Wikier

Ombygging av lokaler

Rutine for mindre ombyggingstiltak

Rutinen gjelder for alle leietakere og omfatter bygningstekniske endringer og ombygginger, endret farge eller overflatebehandling, frosting/skjerming, utplassering av infoskjermer eller funksjonsendringer av rom, inkludert møblering av felles arealer, i eid og leid areal. Alle kostnader ved ombygging, herunder prosjektering og byggeledelse og eventuell leie av ekstern prosjektledelse, dekkes av søker (leietaker).

Rutinen gjelder også for etablering og endring av avtrekkskap, se prosedyre for anskaffelse - flytting eller fjering av avtrekksskap

Se egen rutine for søknader for funksjonsendring av rom uten bygningsmessige tilpasninger.

Formålet med rutinen er å ivareta og utvikle byggets funksjonalitet, tekniske tilstand og arealutnyttelse i henhold til vedtatte strategier for arealbruk og eiendomsutvikling ved NTNU. Se også nettsiden om internhusleie.

Saksgang

  1. Instituttet/enheten oppretter sak i ePhorte med tittel: Søknad om mindre ombyggingstiltak, instituttnavn. Tittelfeltet på saksnivå skal inneholde bygningsnummer. Søknadskjema for mindre ombyggingstiltak fylles ut og sendes som et N-notat til fakultetet/avdeling for godkjenning. Eksterne leietakere som ikke har tilgang til ePhorte, sender søknaden til postmottak@adm.ntnu.no.
  2. Fakultet/avdeling videresender godkjent skjema «Søknadskjema for mindre ombyggingstiltak», til Eiendomsavdelingen: Nytt N-notat i ePhorte med henvisning til søknadsskjema.
  3. Eiendomsavdelingen vurderer søknaden opp mot byggets funksjonalitet og arealutnyttelse. Teknisk vurdering utføres hos Seksjon for vedlikehold eiendom ved Eiendomsavdelingen i eide bygg og hos huseier i leide bygg. Eiendomsavdelingen gir fakultetet/avdelingen tilbakemelding om omsøkte tiltak: N-notat i ePhorte.
  4. Vedtaket oversendes Seksjon for vedlikehold eiendom i eide bygg og huseier i leide bygg.
  5. I NTNU-eide bygg skal institutt/enhet engasjere Seksjon for vedlikehold eiendom i planleggings- og byggefasen. NTNUs innkjøpsreglement skal følges.
  6. I leide bygg skal huseier engasjeres til å delta i både planleggings- og byggefasen.
  • Har du behov for FDV-dokumentasjon og/eller plantegning for din etasje/bygg? Send en e-post til fdv@eiendom.ntnu.no

Kontakt

NTNU Hjelp