Wikier

Regnskap -...

Regnskap - Delinstruks for merverdiavgiftsområdet

Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap

Denne instruksen ble fastsatt av økonomidirektøren 29. juni 2001 og trådte i kraft 1. juli 2001.

Den enkelte enhet er ansvarlig for at kontering av salg og kjøp, herunder utarbeiding av fakturagrunnlag og ankomstregistrering av mottatte leverandørfakturaer, gjennomføres i overensstemmelse med Lov om merverdiavgift 19.06.1969 nr. 66 (Merverdiavgiftsloven - mval.), tilhørende forskrifter og fortolkningsuttalelser fra Finansdepartementet.

Egen veiledning for merverdiavgiftsområdet.

Det påhviler den enkelte enhetsleder å sørge for at ansvarlige medarbeidere skaffer seg kunnskap om og forståelse for de regler og forskrifter som gjelder for merverdiavgifts-området. Dersom man er i tvil om reglenes tolkning og anvendelse kan det søkes hjelp hos den sentrale regnskapsseksjonen eller seksjon for eksternt finansiert virksomhet.

Den sentrale økonomiavdelingen forvalter regelverket på vegne av universitetet.

Enhetene står ansvarlig for de skjønnsmessige vurderinger som etter regelverket (implisitt eller eksplisitt) må foretas.

Alle henvendelser til skattemyndigheter om avklaringer mht. mva-regelverket skal skje skriftlig i form av brev fra den sentrale økonomiavdelingen. Økonomiavdelingen skal gjøre relevant informasjon om resultatene av slike avklaringer tilgjengelig for enhetene ved behov.

I særlige tvilstilfeller og i tilfeller hvor det er uenighet mellom en enhet og økonomiavdelingen, skal det også foreligge skriftlig dokumentasjon av de vurderinger som er foretatt. Denne dokumentasjonen skal oppbevares både hos den enkelte enhet og ved økonomiavdelingen.

Aktuelle forskrifter og fortolkningsuttalelser:

 • 2001-06-06: Forskrift (Nr 1) Forskrift om gjeninnføring og endring av forskrift 20. august 1969 nr. 1 om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven
 • 1969-10-14: Forskrift (Nr 2) – Krav til innhold av salgsdokumenter m.v.
 • 1969-12-13: Forskrift(Nr 16) etter lov om merverdiavgift om gjennomføringen av avgiftsfritaket for tidsskrifter
 • 1969-12-20: Forskrift (Nr 18) om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven
 • 1969-12-20: Forskrift (Nr 19) om gjennomføringen av avgiftsfritaket for bøker
 • 1969-12-29: Forskrift (Nr 21) Bokføring for næringsdrivende som i siste ledd omsetter bøker og tidsskrifter fritatt for merverdiavgift
 • 1970-07-31: Forskrift (Nr 35) om legitimasjonsregler for omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet
 • 2001-06-15: Forskrift (Nr. 121) om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet
 • 2001-06-15: Finansdepartementets tolkningsuttalelse av 15. juni 2001 om omsetningsbegrepet i merverdiavgiftsloven i forhold til forskningstjenester
 • 2001-06-15: Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 3 – unntaket for undervisningstjenester
 • 2001-06-29: Finansdepartementets tolkningsuttalelse av 29. juni 2001 om stortingets vedtak om fritak for investeringsavgift for nye avgiftspliktige
2090 Visninger