Wikier

Arbeid med humant materiale

Arbeid med humant materiale (blod, celler, vev, obduksjonsmateriale) kan medføre fare for smitte av sykdommer som hepatitt B og C og HIV.

English version - Working with human material

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Forebygge smitte

Risiko for å få smitte ved arbeid med humant materiale reduseres betraktelig hvis du følger vedtatte rutiner for hvordan du tilrettelegger arbeidet, ivaretar hygiene, bruker arbeidstøy, hansker og annet personlig verneutstyr i henhold til instrukser samt følger anbefalt vaksinasjonsprogram.

Sikkerhet

Enheten skal foreta risikovurdering av aktiviteter som kan bety risiko for skade på mennesker. Enheten skal iverksette tiltak for å fjerne eller kontrollere risikoforholdene. Det kan dreie seg om spesifikke rutiner, bruk av personlig verneutstyr, opplæring og vaksinasjon.

Helseundersøkelse og vaksine

Personer som arbeider med humant materiale på en slik måte at smitte kan skje, skal møte til helseundersøkelse. Fyll ut og ta med skjema for helseundersøkelse (pdf) og skjema for vaksine (pdf).

Uhell

Blodsøl på benker og utstyr

Bruk engangshansker. Tørk opp mest mulig av blodet med tørkepapir. Rengjør flaten med kloroppløsning. Ved søl av større mengder blod: Dekk flaten med tørkepapir og dynk med uttynnet klorin (1:3) eller konsentrert klorin. La dette ligge på i 1/2-1 time.

Hvis denne fremgangsmåten ikke er praktisk mulig, vask grundig med kloroppløsning uten virketid eller med 70 % desinfeksjonssprit.

Legg papir og lignende som er brukt til rengjøringen, annet papir og hansker med blodsøl, i plastpose. Knyt igjen og kast som annet biologisk materiale. Vask til slutt med vanlig rengjøringsmiddel.

Bruk sunn fornuft og kunnskap om smitteveier og smittemåter. Tenk også alltid på dem som skal overta etter deg; rengjøringspersonale på arbeidsstedet og arbeidstakere ved forbrenningsanlegg.

Blodsøl på mennesker/stikkskade

Virus må trenge gjennom hud eller slimhinne for at smitte skal skje. Ved hel hud er det ingen smittefare. Overføring av virus fra blod er vanligst via stikk på brukte sprøytespisser, skader fra blodsølte gjenstander eller blodsøl på skadet hud, sår eller eksem.

Søl på skadet/sår hud (sprekker, rifter, eksem)

 • Skyll med lunkent vann i 10 minutter.
 • Desinfiser med sårrensemiddel.

Sprut på øyeslimhinne eller munnslimhinne

 • Skyll med lunkent vann i 10 minutter.

Stikk, kutt

Ved spontan blødning fra såret:

 • Klem forsiktig ovenfor såret slik at det blør ytterligere.
 • Skyll og vask såret godt med såpe og vann.
 • Desinfiser med sårrensemiddel.

Uten spontan blødning fra såret:

 • Ikke klem.
 • Skyll og vask såret godt med såpe og vann. Skyll i 10 minutter med lunkent vann.
 • Desinfiser med sårrensemiddel.

Oppfølging ved fare for blodsmitte

Bedriftshelsetjenesten følger opp ansatte som blir utsatt for stikkuhell på NTNU.

Hvis blod eller kroppsvæske fra en person (smittekilden) kommer inn i blodomløpet til en annen person (den smitteutsatte), er det fare for at smitte kan finne sted. De mest aktuelle virus som kan overføres er hepatitt B og C, som kan gi leverbetennelse, og HIV som kan gi AIDS.

Sjansen for å bli smittet er generelt liten, men det er viktig å undersøke dette slik at eventuell smitte blir oppdaget og at tiltak iverksettes. Den smitteutsatte må derfor og så raskt som mulig (innen 48 timer etter stikkskaden), ta blodprøve (nullprøve). Nullprøve tas for å kontrollere at det ikke foreligger smitte før uhellet.

Den smitteutsatte bør ikke gi blod eller ha ubeskyttet sex før situasjonen er avklart.

