Wikier

Inneklima

Inneklima er viktig for helse, trivsel og produktivt arbeid.

English version - Indoor climate and air quality

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Arbeidsmiljø og inneklima

Inneklimaet påvirkes av flere ting:

 • Ventilasjon
 • Temperatur
 • Luftfuktighet og lufthastighet (trekk)
 • Forurensinger i luften vi puster inn (gasser, damper, luktstoffer med videre)
 • Partikler av levende organismer (pollen, bakterier, virus, muggsopper, alger med videre)
 • Partikler av dødt biologisk eller uorganisk materiale (middrester, muggsopper, hudavfall, jord, trafikkstøv med videre)
 • Statisk elektrisitet og lignende

Muligheter for individuell regulering av temperatur og orden og renhold påvirker også vår opplevelse av inneklimaet.

Helse og inneklima

For de aller fleste innebærer ikke inneklimaet noen helseutfordringer. Eventuelle symptomer på plager kommer vanligvis etter en tid, øker i styrke utover dagen og avtar gradvis etter at du har forlatt lokalene. Det er store individuelle forskjeller i følsomhet. Opplevelse av ubehag påvirkes av flere faktorer.

Symptomer som kan relateres til inneklimaet:

 • Hodepine
 • Hudplager
 • Slimhinneirritasjoner i øyne, nese og hals
 • Luftveisplager som astma eller hyppige luftveisinfeksjoner
 • Trøtthet eller uopplagthet som også kan gi konsentrasjonsvansker

Få bedre inneklima

Temperatur, tilstrekkelig ventilasjon, god orden og gode rutiner for rengjøring er viktig for godt inneklima. Hovedrengjøring bør gjennomføres en gang i året. Hvis disse tiltakene ikke er tilstrekkelige, bør du/dere ta opp problemet med ledelsen ved enheten, gjerne via verneombud eller eventuelt Arbeidsmiljøutvalget.

Dere kan også kontakte e-vaktmester og/eller bedriftshelsetjenesten. Tiltak som kan vurderes i samråd med disse er:

 • Regulering av luftmengder eller temperatur i lokalene
 • Bytte eller justere filter i ventilasjonsanlegget
 • Endre renholdsrutiner
 • Hovedrengjøring
 • Sette i gang kartlegging av og tiltak mot eventuelle forurensningskilder, se avsnittet over om Arbeidsmiljø og inneklima

Aktuelle spørsmål ved HMS-runde

 • Fungerer ventilasjonen tilfredsstillende?
 • Har enheten registrert klager knyttet til inneklima/ventilasjon (for mye eller for liteluft, tørr luft, støv, trekk, lukt o.l.)?
 • Hvis det er registrert klager: Er det enkelte arealer der dette er mer fremtredende,og i så fall hvilke ?
 • Hvilke muligheter finnes for individuell temperaturregulering?
 • Hvordan ivaretas orden og renhold?
 • Hvor ofte gjennomfører enheten hovedrengjøring?

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 07. august 2023 - HMSR57