Wikier

Ordinære regler for bruk av arealer

Driftspersonell i Eiendomsavdelingen har myndighet til å stanse aktivitet dersom regler for bruk av NTNUs arealer og campusområder brytes.

Maksimalt antall personer tillatt i et rom skal ikke overstiges.
For mer informasjon om lån av lokaler, se også siden Lån av lokaler.
For mer informasjon om bruk av felles undervisningsrom og møterom, se siden Regler for bruk av rom

English version - Area regulations

Alkohol

 • Det skal ikke serveres eller drikkes alkohol i vrimlearealer, fellesarealer eller rom som kan reserveres i romreservasjonssystemet uten at det foreligger skjenkebevilling fra Trondheim kommune. Dette er brudd på norsk lov og vil bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å drikke alkohol utendørs.
 • Det må søkes om alkoholservering minimum 1 uke i forkant av arrangementet. Det er ikke anledning til å nyte alkohol på campus før kl. 16.00.
 • Alkohol kan serveres i lukkede selskap etter avtale med intern leietaker (fakultet/Vitenskapsmuseet) og NTNU Eiendomsavdelingen (søknadsskjema i NTNU hjelp). Dersom det ikke er gjort, skal selskapet avsluttes umiddelbart. Beskriv arrangementet så utfyllende som mulig, med tidspunkt og hvilke arealer (med romnummer) som vil benyttes.
 • Det skal pekes ut en ansvarlig for arrangementet som er edru. Ved større arrangement med flere enn 50 deltakere, skal det være flere edru ansvarlige.
 • Koordinator eller ansvarlig arrangør for arrangement i regi av linjeforeninger og andre studentsosiale foreninger skal selv varsle NTNU Eiendomsavdelingen på søknadsskjema i NTNU hjelp om planlagt alkoholservering i lukkede selskap i rom som foreningene disponerer på campus. Brudd på dette kan medføre tap av fristasjon.
 • Hvis alkoholbruk fører til bråk og/eller skade på NTNUs eiendom og utsyr, kan aktuell enhet, organisasjon eller forening bli nektet alkoholservering ved senere anledning og holdt erstatningsansvarlig for skadeverk.

Bruk av elektriske artikler, gass og ild

Elektrisk utstyr knyttet til matlaging/kjøkken

 • Småelektrisk utstyr skal kun brukes i kjøkkenareal. Slikt utstyr skal ikke brukes på lesesaler, kontor etc.
  Det skal alltid være fastmontert tidsur i vegg ved bruk av småelektrisk utstyr.
 • Vaffelsteking og bruk av apparater med stekedamp eller stekeos skal kun foregå på godkjente steder med avtrekk. Dette gjelder også pizzaovner eller andre apparater med stekeos.

El-ovner

 • Det skal ikke brukes frittstående varmeovner. Unntak avtales med Eiendomsavdelingen.

Gass/brannfarlig vare

 • Bruk og lagring av kjemikalier og gasser, skal håndteres i henhold til gjeldende forskrifter som blant annet krever risikovurdering.

Bruk av skjøteledninger og ladere

 • Bruk av skjøteledninger skal være godkjent av Eiendomsavdelingen. Skjøteledninger er ikke tillatt brukt som en permanent løsning på grunn av brannfare.
 • Mobilladere skal tas ut av støpselet når de ikke er i bruk.

Levende lys

 • Det er ikke tillatt med levende lys i NTNUs eide og leide bygg.
 • Unntak er levende lys i forbindelse med minnesamvær. Det skal da alltid være folk til stede i rommet og en som har ansvar for å slukke lysene.

Grilling av mat

 • Grilling skal ikke foregå nærmere bygg enn 8 meter. Underlaget skal være sand, stein eller asfalt. Grillen skal være betjent til den er avkjølt. Det er ikke tillatt med engangsgrill. Området skal ryddes etter bruk.
 • Større, organiserte aktiviteter er søknadspliktige, se regler for lån av lokaler.

Flammedempende materialer

 • Alle stoffer i gardiner, møbler eller lignende som brukes i NTNUs eide og leide bygg, skal være i flammedempende materialer.

Fyrverkeri

Oppskyting av fyrverkeri på NTNUs eiendom er søknadspliktig, se regler regler for lån av lokaler. Søknaden skal inneholde

 • Tillatelse fra politi og brannvesen
 • Risikovurdering av fyrverkeri
 • Ansvarlig person med dokumentert kompetanse på fyrverkeri
 • Kart over utskytningsområde, nedfallssoner, sikkerhetssoner og plassering av publikum

Dyr

 • Dyr skal ikke tas med inn i NTNUs eide eller leide bygg.
 • Unntak er: Hjelpehunder for funksjonshemmede og NTNUs dyr til forsknings- og undervisningsformål.

