Wikier

Regnskap -...

Regnskap - Mva ved inn- og utførsel av varer

Ansvaret for beregning av innførselsmoms ligger hos den enkelte importør. Økonomiavdelingen vil med grunnlag i tolldeklarasjonene og mva-kodebruk på leverandørfakturaene, rapportere og betale innførsels-mva som en del av mva-oppgjøret til NTNU.

Speditør trenger NTNUs organisasjonsnummer: 974767880.

Håndtering av mva. på import av varer (innførselsmerverdiavgift)

Enheten legger selv til tilleggs/fradragskode for mva på utenlandske varekjøp i bestillingssystemet og fakturasystemet.

Oversikt merverdiavgiftskoder

Innførsel av varer fra utlandet (import)

Ved innførsel (import) skal ikke merverdiavgift (på engelsk VAT) belastes på fakturaen fra leverandør. Dette tas eventuelt opp med leverandøren. Merk at den utenlandske leverandøren (også privatpersoner) alltid skal legge ved faktura/proforma til bruk ved fortolling.

Utførsel av varer til utlandet (eksport)

Lag proforma faktura, uten mva.-påslag på nøyaktig hva som sendes ut og verdien på varen. Ved reparasjon, skriv om det er garantireparasjon, og sørg for at speditøren får informasjon og lager utførselsdeklarasjon som sendes tilbake til bestiller/enheten. Denne kan brukes ved refusjon eller retur etter reparasjon.

Merverdiavgiftsfritak

Det skal ikke belastes merverdiavgift på for eksempel antistoffer, sera, enkelte kunstgjenstander og bøker i siste ledd. Innførsel av bøker i siste ledd er fritatt og vil ikke bli belastet mva. ved innførsel, jfr. merverdiavgiftsloven §6-4.

Utstyrskjøp og tjenestekjøp til forskningsfartøy er også fritatt for merverdiavgift, jfr. merverdiavgiftsloven §7-3, første ledd og § 6-9, første ledd.

Blod, antistoffer, sera til bruk i forskning

Fritaket gjelder omsetning av organer, blod, og lignende til sykehus eller medisinske laboratorier for bruk, undersøkelse eller kontroll, jfr. merverdiavgiftsloven § 6-15. Dette gjelder også ved innførsel til landet. Det er veldig viktig at alle vilkårene er oppfylt. Det vil si at a) varen må falle innenfor "organer, blod og lignende" b) leveres til "sykehus eller medisinske laboratorier", og c) kjøpes for bruk, undersøkelse eller kontroll på sykehuset/medisinske laboratoriet.

Det er svært viktig at fakturaen merkes godt med at dette faller innenfor merverdiavgiftsloven § 6-15.

Midlertidig innførsel/utførsel av varer

Ved testing av utstyr, demonstrasjoner, reklamasjoner, reparasjoner eller lignende, skal det oppgis årsak til den midlertidige utførsel i proforma fakturaen. Det stilles strenge krav fra Tollregionen om dokumentasjon ved denne type inn- og utførsel, og disse må etterfølges for å unngå feilbelastning av mva.

Rutiner

Midlertidig innførte varer må, med enkelte unntak, gjenutføres senest innen ett år etter innførsel.

Proforma faktura for varens verdi skal legges ved forsendelsen.

Enheten/internposten skal fylle ut med tydelig merking at dette er midlertidig innførsel og sende dokumentasjon til kontakt@okavd.ntnu.no når dere mottar en vare som inntas midlertidig eller sender ut varer som skal i retur til NTNU.

Send en kort mail med følgende innhold:

 • Midlertidig inn- eller utførsel:
 • Dato for vare mottatt:
 • Forventet dato for retur:
 • Leverandør:
 • Varens verdi:
 • Formål med midlertidig forsendelse: Reparasjon, garanti, demo etc.
 • Speditør:
 • Sendingsnummer:
 • Bestiller eller kontaktperson, navn og telefonnummer

Husk å fylle ut proforma faktura

Beregningsgrunnlaget for varer som gjeninnføres til Norge etter bearbeiding/reparasjon i utlandet følger særskilte regler. Merverdiavgift kan beregnes ut fra bearbeidings-, reparasjons- og fraktkostnadene. Gratis reparasjoner på grunn av garantiforpliktelser medfører ikke merverdiavgift.

Avsender må legge ved proformafaktura for varens verdi. Merk proformafakturaen med at dette gjelder retur av (sendingsnummer for innførsel). Utførselsdeklarasjon må ha henvisning til nummeret på innførselsdeklarasjonen.

Refusjoner

Dersom du mener at mva.-belastningen ved varekjøp fra utlandet er feil eller det bør søkes refusjon, vennligst send mail til kontakt@okavd.ntnu.no. Refusjon søkes sentralt på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon fra enhet.

For å søke refusjon kreves:

 • Kort redegjørelse for hvorfor det skal søkes refusjon
 • Tolldeklarasjon/varefaktura som er grunnlag for mva. belastning, eventuelt inn- eller utførselsdeklarasjon fra speditør dersom man søker refusjon som følge av garanti/reparasjon
 • Eventuell utførselsdeklarasjon fra speditør dersom det søkes refusjon som følge av garanti/reparasjon
 • Kreditnota om dette foreligger
 • Annen relevant informasjon til søknaden

Kontakt

For spørsmål om MVA, kontakt Økonomiavdelingen: