Wikier

Regnskap -...

Regnskap - Unntak og fritak fra merverdiavgiften

Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap

Forskjell på unntak og fritak

Det er flere unntak og fritak fra avgiftsplikten for omsetning av varer og tjenester. Disse kan deles inn i to hovedgrupper, som prinsipielt sett er helt ulike.

Unntak fra avgiftsplikt

Unntak fra avgiftsplikt er omsetning som faller helt utenfor loven. Virksomheter som bare har slik omsetning, skal ikke registreres i merverdiavgiftsregisteret, og har ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift.

Fritak for avgiftsplikt

Fritak for avgiftsplikt er omsetning som faller innenfor merverdiavgiftsloven, men hvor det i loven er fastsatt at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, såkalt nullsats. Et typisk eksempel på slik omsetning, er salg av varer og tjenester til utlandet. Ved slik omsetning gjelder merverdiavgiftslovens regler fullt ut, blant annet reglene om fradrag for inngående merverdiavgift. Varer og tjenester som etter loven kan omsettes uten beregning av utgående merverdiavgift, kalles "omsetning som er fritatt for merverdiavgift", jf. omsetningsoppgavens post 3.

Mest relevante unntak fra merverdiavgiftsplikten

Omsetning og utleie av fast eiendom og rettigheter til fast eiendom

Unntaket omfatter omsetning og utleie av ubebygget og bebygget tomt/grunn, bygninger og anlegg samt del av bygning eller anlegg. Unntaket omfatter også varer og tjenester som leveres som ledd i utleien, for eksempel elektrisk strøm, vann, vaktmestertjenester og rengjøring.

Det er likevel merverdiavgiftsplikt på

 • utleie av rom, herunder utleie av konferanse- og møtelokaler mv. i hotellvirksomhet og lignende, utleie av fast eiendom til camping samt utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom
 • utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet. Avgiftsplikten omfatter både kommunal og privat parkeringsvirksomhet. Utleie av parkeringsplasser som skjer som en del av, eller som ledd i et leieforhold for annet bygningsareal til bolig eller næring er unntatt
 • utleie av oppbevaringsbokser, herunder bankbokser
 • utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering
 • omsetning av rett til å disponere plass for reklame
 • omsetning av trær og avling på rot som ikke skjer sammen med grunnen
 • omsetning av rett til å ta ut naturalier av grunn og omsetning av rett til jakt og fiske
 • omsetning av rett til å disponere lufthavn for luftfartøy
 • omsetning av rett til å disponere jernbanenettet til transport
 • omsetning av rett til å disponere kommunal havn mot havneavgifter mv. etter havneloven

Det er innført adgang til frivillig registrering av utleie av fast eiendom til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

Helsetjenester og helserelaterte tjenester

Unntaket omfatter tjenester som omfattes av kommunehelsetjenesteloven, tannhelsetjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven samt tjenester som omfattes av folketrygdloven kapittel 5 og 10. Dette gjelder blant annet visse ytelser under medisinsk rehabilitering. Bedriftshelsetjenesten er også omfattet av unntaket. Videre er tjenester som ytes av autorisert helsepersonell i henhold til helsepersonelloven unntatt, herunder tannteknikere og ambulansearbeidere. Merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester omfatter også alternative behandlingsformer som akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi (herunder refleksologi), aromaterapi, ernæringsterapi og urtemedisin samt kinesiologi og klassisk (svensk) massasje.

Det er også unntak for tannleger og annet helsepersonells utleie av utstyr mv. til annet helsepersonell. Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift av utleie av arbeidskraft for utøvelse av helsetjenester. Også formidling av arbeidskraft for utøvelse av helsetjenester er unntatt.

Sosiale tjenester

Unntaket omfatter blant annet de tjenester som kommunene er pålagt etter sosialtjenesteloven kapittel 4 og barnevernloven. Formidling av sosiale tjenester er også unntatt fra avgiftsplikt.

Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift av utleie av arbeidskraft for utøvelse av sosiale tjenester. Videre er det gjort unntak for tjenester som gjelder drift av trygghetsalarmer.

Undervisningstjenester

Unntaket omfatter undervisning både i offentlig og privat regi. Ved siden av den tradisjonelle skoleundervisningen omfatter unntaket også fritidsrettet undervisning, for eksempel i regi av musikk-, danse-, ride-, ski- og svømmeskoler, samt kjøreopplæring.

Formidling av undervisningstjenester er også unntatt fra avgiftsplikt. Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift av utleie av arbeidskraft for utøvelse av undervisningstjenester.

Tjenester som naturlig ledd i ytelsen av helsetjenester mv.

Unntaket for helsetjenester, sosiale tjenester og undervisningstjenester omfatter også andre varer og tjenester som institusjonen mv. omsetter som et naturlig ledd i ytelsen av disse tjenestene. Det er et vilkår at leveringen skjer fra den som yter den unntatte tjenesten.

Kulturelle tjenester

Unntaket omfatter rett til å overvære teater-, opera-, ballett- og sirkusforestillinger, konsert- og idrettsarrangementer, dansetilstelninger med levende musikk, utstillinger i gallerier og museer samt adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentra. Videre er det unntak fra avgiftsplikten for tjenester i form av kunstnerisk fremføring av egne og andres åndsverk og formidling av slike tjenester. Tjenester som er en integrert og nødvendig del av en kunstnerisk fremføring er også unntatt fra avgiftsplikt.

Unntaket omfatter ikke rett til å overvære striptease eller formidling av slike tjenester.

Gallerier som formidler kunstverk har et særskilt avgiftsfritak.

Finansielle tjenester

Unntaket omfatter omsetning av tjenester som gjelder

 • forsikring og formidling av forsikring
 • finansieringstjenester, men ikke finansiell leasing
 • utførelse av betalingsoppdrag
 • gyldige betalingsmidler og meglingstjenester ved slik omsetning
 • finansielle instrumenter og lignende og meglingstjenester ved slik omsetning. Med finansielle instrumenter menes blant annet aksjer, obligasjoner og andre omsettelige verdipapirer samt opsjoner på kjøp og salg av slike instrumenter
 • forvaltning av verdipapirfond

Unntaket omfatter ikke tjenester levert fra underleverandører til bruk i finansinstitusjoners virksomhet, for eksempel datasystemer eller administrative tjenester, med mindre tjenesten i seg selv kan anses som en finansiell tjeneste.

Denne avgrensningen er nærmere omtalt i Merverdiavgiftshåndboken.

Guidetjenester og formidling av slike tjenester

Unntaket omfatter guiding og omvisning innen reiseliv og kultur.

Serveringstjenester fra elev- og studentkantiner

Unntaket omfatter kantinevirksomhet i forbindelse med både private og offentlige undervisningsinstitusjoner, for eksempel universitets- og høyskolekantiner, elevkantiner i videregående skoler og lignende.

Mest relevante fritak for merverdiavgiftsplikten

Næringsdrivende med denne type omsetning skal ikke beregne utgående merverdiavgift, men har fradragsrett for inngående merverdiavgift etter de alminnelige regler:

Varer og tjenester til utlandet

Svalbard og Jan Mayen regnes som utland i denne forbindelsen. Varer må utekspederes gjennom tollvesenet. Fritaket gjelder ikke når varen overleveres her i landet, selv om betalingen skjer fra utlandet. Det er særregler for såkalt turistsalg. For omsetning av tjenester, er det i utgangspunktet avgjørende om tjenesten helt ut er til bruk i utlandet. Men dersom en tjeneste kan fjernleveres skal det ikke beregnes merverdiavgift når mottaker av tjenesten er næringsdrivende hjemmehørende i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen eller offentlig virksomhet i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen (les mer om fjernlevering av tjenester i avsnittet Kjøp fra utlandet (innførsel).