Rømningsveier

 • Alle brukere av NTNUs eide og leide bygg skal gjøre seg kjent med byggets rømningsveier.
 • Rømningsveier og skilt/merking av rømningsveier skal ikke blokkeres.
 • Rømningsveier skal holdes ryddige og ikke brukes til lagring.

Bruk av felles vrimle- og utearealer

 • Ved permanent endring av vrimle- og utearealer, herunder utsmykning og utplassering av møbler, automater og reklameskilt i felles vrimleareal og andre fellesareal, må det søkes til Eiendomsavdelingen som vil vurdere dette før godkjenning. Dette gjelder også utendørs på NTNUs eide og leide campusområder. Søknadskjema og rutinebeskrivelse finnes på wikisiden Ombygging av lokaler.
 • Ved midlertidig endring av vrimle- og utearealer herunder utsmykning og utplassering av reklameskilt må søknad sendes til Eiendomsavdelingen.

Servering fra matvogner

For å kunne tilby matservering fra matvogner på NTNUs campus må du søke om tillatelse for dette. Søknaden skal være skriftlig og på inntil 2 A4-sider. Det kan benyttes foto og illustrasjon i beskrivelsen av tilbudet.

Send søknaden om servering fra matvogn til kontakt@eiendom.ntnu.no

 • Serveringen bør ha et tydelig konsept med et gjennomgående tema, med et kvalitativt godt mattilbud. Gi en beskrivelse av konseptet og hva som gjør det attraktivt. Gi en kort beskrivelse av hvordan konseptet ivaretar målsetting om bærekraft, f.eks. med hensyn til mattilbud, miljøvennlig serveringsutstyr, samt minimering av avfall. Gi en kort beskrivelse av kjøretøy, evt. behov for tilgang til elektrisitet eler annen infrastruktur. Anbefalte maksimalmål på kjøretøy: Lengde: 10 meter. Bredde: 2,5 meter. Høyde: 4 meter.
 • Det er for øyeblikkket satt av 4 plasser til matvogner på Gløshaugen. Kun disse plasseringene kan benyttes.
 • Leie av plass til matvogn er 12000,- pr år. Avgiften går direktet tilbake til studentene via Studenttinget. Vedlegg som skal leveres er dokumentasjon for registrering av virksomheten hos Mattilsynet og kopi av norsk vognkort
 • Alle søknader behandles fortløpende. Kun søknader som ivaretar målsettingene om et kvalitativt godt, attraktivt og sunt mattilbud, samt miljøvennlig og bærekraftig drift vil bli godkjent. Hvis søknaden godkjennes, vil tilbyder motta et kontraktsforslag som må fylles ut, signeres og returneres. Dersom konseptet ikke godkjennes, vil du motta et skriftlig avslag med begrunnelse. Standard svartid er to uker. Kontrakten kan sies opp dersom vilkårene i kontrakten brytes. Dersom NTNU påpeker uheldige forhold, og leietaker ikke retter seg etter pålegg, kan retten til å stå på campus inndras.

Pynt og ballonger

 • Det er ikke anledning til å plassere ballonger og annen pynt i trapper og rømningsveier som bryter med universell utforming eller brann-/rømningskrav.

Oppslag og plakater

 • Oppslag og plakater skal kun skje på godkjente oppslagstavler. Disse oppslagstavlene kan også benyttes av eksterne.

Lagring

 • Der er ikke tillatt å mellomlagre utstyr i fellesarealer. Dette vil bli fjernet.
 • Lagring av private eiendeler i NTNUs eide og leide bygg er forbudt.
 • Det skal ikke lagres nærmerer sprinklerhode enn 50 cm.

Kildesortering

Overnatting

 • Overnatting i NTNUs eide og leide bygg er forbudt (gjelder ikke NTNUs boliger og feltstasjoner).

Parkering og bruk av bil

 • Parkering skal kun skje på oppmerkede plasser
 • Tomgangskjøring er ikke tillatt
 • Private biler inne i NTNUs eide og leide bygg er forbudt
 • Mer info om parkering

Røyking

 • NTNU sine campus er offentlige anlegg og skal være røykfrie innendørs og i hovedsak også utendørs.
 • Alle utendørs inngangspartier med tilhørende gangsoner skal være røykfrie. Alle som oppsøker virksomheten skal ha tilgang uten å bli sjenert av røyk på vei inn i bygningene. Røyking aksepteres ikke nærmere bygning enn 15 meter til vegg.

Sykkelparkering

Detaljer om regelverket

Utarbeidet av : Campusservice
Dato: 23.5.17
Godkjent av: Driftssjef
Erstatter: høst 2012