Wikier

Regnskap

Regnskap - Merverdiavgift

Sider merket regnskap

Om merverdiavgift, offentlig virksomhet, generelle og spesielle mva-regler.

Hva er merverdiavgift?

Merverdiavgift er en alminnelig omsetningsavgift på det endelige forbruk av varer og tjenester.

Merverdiavgift skal beregnes og betales ved omsetning av alle varer og tjenester, med mindre omsetningen er særskilt unntatt. Omsetningen må likevel være av en viss størrelse for å være avgiftspliktig. For offentlig virksomhet gjelder det særskilte regler. Avgiften skal som hovedregel beregnes i alle ledd i omsetningskjeden, også på innførsel av varer og visse tjenester fra utlandet.

Uttrykkene utgående merverdiavgift og inngående merverdiavgift er sentrale i merverdiavgiftssystemet.

Utgående merverdiavgift

Utgående merverdiavgifter den merverdiavgiften som skal beregnes og kreves opp ved salg av varer og tjenester. Utgående merverdiavgift skal beregnes både ved omsetning til andre næringsdrivende og til vanlige forbrukere. Ved salg mellom registrerte næringsdrivende, skal merverdiavgiften spesifiseres i et salgsdokument. Andre enn registrerte næringsdrivende har ikke adgang til å beregne eller angi merverdiavgift i salgsdokument.

Det skal også beregnes utgående merverdiavgift når en registrert næringsdrivende tar ut en vare fra sin virksomhet til bruk privat eller til andre formål utenfor det avgiftspliktige området. Plikten til å beregne utgående merverdiavgift ved uttak av tjenester er begrenset til uttak til privat bruk eller til formål utenfor den samlede virksomhet. Se under avsnittet Uttak av varer og tjenester.

Inngående merverdiavgift

Inngående merverdiavgifter den merverdiavgiften som påløper ved kjøp av en avgiftspliktig vare eller tjeneste. Når kjøperen er en registrert næringsdrivende, kan dette avgiftsbeløpet føres til fradrag i oppgjøret med avgiftsmyndighetene. Det merverdiavgiftsbeløpet som da skal betales inn til avgiftsmyndighetene, er differansen mellom utgående og inngående merverdiavgift i avregningsperioden. Om omfanget av fradragsretten og de vilkår som må være oppfylt for at et avgiftsbeløp kan føres til fradrag, se under avsnittet Fradrag for inngående merverdiavgift.

Selv om alle leddene i omsetningskjeden frem til forbruker skal beregne merverdiavgift, betyr ikke dette at avgiften blir en omkostning på det enkelte omsetningsledd. Fordi det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift, blir avgiften på det enkelte ledd forskjellen mellom avgift på salg (utgående merverdiavgift) og avgift på kjøp (inngående merverdiavgift) hos den enkelte næringsdrivende. Utgående og inngående merverdiavgift er én og samme avgift, men betegnelsen beror på om avgiften ses fra selgerens eller kjøperens synsvinkel.

Den alminnelige avgiftssatsen er 25 prosent. Ved innenlandsk salg skal avgiften beregnes av salgsprisen, og ved innførsel av varens tollverdi. Avgiftsbeløpet skal beregnes med 25 prosent av netto vederlag og skal derfor ikke tas med i grunnlaget for beregningen. Av brutto vederlag inklusive avgift utgjør merverdiavgiften 25/125.

Eksempel 1 - merverdiavgift

Salgspris uten avgift - 100

+25 % avgift - 25

Salgspris med avgift - 125

Eksempel 2 - merverdiavgift

Salgspris med avgift - 125

+25 % avgift - 25

Salgspris uten avgift - 100

Omsetning av næringsmidler, utleie og tjenester

Ved omsetning av næringsmidler skal avgift beregnes med 15 prosent. Som næringsmidler regnes enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker. Unntak her er legemidler, vann fra vannverk, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer.

Ved romutleie mv. i hotellvirksomhet, næringsmessig utleie av fritidseiendommer mv., formidling av slike tjenester, omsetning og formidling av persontransporttjenester og ved innenlands ferging av kjøretøyer, skal avgift beregnes med 8 prosent. Også kringkastingsavgiften og kinobilletter skal avgiftsberegnes med 8 prosent.

Ved omsetning av råfisk til eller gjennom fiskesalgslag som er opprettet i medhold av råfiskloven, skal det benyttes en særskilt avgiftssats på 11,11 prosent. Dette tilsvarer 10 prosent av brutto omsetning inklusive avgift.

Hvem er merverdiavgiftspliktig?

Avgiftsplikten omfatter alle som i næring omsetter varer og tjenester, uansett om virksomheten drives av en enkelt person, to eller flere som driver sammen (ansvarlig selskap), aksjeselskap eller kommandittselskap. Som regel er avgiftsplikten ikke knyttet til hvem som driver virksomheten, men til hva som omsettes.

Krav til omsetning

Det følger av bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav a at med omsetning menes levering av varer og tjenester mot vederlag.

Etter merverdiavgiftsloven § 3-1 skal det beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester. Den grunnleggende aktivitet som utløser avgiftsplikt er med andre ord omsetningen. At bestemmelsen bruker betegnelsen «levering» både om varer og tjenester innebærer kun en språklig forenkling. For at det skal kunne sies å skje en omsetning må varen/tjenesten leveres mot vederlag. Det må med andre ord foreligge en gjensidig bebyrdende avtale mellom to (eller flere) parter, dvs. ytelse mot motytelse. Som vederlag regnes ikke bare vanlige betalingsmidler, men enhver godtgjørelse av økonomisk verdi, f.eks. varer eller tjenester. Det regnes med andre ord som omsetning også når det leveres en vare eller en tjeneste som helt eller delvis vederlag for mottatt vare eller tjeneste. Dette betyr at bytte avgiftsmessig anses som to salg eller to leveranser, idet begge parter leverer en vare eller tjeneste og mottar vederlag for leveringen.

Det samme gjelder når det bare er tale om delvis bytte, dvs. at den ene parten må betale et mellomlegg i form av vanlig betalingsmiddel. Begge parter i en byttehandel er m.a.o. selgere og kjøpere av hver sine varer/tjenester. Formålet med § 1-3 er å definere hva som faller innenfor loven, ikke å gi en generell definisjon av begrepet omsetning.

Kostnadsdekning og lønnsrefusjon

Både kostnadsdekning og refusjon av lønnskostnader kan i denne forbindelse bli å anse som omsetning og derfor merverdiavgiftspliktig.

Et eksempel fra praksis var en sak som gjaldt ansatte som arbeidet i flere virksomheter, men den ene virksomheten har det totale arbeidsgiveransvar. Lønnskostnader, inklusive feriepenger og arbeidsgiveravgift ble fordelt forholdsmessig mellom de aktuelle virksomhetene. Det skjedde en ren kostnadsfordeling uten fortjeneste for den virksomheten som hadde arbeidsgiveransvaret. Skattedirektoratet uttalte i brev av 27. november 2001 til et fylkesskattekontor at det i det foreliggende tilfelle skjer en «ytelse av tjeneste mot vederlag». Direktoratet kom for øvrig til at virksomheten var egnet til å gå med overskudd og at det forelå avgiftspliktig utleie av arbeidskraft.

Stat og kommune

Stat, fylkeskommuner, kommuner og institusjoner som eies eller drives av det offentlige, er avgiftspliktige når de omsetter varer og tjenester. Et unntak gjelder for statlige enheter som omsetter tjenester bare til andre statlige enheter. Det offentlige blir merverdiavgiftspliktig selv om omsetningen ikke drives som næring.

Noen offentlige institusjoner driver virksomhet som bare eller hovedsakelig (80 prosent) har til formål å tilgodese egne behov. Slike institusjoner er avgiftspliktige bare for sin omsetning til andre, men har på den annen side bare rett til fradrag for inngående merverdiavgift på varer og tjenester som omsettes til andre.

Instrukser, hjelpemidler og henvisninger

Kontakt

Økonomiavdelingen

Child Pages (17)

 • Regnskap - Avgiftspliktige transaksjoner

  Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap Omsetning av varer Det skal beregnes og betales merverdiavgift av all innenlandsk vareomsetning med mindre det er gitt særskilte fritak....

