Wikier

Regnskap -...

Regnskap - Mva-unntak - undervisning og rådgiving

Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap

Unntak for undervisningstjenester og formidling

Undervisningstjenester og formidling av slike tjenester er utenfor mva-loven (jfr. mva-loven § 3-5 .Unntaket for undervisningstjenester omfatter også andre varer og tjenester som institusjonen mv. omsetter som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenesten, f.eks. forelesningsdokumentasjon m.m. Merk at varer og tjenester som omsettes av andre enn den som yter undervisningstjenesten ikke er omfattet av unntaket, uansett om omsetning av angjeldende varer og tjenester kan anses om et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenesten.

Undervisning kan faktureres avgiftsfritt i "flere ledd". Dette innebærer f.eks. at fakturaer fra innleide timelærere vil være uten mva.

Grensedragning mot avgiftspliktige konferanser

Undervisning må avgrenses mot konferanser, som i mange tilfeller vil være avgiftspliktig. Konferanser hvor det skjer informasjons- og erfaringsutveksling, og hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete problemstillinger samt overvære fremleggelse av forskningsresultater, skal avgiftsberegnes. Dette som følge av at all informasjonsformidling er avgiftspliktig.

I noen tilfeller vil en konferanse inneholde både elementer av undervisningstjenester og informasjonsformidling, da er det konferansens hovedformål som vil være avgjørende. Hvis det ikke er mulig å avgjøre hva som er hovedformålet, kan det være behov for å splitte avgiftsberegningen.

Grensedragning mot avgiftspliktige konsulenttjenester

Konsulent- / rådgivningstjenester er avgiftspliktige tjenester, og avgiftsfri undervisning må avgrenses mot avgiftspliktige konsulent-/rådgivningstjenester.

Nedenfor kommenteres denne grensedragningen nærmere:

Dersom et oppdrag f.eks. går ut på å kartlegge en bedrifts behov for kompetanse og deretter holde skreddersydde kurs i tråd med det omforente behovet, antar Skattedirektoratet at den første del av oppdraget må anses som en konsulenttjeneste, mens kurset vil anses som undervisning. Hvis et konsulentoppdrag dels består i opplæring, som isolert sett er unntatt fra avgiftsplikt, og dels av avgiftspliktige tjenester, må opplæringen vurderes i relasjon til "smitteregelen" i merverdiavgiftsloven § 18 annet ledd nr. 1.

Tjenester som først og fremst består i kunnskapsformidling tilpasset en mottakers spesielle behov, og hvor det i tillegg er avtalt at undervisningsinstitusjonen skal følge opp mottakeren for å kontrollere at hensikten med undervisningen nås er ikke uvanlig. Oppfølgingen kan skje ved at det avholdes møter, eller ved at tjenesteleverandøren opptrer som deltakende observatør under bedriftens møter mv. Den individuelle veiledningen fratar ikke tjenesten karakter av å være en undervisningstjeneste.

Dersom tjenesteleverandøren, basert på mottatt informasjon eller egne observasjoner, lager rollespill/strategier mv. for den enkelte virksomhet, antar Skattedirektoratet at tjenesten må anses som en avgiftspliktig konsulenttjeneste.

Coaching

«Coaching en-til-en» er en type tjeneste som er blitt utbredt innenfor næringslivet. Som utgangspunkt vil en som opererer som «coach» i denne sammenheng ikke ha som funksjon å formidle kunnskap, men i stedet fungere som en rådgiver i forbindelse med behandlingen av forskjellige problemstillinger knyttet til en virksomhets strategivalg, personalpolitikk mv, og dette blir normalt ansett som avgiftspliktig konsulenttjeneste.

Kontakt

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no

7989 Visninger