Wikier

Arbeidsmiljøutvalget - AMU

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved NTNU. AMU skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. AMU har en viktig rolle i det forebyggende organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøarbeidet.

Se også: Stedlig arbeidsmiljøutvalg (SAMU) i Gjøvik og Ålesund.

English version: Workplace environment committee - AMU

 

Hvem kan melde inn saker og hvilke saker kan meldes inn?

Alle arbeidstakere kan henvende seg til AMU med en arbeidsmiljøsak eller et problem, og be dem ta opp saken. Ansatte kan også melde inn saker via verneombudet.

Alle medlemmer i AMU har taushetsplikt om personlige forhold. Husk likevel at du ikke må skrive personsensitiv informasjon når du melder inn en sak til AMU.

 Meld inn sak til AMU

Under AMU sine oppgaver på denne siden, kan du se eksempler på saker som AMU behandler.

Har du spørsmål om AMU, ta kontakt med utalgets sekretær, Gunn Torill Wikdahl

Møter, innkallinger og referater

Møteplan vår 2024

 • 15. februar, kl. 08.30 - 11.30
 • 20. mars, kl. 13.00 - 16.00
 • 17. april, kl. 12.30 - 15.30
 • 30. mai, kl. 09.00 - 12.00

Om AMU

Ressurser og lovverk

Medlemmer i AMU 01.02.2024 - 31.12.2025

Arbeidstakersiden

Arbeidsgiversiden

Representanter med tale- og forslagsrett

Retningslinje for AMU

AMU sin rolle

Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten.

Organisering og sammensetning

NTNUs sentrale AMU er et underutvalg av Universitetsstyret.

AMU ved NTNU består av 10 stk. medlemmer med tale, forslag og stemmerett.

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha like mange representanter i arbeidsmiljøutvalget. Ved NTNU har arbeidsgiver og arbeidstaker fem representanter hver. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. To av representantene skal komme fra henholdsvis NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund.

Representantene for arbeidsgiver utpekes av rektor. Direktør for organisasjon og infrastruktur representerer NTNUs øverste ledelse i AMU.

Representanter for arbeidstaker er hovedverneombud samt tre representanter som oppnevnes av hovedsammenslutningene (2021: LO-Stat, YS-Stat, Akademikerne og Unio). Hovedsammenslutningene oppnevner minimum en representant fra NTNU i Gjøvik og/eller NTNU i Ålesund.

Alle representanter har vara.

Øvrige representanter uten stemmerett:
en representant fra BHT, seksjonsleder HMS, en studentrepresentant utpekt av studenttinget og en observatør fra Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT).

Medlemmer av AMU velges for 2 år av gangen. Dersom et medlem i utvalget slutter i sin stilling, tar ut permisjon eller ber seg fritatt fra vervet, opphører vervet. Stedfortreder trer inn som medlem av utvalget for den resterende del av valgperioden.

Ved NTNU er valgperiodene satt til å være: 01.01.2020-31.12.2021, 01.01.2022-31.12.2023 osv.

Utvalgets interne organisering, funksjonstid –valg/oppnevning

Leder

Lederen for AMU velges for ett år av gangen - vekselvis av og blant arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Den part som har ledervervet velger eller utpeker nestleder for samme periode. Leder har dobbeltstemme.

Stedfortredere

Stedfortreder for arbeidsgiversiden skal utpekes av denne og være fra virksomhetens øverste ledelse. Stedfortreder for arbeidstakernes representanter skal velges/utpekes etter reglene i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-9 og 3-10.

Stedfortreder møter ved medlemmets forfall, eller trer inn i utvalget ved medlemmets permisjon i stilling eller opphør av arbeidsforhold.

Fravær

Medlemmene av arbeidsmiljøutvalget må selv sørge for at de stiller med sine personlige stedfortredere om de har fravær. Fravær varsles til AMU-sekretær.

Lokale utvalg/underutvalg

Ved behov kan AMU vedta å opprette lokale arbeidsmiljøutvalg. Det sentrale AMU fastsetter arbeidsoppgaver og beslutningsmyndighet for lokale arbeidsmiljøutvalg. Slike underutvalg er rådgivende for arbeidsmiljøutvalget. AMU kan likevel vedta at de enkelte underutvalg skal ha en viss avgjørelsesmyndighet.

Ved NTNU finnes følgende utvalg:

SAMU er lokale utvalg som er tildelt beslutningsmyndighet som ivaretar stedlige arbeidsmiljøforhold og som ikke er i strid med NTNUs sentrale føringer for arbeidsmiljøarbeidet. SAMU er rådgivende for AMU

SAMU skal:

 • drøfte saker som angår stedlig bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste
 • drøfte saker om opplæring og informasjon som har betydning for stedlig arbeidsmiljø
 • behandle lokale byggesaker, kan søke bistand hos AMUs byggarm.
 • følge opp avviksmeldinger som har vesentlig betydning for stedlig arbeidsmiljø
 • melde inn saker til AMU som er aktuelle for hele NTNU
 • bidra til at aktuelle saker fra sentralt AMU blir tatt opp i SAMU

AMUs byggarm er et AMU-underutvalg og skal på vegne av AMU behandle byggesaker som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til Arbeidsmiljølovens § 18-9. Andre byggesaker som antas å innebære en særskilt risiko og/eller har en viktig prinsipiell betydning for helse, miljø og sikkerhet skal behandles på samme måte.