Hvis man vet hvem blodet stammer fra, er det rutine å ta prøve av denne personen også. Dette er imidlertid frivillig og vedkommende kan ikke tvinges. Hvis blodprøve viser at personen er hepatittsmittet og den smitteutsatte ikke er vaksinert, kan det være aktuelt å gi antistoff og starte vaksinering. På FHI sine nettsider kan du lese mer om hepatitt.

Etter det vi vet i dag, er risikoen 10-30 % for å få hepatitt B-infeksjon etter stikk fra kanyle som inneholder hepatitt B-virus. Risikoen for hepatitt C er 3-5 %. Risikoen for å få HIV er mindre enn 0,3 %.

Husk å melde inn hendelsen som HMS-avvik.

For fagpersoner: Meldeskjema for blodsmitteuhell.

Kontakt

NTNU i Ålesund

 • Kontakt: Avonova (tidl. Stamina) tlf. 701 52 550, for vurdering hos lege og taking av blodprøver.
 • Utenom Bedriftshelsetjenestens arbeidstid, kontakt fastlege eller legevakta (tlf. 116 117).
  • Svar på prøvene kan foreligge etter 1-2 dager. Nye prøver tas etter 3 og 6 måneder for å følge utviklingen. Den smitteutsatte vil bli kontaktet hvis prøvene viser behov for oppfølging.

NTNU i Gjøvik

Blodprøve av den stikkutsatte skal tas innen 48 timer. Det bør også tas blodprøve av personen som blodsmitten kommer fra, men dette er frivillig (se mer informasjon i avsnittet "Oppfølging ved fare for blodsmitte").

 • Blodprøven må tas enten hos fastlege (på dagtid), eller legevakt på kveld, natt, helg. Hvis den stikkutsatte ansatte eller student ikke har fastlege i Gjøvik kommune (fastlege langt unna), kan man ringe legevakta 116 117 (bemannet på dagtid).
 • Personen som ble tatt blodprøve av, må selv be om å få svar fra den legen som rekvirerer blodprøven.
 • Personen må selv informere bedriftshelsetjenesten Falck Helse for videre oppfølging. Dette gjøres ved å ringe kundesenter på telefon 974 09 090. (Der får den stikkutsatte registrert hendelsen samt plan for videre oppfølging og datoer).

Oppfølging av vaksinering mot Hepatitt B etter stikkskade/ blodsøl kan også skje ved en av klinikkene til Falck Helse. Det vaksineres ved 0, 1, 2 og 12 måneder, i alt 4 vaksiner. Vaksinasjon bør startes så raskt som mulig etter eksponeringen. OBS: Vaksinasjon kan ha effekt selv om den startes uker etter stikkskaden.

Falck Helse har ikke anledning til å bistå med første dose som bør tas innen 48 timer. Den skadeutsatte må derfor gå til fastlege på dagtid, evt. legevakt som beskrevet over.

Falck Helse bistår med videre oppfølging, både når det gjelder vaksinering og blodprøver. Den skadeutsatte tar kontakt med Falck Helse kundesenter på telefon 974 09 090.

NTNU i Trondheim

Ta kontakt med fastlege på dagtid eller legevakt (tlf. 116 117) på kveld, natt, helg for vurdering av smitterisiko og mulige tiltak, slik som hurtigvaksinasjon, blodprøveoppfølging (0-prøve). Dersom du ikke har fastlege i Trondheim, ta kontakt med legevakt.

Utenlandske arbeidstakere og studenter uten norsk ID-nummer: Kontakt Gløshaugen legesenter, telefon 73 59 32 80, Richard Birkelands vei 5 ved NTNU Gløshaugen. Når utenlandske arbeidstakere/studenter har fått norsk ID-nummer skal de bruke sin fastlege.

Personen som ble tatt blodprøve av, må selv be om få svar fra den legen som rekvirerer blodprøven.

Personer som er anbefalt blodprøveoppfølging må selv informere bedriftshelsetjenesten for videre oppfølgingsprøver, ved å sende e-post til bht@ntnu.no.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 28. august 2015 - HMSR05 - ePhorte 2016/3901

- Sist oppdatert 20.10.2020