Wikier

Arbeidsmiljøutval...

Arbeidsmiljøutvalgets byggarm

På denne siden finner du informasjon om arbeidsmiljøutvalgets byggearm, et av AMUs underutvalg.

Les mer om Arbeidsmiljøutvalget - AMU | Temaside HMS for ansatte

AMUs underutvalg - AMUs byggarm

Arbeidsmiljøutvalgets byggarm (AMUs byggarm) skal på vegne av arbeidsmiljøutvalget behandle byggesaker som krever Arbeidstilsynet samtykke i henhold til Arbeidsmiljølovens § 18-9. Andre saker som antas å innebære en særskilt risiko og/eller har en viktig prinsipiell betydning for helse, miljø og sikkerhet skal behandles på samme måte.

AMUs byggarm

 • kan fatte selvstendige vedtak.
 • skal påse at representant(er) for aktuelle brukergrupper involveres.
 • kan innhente kompetanse/informasjon i den grad AMUs byggarm finner det nødvendig for å sikre optimal behandling av byggesaker.

AMUs byggarm skal fremme saken for behandling i AMU ved uenighet i AMUs byggarm.

AMUs byggarm skal vurdere å fremme saker for behandling i AMU når det antas at saken har prinsipiell betydning for helse, miljø og sikkerhet.

Dokumentasjon til AMUs byggarm

Informasjon om byggeprosjekt sendes AMUs adresse (amu@adm.ntnu.no). Mottaker distribuerer tilsendt informasjon til medlemmene i byggarma.

Dette skal alltid være med:

 • En kort beskrivelse av prosjektet inkludert hvem som skal inn i bygget/bruke lokalene og hvordan medvirkning har vært organisert, det vil si medvirkning i henhold til Arbeidsmiljøloven; fra ansatte, verneombud, fagområder ved Seksjon for vedlikehold av eiendom og Seksjon for eiendomsdrift ved NTNU Eiendomsavdelingen
 • Plantegninger samt eventuelt snitt som gir en tydelig informasjon om hvilke endringer som skal gjøres
 • Kort bruker- og funksjonsbeskrivelse for bygget/lokalene. Beskrivelsen kan omfatte:
  • Materialbruk
  • Aktiviteter i bygget/lokalene og risikovurdering av disse
 • Utfylt Notat 621; Dokumentasjon av inneklima ved søknad til Arbeidstilsynet
 • Informasjon om ivaretakelse av universell utforming

Dette skal være med når det er relevant:

 • Beskrivelse av plassering av lysarmatur (belysningsplan) og definisjon av lysmengde (lux)
 • Romprogram
 • Møblerings-/utstyrsplan
 • Brannplan inkludert tegninger
 • Hvis prosjektet omfatter laboratorier og/eller verksted, så ønskes informasjon om:
  • Typer gasser/kjemikalier og mengde
  • Risikovurderinger
 • Informasjon om akustiske tiltak

Sammensetning av AMUs byggarm

 • Et medlem med prosjektlederkompetanse fra Økonomi og eiendom.
 • Et medlem fra HMS-seksjonen/bedriftshelsetjenesten.
 • NTNUs hovedverneombud.
 • Studentrepresentant fra NTNUs læringsmiljøutvalg forespørres i saker som angår læringsmiljø.
 • Campusverneombud

Rapportering til AMU

Notater fra AMUs byggarm legges inn som O-sak i påfølgende AMU-møte.

Sekretærfunksjonen avklares internt i AMUs byggarm.

Sist redigert 16.11.2023

3297 Visninger