AMUs byggarm:

 • kan fatte selvstendige vedtak.
 • skal påse at representant(er) for aktuelle brukergrupper involveres.
 • kan innhente kompetanse/informasjon i den grad AMUs byggarm finner det nødvendig for å sikre optimal behandling av byggesaker.
 • skal fremme saken for behandling i AMU ved uenighet i AMUs byggarm.
 • skal vurdere å fremme saker for behandling i AMU når det antas at saken har prinsipiell betydning for helse, miljø og sikkerhet.

AMU sine oppgaver

AMU sine oppgaver reguleres av arbeidsmiljøloven § 7-2 med forskrifter.

Punktene under viser et utdrag av AMUs ulike oppgaver, i tillegg til områder der AMU har mulighet til å utøve myndighet. Listen er ikke fullstendig.

AMU skal behandle

 • spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernelinjen.
 • spørsmål om opplæring som har betydning for arbeidsmiljøet.
 • planer for byggearbeid eller andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet.
 • planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som for eksempel omstillinger og nedbemanninger.
 • etablering og vedlikehold av NTNU sitt systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 • helsemessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger
 • alle endringer av verneområder.

AMU gir råd til arbeidsgiver om det er tiltak eller forbedringer som skal gjøres i arbeidsmiljøarbeidet. Hvis AMU finner det nødvendig, kan utvalget vedta tiltak for å verne om ansattes sikkerhet og helse. Dette kan for eksempel være å vedta at det skal gjennomføres en arbeidsmiljøkartlegging for å få klarhet i underliggende forhold.

AMU skal også behandle alle planer om blant annet nybygg og ombygginger som krever Arbeidstilsynets samtykke. AMU har en viktig rolle i å bidra med å sikre at tiltaket oppfyller arbeidsmiljølovens krav, herunder at det fysiske arbeidsmiljøet er forsvarlig ivaretatt. Det er også et vilkår for Arbeidstilsynets samtykke at saken har vært behandlet i AMU.

Møter

Utvalgene fastsetter selv hvor ofte det skal avholdes møter. Det skal minimum gjennomføres fire møter pr. år. Dersom minst to av utvalgsmedlemmene krever det, skal utvalget avholde møter.

Når AMU skal treffe vedtak, bør minst halvparten av medlemmene fra hver side være til stede.

Saksbehandling i utvalget

Alle arbeidstakere kan henvende seg til AMU med et problem, og be dem ta opp saken. Ellers tar AMU opp spørsmål på eget initiativ, eller etter innspill fra verneombud.

Når AMU ikke klarer å finne en løsning alle medlemmene er enige om, skal det foretas en avstemning. Standpunkt fra begge sider skal komme frem av møtereferatet. Det skal skrives referat fra alle møtene i utvalget.

Krav til opplæring

Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har krav på nødvendig opplæring. Opplæringen skal gjennomføres så snart som mulig etter et nyvalg. Dette gjelder også vara.

Årsrapport

AMU skal hvert år gi årsrapport til virksomhetens styrende organer, arbeidstakernes organisasjoner. Utvalget står fritt i utformingen av rapporten, men den bør inneholde fakta om utvalget og hovedpunkter i arbeidet. Direktoratet for arbeidstilsynet kan gi nærmere regler om årsrapportens innhold og utforming.

Annet

AMU er forankret i Arbeidsmiljøloven Kapittel 7 og i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Kravene i lov og forskrift er styrende for NTNUs AMU, dette gjelder også for punkter som ikke er nevnt i dette dokumentet, for eksempel taushetsplikt, opplæring mfl.

Sist oppdatert 12.12.2023

Child Pages (4)

 • AMU-møter - Innkallinger og referater

  Denne siden er en underside av siden: Arbeidsmiljøutvalget - AMU Innholdsfortegnelse [-] Innkallinger og møtereferat 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Kontakt Innkallinger og møtereferat 2024 15.02.24:...

 • Arbeidsmiljøutvalgets byggarm

  På denne siden finner du informasjon om arbeidsmiljøutvalgets byggearm, et av AMUs underutvalg. Les mer om Arbeidsmiljøutvalget - AMU | Temaside HMS for ansatte Innholdsfortegnelse [-] AMUs...

 • Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik

  På denne siden finner du informasjon om stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik (SAMU), et av AMUs underutvalg. Les mer om Arbeidsmiljøutvalget - AMU | Temaside HMS for ansatte Innholdsfortegnelse [-]...

 • Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund

  På denne siden finner du informasjon om stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund (SAMU), et av AMUs underutvalg. Les mer om Arbeidsmiljøutvalget - AMU | Temaside HMS for ansatte AMUs underutvalg -...