Wikier

Varmt arbeid

Varmt arbeid ved bruk av åpen ild, oppvarming, varmluft, sveise-, skjære-, lodding og/eller slipeutstyr er brannfarlig og kan fremkalle allergi eller giftvirkning.

English version - Hot work

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Sikkerhet

Her finner du veiledning om varmt arbeid (Arbeidstilsynet)

Før varmt arbeid skal enheten foreta risikovurdering, planlegge arbeidet og sette i verk nødvendige tiltak for å ivareta sikkerhet for personer og bygninger. Se også forskrift om utførelse av arbeid.

Varmt arbeid skal foregå i egnede rom. Lodding skal aldri skje på kontor.

I tillegg skal du sørge for at:

 • Åpninger i gulv, vegger og tak er tettet med våte filler, steinull eller lignende.
 • Godkjent slokkeutstyr, minimum 2 x 6 kilo ABC-håndslokke- eller skumapparat eller brannslange med diameter minimum 3/4 tommer påsatt vann frem til strålerøret. Slokkeutstyr skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen.
 • Aktive brannsikringstiltak som detektorer og sløyfer er utkoblet. Kontakt bygningsvaktmester.
 • Minimum to rømningsveier er tilgjengelig og fri for blokkeringer.
 • Hvis arbeidet er slik at det er nødvendig med brannvakt, skal brannvakten være til stede under arbeidet, i pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet.
 • Den som utfører arbeidet skal ikke forlate arbeidsstedet før alle gnister eller glør er slukket.
 • Uhell eller nesten-uhell skal meldes i NTNUs avvikssystem.

Varmt arbeid i eksplosjonsfarlige rom

 • Rett før og kontinuerlig under arbeidet skal det måles mulige brennbare gasser.
 • Aceton-/oksygenbeholdere skal ikke tas med inn i lokalet.
 • Sørg for spesielt god ventilasjon.

Varmt arbeid utenom fast, spesielt tilrettelagt arbeidssted (sveiseverksted)

Varmt arbeid skal helst utføres på fast, spesielt tilrettelagt arbeidssted (sveiseverksted). Hvis du skal arbeide andre steder, skal enheten foreta risikovurdering. Tiltak for å redusere risiko skal iverksettes. Bruk gjerne Veiledning om varmt arbeid (Arbeidstilsynet) som grunnlag i risikovurderingen.

Hvis du gjør varmt arbeid og bruker åpen ild, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr utenfor fast, spesielt tilrettelagt arbeidssted, må du ha sertifikat for varmt arbeid.

Varmt arbeid utført av eksternt firma

Linjeleder regnes som oppdragsgiver og skal gi det eksterne firmaet tillatelse til å utføre varmt arbeid. Se Arbeidstillatelse ved varmt arbeid.

Enheten skal gjennomføre risikovurdering, planlegge arbeidet og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak. Dessuten skal:

 • De som utfører arbeidet ha gyldig sertifikat for varmt arbeid.
 • Oppdragsgiver utferdige arbeidstillatelse før arbeidet starter.
 • Arbeidstillatelsen kunne vises frem på forespørsel på arbeidsstedet.
 • Oppdragsgiver ha kopi av arbeidstillatelsen.
 • De som utfører arbeidet skal vurdere å varsle berørte brukere.

Etterarbeid ved varmt arbeid

 • Etterkontroll av arbeidsstedet og nærliggende område skal utføres slik at det ikke er fare for brann.
 • Sløyfer og detektor(er) skal kobles inn. Gi beskjed til bygningsvaktmester.
 • Arbeidsutstyret skal plasseres i sikker avstand fra arbeidsstedet.
 • Underrett nattevakt på mobil 981 97 373.

Helseundersøkelse

Hvis risikovurderingen viser at arbeidstakere kan bli eksponert på en slik måte at dette kan gi helseskade, skal arbeidstaker gjennomgå helseundersøkelse. Se Arbeidstilsynets veiledning om varmt arbeid for opplysninger om hvilke helseskadelige eksponeringer som kan oppstå.

Aktuelle spørsmål ved HMS-runde

 • Hvordan sikrer enheten brannvern ved varmt arbeid?
 • Er det knyttet noen form for sertifiseringskrav, søknader, meldeplikt eller tillatelser til enhetens varme arbeider?
 • Kan eksponering for avgasser fra eller materialer brukt ved enhetens varmearbeider fremkalle allergi eller giftvirkning?
 • Hvordan arbeider enheten for å redusere eksponering for avgasser fra enhetens varme arbeider til personer og nærliggende områder?
 • Hvilke rutiner har enheten for å sikre tilbud om helseundersøkelse ved fare for ugunstige helseeffekter?
 • Hvem innehar tilstrekkelig kompetanse til å kunne gi arbeidstillatelse til varmt arbeid (til eksternt firma)?

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 11. april 2013 - HMSR29 - ePhorte 2013/11295