Wikier

Regnskap -...

Regnskap - Mva-vurdering av kurs og konferanser

Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap

En konferanse kan etter merverdiavgiftsloven være både avgiftspliktig tjeneste og en tjeneste som vil være utenfor merverdiavgiftsområdet.

Krav til omsetning

Ved merverdiavgiftsvurdering av konferanser, må det først tas stilling til om det foreligger omsetning. Finansiering av konferanser ved hjelp av deltakeravgift og/eller sponsormidler hvor det ytes en konkret motytelse, er omsetning. Offentlige tilskudd vil som regel etter merverdiavgiftsloven ikke defineres som omsetning. Noe mer nyansert kan det være ved private tilskudd. Her må det ofte vurderes nærmere de avtalemessige forhold med den private.

Konferanser hvor det foreligger omsetning, må også vurderes med hensyn på konferansens formål for å ta stilling til avgiftsplikten.

Ikke mva pliktige konferanser

En konferanse hvor formålet er at tjenesteyteren skal formidle kunnskap, uten å få noen kunnskap tilbake (lærer – elev situasjon) er ikke avgiftspliktig. En slik konferanse har innhold som kunnskapsformidling i form av undervisning, og vil følgelig være omfattet av unntaket for undervisningstjenester.

Avgiftspliktige konferanser

Vederlag for deltakelse på konferanser, som for eksempel har fora for informasjons- og erfaringsutveksling, og hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete problemstillinger samt overvære fremleggelse av forskningsresultater, skal avgiftsberegnes. Dette som følge av at all informasjonsformidling er avgiftspliktig.

Konferanser hvor formålet er gjensidig utveksling av erfaringer og meninger mellom deltakerne og det ikke særlig grad er tale om kunnskapsformidling i form av undervisning, vil derfor være avgiftspliktig.

I noen tilfeller vil en konferanse inneholde både elementer av undervisningstjenester og informasjonsformidling, da er det konferansens hovedformål som vil være avgjørende. Hvis det ikke er mulig å avgjøre hva som er hovedformålet, kan det være behov for å splitte avgiftsberegningen.

Dokumentasjon av vurderinger

I de tilfeller hvor det er utvist skjønn i forbindelse med merverdiavgiftsvurderingen, er det viktig å kunne dokumentere hvilke vurderinger som er lagt til grunn for avgjørelsen. Ved et eventuelt bokettersyn vil det ha stor betydning at det kan legges fram dokumentasjon på vurderingen, selv om det skulle vise seg at den ikke er helt korrekt.

Uttalelse fra avgiftsmyndighetene

Ved vurdering av merverdiavgift vil det i noen tilfeller være ønskelig å få avgiftsmyndighetenes syn på saken. Vi minner om at innhenting av uttalelse fra avgiftsmyndighetene skal skje via Økonomi-regnskap.

Relatert

Kontakt

For spørsmål, kontakt Økonomiavdelingen: