Wikier

Regnskap -...

Regnskap - Avgiftsregler for NTNU

Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket  regnskap

Det aller meste av NTNUs virksomhet er ikke omfattet av merverdiavgiftsbestemmelsene.

Deler av NTNU’s virksomhet omfattes dog av mva-bestemmelsene, herunder:

 • Deler av oppdragsfinansiert aktivitet (omsetning av forskningstjenester, enkelte  konferanser m.m.)
 • Deler av de tjenester teknisk avdeling utfører for eksterne kunder er mva-pliktige
 • Utleie av bygg  (administreres av teknisk avdeling i henhold til særskilt frivillig registrering)
 • Salg fra Museumsbutikken på Vitenskapsmuseet
 • Telesentralen (sameie med Sintef)
 • Andre tilfeldige inntekter som omfattes av mva-loven


Plikt til å beregne utgående merverdiavgift

For de områder som omfattes, så gjelder i utgangspunktet de alminnelige reglene i merverdiavgiftsloven. Dette innebærer

 • Plikt til å beregne utgående merverdiavgift av inntekter som er avgiftspliktige
 • Plikt til å utstede salgsdokument (faktura) iht. bestemmelsene i bokføringsloven med tilhørende forskrift

Rett til fradrag for inngående merverdiavgift

Når det gjelder fradragsretten for NTNU gjelder som utgangspunkt de alminnelige regler i merverdiavgiftsloven, dog med den viktige begrensningen for offentlige virksomheter som hovedsakelig har til formål å tilgodese egne behov. Her har man nemlig kun fradrag for merverdiavgift i forbindelse med anskaffelse av varer og tjenester som omsettes til andre. Dette belyses ved følgende eksempler:

Ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift

Kostnadstype Vurdering Fradrag for inngående mva
Innkjøp av utstyr/driftsmidler Ikke innkjøp for videresalg Nei
Innkjøp av forbruksmateriell/driftsrekvisita Ikke innkjøp for videresalg Nei
Reisekostnader Ikke innkjøp for videresalg. Dette gjelder også i de tilfeller hvor reisekostnadene belastes oppdragsforskning eller annen virksomhet som tidligere har gitt rett til fradrag. Nei

 

Med rett til fradrag for inngående mva

Kostnadstype Vurdering Fradrag for inngående mva
Innkjøp av varer/materiell for videresalg - uten bearbeiding Innkjøp av varer/materiell for videresalg til eksterne gir rett til fradrag for inngående mva Ja
Innkjøp av varer/materiell for videresalg - med "bearbeiding".

Rett til fradrag for inngående mva, selv om det har vært noe "bearbeidet" ved NTNU.

Forutsetningen er at varen/materiellet inngår som en del av det "produkt" som selges videre.

Ja
Bruk av underleverandører på forskningsprosjekter Bruk av underleverandører på avgiftspliktige forskningsprosjekter (oppdrag) vil kunne anses som innkjøp av tjenester for videresalg. Ja
Andre kostnader til bruk i forskning (BOA) Det vil ikke være rett til fradrag for inngående mva på andre kostnader til BOA virksomheten. Nei
Andre kostnader til bruk i bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) Det vil ikke være rett til fradrag for inngående mva på andre kostnader til BFV-virksomheten (ramme/drift) Nei

 

Formelle krav til faktura

Krav til innhold av faktura følger av bokføringslovens bestemmelser med tilhørende forskrift. Dersom en faktura ikke tilfredsstiller de krav som stilles vil mva ikke kunne fradragsføres.

Kostnader hvor det aldri er fradragsrett for inngående mva

Mva-loven angir en del kostnader som etter sin art aldri gir grunnlag for fradragsføring av mva (ref mva-loven § 8-3).

Dette gjelder i hovedsak kostnader vedrørende:

 • servering og/eller leie av selskapslokaler
 • innkjøp / leie av kunst og antikviteter
 • arbeid på, og drift av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritids- , ferie- eller andre velferdsbehov
 • representasjon
 • gaver og anskaffelser som skal deles ut i reklameøyemed

Særskilte deler av NTNUs virksomhet

For særskilte deler av NTNU sin virksomhet gjelder de alminnelige reglene om fradragsrett. Det vil si at det også foreligger rett til fradrag for investeringer og andre anskaffelser som er relevante for virksomhetens drift.

Dette gjelder i hovedsak:

 • Virksomhetsområder som ikke har som hovedformål å tilgodese egne behov, eksempelvis museumsvirksomheten.
 • Utleie av bygg (administreres av teknisk avdeling i henhold til særskilt frivillig registrering)

Kontakt

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no