Varer og tjenester til bruk i offshore petroleumsvirksomhet

Fritak omfatter ved siden av omsetning til rettighetsselskaper, boreselskaper mv. også omsetning av varer og tjenester til spesialskip til bruk i petroleumsvirksomhet til havs. Omfanget av fritaket er regulert i forskrift.

Varer og tjenester til bruk for utenlandske skip

Avgiftsfritaket gjelder bare for leveranser til bruk for skipet, det vil si at leveranser til mannskapet om bord ikke omfattes.

Varer og tjenester til bruk for skip i utenriksfart

Fritaket omfatter varer og tjenester til bruk for norske skip på minst 15 meter når de i utenriks fart frakter last, eller mot vederlag befordrer passasjerer. Som skip i utenriks fart anses skip som regelmessig går mellom utenlandske havner, eller mellom norsk havn og havn i utlandet.

Varer og tjenester til bruk for fly i utenriksfart

Bestemmelsen gir kun fritak for omsetning til norske og utenlandske fly i utenriks fart, og gjelder ikke for omsetning av varer og tjenester til bruk for utenlandske fly i innenriks fart.

Transport av varer eller personer direkte til eller fra utlandet

Fritaket gjelder for transporttjenester som foregår her i landet når transporten skjer direkte til eller fra utlandet. Det er fastsatt forskrifter om vilkår, omfang og dokumentasjon.

Private eiendeler eller varer kjøpt inn til formål som ikke har gitt fradragsrett for inngående avgift

Bestemmelsen tar i første rekke sikte på salg av private gjenstander som møbler og annet innbo. Fritaket omfatter også salg av driftsutstyr mv. fra virksomheten dersom utstyret ble innkjøpt til formål som ikke ga rett til fradrag.

Overdragelse av virksomhet

Fritaket omfatter omsetning av varer og tjenester som ledd i overdragelse av virksomhet til ny innehaver. Det skal beregnes avgift selv om for eksempel hele varebeholdningen og alle driftsmidlene selges under ett, når selve virksomheten likevel ikke overdras.

Aviser

Avisene må utkomme regelmessig og med minst ett nummer i uken for å være omfattet av fritaket.

Bøker og visse tidsskrifter

Fritaket for bøker gjelder bare i siste omsetningsledd og omfatter også parallellutgaver utgitt som lydbøker. Fritaket for tidsskrifter gjelder når omsetningen hovedsakelig (minst 80 prosent) skjer til faste abonnenter, når tidsskriftet deles ut til foreningsmedlemmer, eller når innholdet er overveiende politisk, litterært eller religiøst. Også dette fritaket gjelder kun i siste ledd. Avgrensningen er regulert i forskrifter.

Brukte kjøretøyer

Fritaket omfatter kjøretøyer som er omfattet av plikten til å betale omregistreringsavgift, og som har vært registrert her i landet. Det skal beregnes avgift ved salg av nye kjøretøyer.

Kjøretøyer som bare bruker elektrisitet til framdrift

Fritaket omfatter bare kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift. Elektriske rullestoler, golfbiler mv. omfattes ikke.

Tjenester vedrørende offentlig vei

Avgiftsfritaket omfatter tjenester i siste omsetningsledd med planlegging, prosjektering, anlegg, reparasjon og vedlikehold av offentlig vei og visse baneanlegg. Videre er det fritak for fremstilling av bruer og deler av bruer til slik vei eller bane, når fremstillingen skjer på verksted. Bare tjenestene er fritatt for avgift. Det skal beregnes utgående avgift av alle varer som leveres. Fritaket reguleres av forskrifter.

Utleie av visse skip, fly og plattformer

Fritaket for utleie av skip gjelder for skip på minst 15 meter største lengde til bruk i utenriksfart og i innenriksfart når skipet brukes til å frakte personer mot vederlag. Fritaket gjelder også for spesialskip til bruk i petroleumsvirksomhet.

Berging av visse skip, fly og plattformer

Avgiftsfritaket gjelder for tjenester fra bergings- eller redningsfartøyer i forbindelse med berging av visse skip, fly og plattformer.

Kontakt

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no