTNU skal skape og opprettholde et rusfritt arbeidsmiljø, og forebygge at ansatte utvikler rus- og avhengighetsproblemer.

Ansatte ved NTNU skal ha en bevisst holdning til bruk av rusmidler. Ansatte ved NTNU har et særlig ansvar i sin omgang med studenter. NTNUs retningslinjer for rus- og avhengighet er knyttet til universitetets etiske retningslinjer.

Ved NTNU gjelder følgende:

 • Ruspåvirkning, pengespill og dataspill (dette inkluderer ikke utvikling, forskning og undervisning, der dataspill er en naturlig del) i arbeidstiden tolereres ikke.
 • Ved deltakelse på kurs, konferanser, feltarbeid eller sosiale aktiviteter i forbindelse med jobb representerer man NTNU og skal vise måtehold som ivaretar et forsvarlig arbeidsmiljø og virksomhetens omdømme.
 • Ved arrangementer på NTNUs område serveres normalt ikke alkohol innenfor vanlig arbeidstid (Alkoholservering i NTNUs lokaler må kun forekomme dersom vilkårene for dette er oppfylt).
 • Ledere på alle nivå har ansvar for å formidle og praktisere NTNUs retningslinjer for rus- og avhengighet. De må sørge for at alle ansatte kjenner NTNUs etiske retningslinjer og følge opp det rusforebyggende arbeidet.

Hjelp og rådgivning ved rus og avhengighetsproblematikk

Som arbeidsgiver ønsker NTNU å ivareta alle ansatte, tilby hjelp ved behov, og iverksette gode tiltak for den som har et rusmiddelproblem eller problematisk spilleadferd.

Er du usikker på om du selv eller en kollega misbruker rusmidler eller har utfordringer med spill på en måte som kan medføre problemer? Kontakt din leder og/eller Bedriftshelsetjenesten for råd og veiledning.

Hva er problematisk spilleadferd?

Dersom en arbeidstaker har utfordringer med pengespillavhengighet eller dataspillavhengighet kan dette blant annet resultere i at vedkommende kommer for sent på jobb, mangler konsentrasjon, ikke utfører arbeidsoppgaver tilfredsstillende og viser andre tegn til endringer i adferd. Andre konsekvenser for arbeidsplassen kan være at arbeidstakeren utgjør en sikkerhetsrisiko eller begår økonomisk utroskap.

Tiltaksprogram

Et tiltaksprogram er et tilbud til ansatte som har utfordringer med rus eller spill for å hjelpe ansatte mens de står i jobb. En avtale om tiltaksprogram er bindende både for arbeidsgiver og arbeidstaker og skal sikre tett oppfølging i en gitt periode. Tiltaksprogrammet tilpasses det enkelte tilfellet og kan omfatte både interne og eksterne tiltak på arbeidsplassen. Avtale om tiltaksprogram kan komme i stand som følge av brudd på virksomhetens retningslinjer eller på initiativ fra den ansatte selv. Avtale om tiltaksprogram forutsetter et forpliktende samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, bedriftshelsetjenesten, fastlege og/eller andre behandlere.

Konsekvenser ved brudd på NTNUs retningslinjer for rus- og avhengighet

Første overtredelse

 • Hvis noen ved NTNU bruker rusmidler eller viser problematisk spilleadferd på en slik måte at det påvirker arbeidet eller medfører fravær, skal nærmeste leder kontakte vedkommende for en samtale.
 • Under samtalen vil vedkommende få en muntlig advarsel som skal referatføres med tid, sted, navn på den ansatte og en beskrivelse av hendelsen, og leder vil tilby en avtale om tiltaksprogram (DOCX).
 • Dersom den ansatte takker nei til avtale om tiltaksprogram vil saken behandles videre som en ordinær personalsak.

Andre overtredelse

 • Hvis det oppstår en ny situasjon som gir lignende grunnlag for advarsel, vil vedkommende denne gang få en skriftlig advarsel (pdf) (2. advarsel-lenke kommer).
 • Dersom denne nye situasjonen er et brudd på tiltaksprogram som allerede er i gang, skal innholdet i tiltaksprogrammet vurderes av de involverte og evt. justeres.
 • Dersom vedkommende ikke er i gang med et tiltaksprogram, vil dette bli tilbudt og eventuelt igangsatt.

Tredje overtredelse

 • Hvis enda en situasjon oppstår der den ansatte bryter virksomhetens retningslinjer på lignende grunnlag, vil leder gi en ny skriftlig advarsel (pdf) (3. advarsel - lenke kommer). Partene i avtalen skal med bistand drøfte situasjonen og vurdere om tiltaksprogrammet skal fortsette.
 • Dersom tiltaksprogrammet vedtas avsluttet, behandles saken videre som en ordinær personalsak.

Gjentatte eller grove forseelser vil betraktes som tjenesteforsømmelse og vil kunne medføre opphør av avtale om tiltaksprogram og avskjedigelse. Ved uenighet om å fortsette tiltaksprogrammet, avsluttes programmet.

Tiltaksprogram på initiativ fra den ansatte selv

Ansatte kan selv kontakte leder og be om hjelp og avtale om tiltaksprogram. I tillegg til at man som ellers tilpasser tiltakene i programmet, er varighet og grad av forpliktelse også momenter som kan drøftes og tilpasses her.

Taushetsplikt

Alle som er involvert i tiltaksprogrammet har taushetsplikt. Leder skal sørge for at alle dokumenter i saken oppbevares i personalmappe. Kun den ansatte, leder og eventuelt bedriftshelsetjenesten og fastlegen skal ha kopi av dokumentene.

Når det går bra

Muntlige og skriftlige advarsler faller bort etter to år dersom det ikke skjer flere problemer relatert til henholdsvis rus eller spilleadferd i jobben i løpet av denne tiden. Leder har ansvar for at aktuelle advarsler i saken da blir fjernet fra personalmappen til den ansatte.

Dokumenter

Lenker

Regelverk

Kontakt