 • Regnskap - Avgiftsregler for NTNU

  Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap Det aller meste av NTNUs virksomhet er ikke omfattet av merverdiavgiftsbestemmelsene. Deler av NTNU’s virksomhet omfattes dog av...

 • Regnskap - Delinstruks for merverdiavgiftsområdet

  Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap Denne instruksen ble fastsatt av økonomidirektøren 29. juni 2001 og trådte i kraft 1. juli 2001. Den enkelte enhet er ansvarlig for at...

 • Regnskap - Forholdsmessig fradrag for inngående mva

  Sider merket regnskap | Sider merket mva Innholdsfortegnelse [-] Forholdsmessig fradrag for inngående mva Hovedregel Spesielt ved oppføring og drift av bygninger Spesielt om ”felles driftsutgifter”...

 • Regnskap - Grunnlaget for mva-beregningen

  Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap Hovedregel Utgående merverdiavgift beregnes av vederlaget for avgiftspliktig omsetning. Avgiften tas ikke med i beregningsgrunnlaget. I...

 • Regnskap - Håndtering av mva

  Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap Innholdsfortegnelse [-] Regnskapsmessig håndtering Krav til dokumentasjon Mva-koder Kontakt Regnskapsmessig håndtering Merverdiavgift håndteres...

 • Regnskap - Merverdiavgift og kunst

  Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap Innholdsfortegnelse [-] Omsetning av kunst fra opphavsmannen Spørsmål til fylkesskattekontoret Kontakt Omsetning av kunst fra opphavsmannen...

 • Regnskap - Merverdiavgift og offentlig virksomhet

  Alt innhold om merverdiavgift  | Sider merket regnskap Innholdsfortegnelse [-] Registrering Særskilt registrering Unntak fra uttak – Merverdiavgiftsloven § 3-28 Begrenset fradragsrett Kontakt...

 • Regnskap - Mva og museumsvirksomhet

  Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap Innholdsfortegnelse [-] Mva på omsetning, uttak og formidling Avgrensning av området for den reduserte satsen Inngangsbilletten Formidling...

 • Regnskap - Mva ved arkeologiske oppdrag

  Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap Det finnes ikke noe generelt unntak fra mva-plikt for arkeologiske oppdrag. Utgangspunktet er derfor at omsetning av disse tjenester er...

 • Regnskap - Mva ved import av tjenester

  Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap Innholdsfortegnelse [-] Merverdiavgift på kjøp av tjenester fra utlandet - snudd avregning Når benyttes snudd avregning? Hvem omfattes av...

 • Regnskap - Mva ved inn- og utførsel av varer

  Ansvaret for beregning av innførselsmoms ligger hos den enkelte importør. Økonomiavdelingen vil med grunnlag i tolldeklarasjonene og mva-kodebruk på leverandørfakturaene, rapportere og betale...

 • Regnskap - Mva-fritak for bøker og tidsskrifter

  Omsetning av alle varer er avgiftspliktig dersom det ikke finnes noen unntak, ref merverdiavgiftslovens bestemmelser. Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap Innholdsfortegnelse [-]...

 • Regnskap - Mva-unntak - undervisning og rådgiving

  Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap Innholdsfortegnelse [-] Unntak for undervisningstjenester og formidling Grensedragning mot avgiftspliktige konferanser Grensedragning mot...

 • Regnskap - Mva-vurdering av kurs og konferanser

  Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap Innholdsfortegnelse [-] Krav til omsetning Ikke mva pliktige konferanser Avgiftspliktige konferanser Dokumentasjon av vurderinger Uttalelse fra...

 • Regnskap - Omsetningsbegrepet - Forskningstjenester

  Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap Innholdsfortegnelse [-] Når er et tilskudd vederlag for en tjeneste Oppdragsforskning vs. bidragsforskning ift. omsetningsbegrepet i...

 • Regnskap - Unntak og fritak fra merverdiavgiften

  Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap Innholdsfortegnelse [-] Forskjell på unntak og fritak Unntak fra avgiftsplikt Fritak for avgiftsplikt Mest relevante unntak fra...