Wikier

Regnskap -...

Regnskap - Mva ved arkeologiske oppdrag

Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket  regnskap

Det finnes ikke noe generelt unntak fra mva-plikt for arkeologiske oppdrag. Utgangspunktet er derfor at omsetning av disse tjenester er mva-pliktige iht. mva-loven kap. IV.

I følge mva-loven § 3-9 er imidlertid tjenester som er utført som ledd i "offentlig myndighetsutøvelse" fritatt for avgiftsplikt. Offentlig myndighetsutøvelse er i forhold til mva-loven definert som

"virksomhet som består i å fatte beslutninger, vedta tiltak mv. overfor private rettssubjekter i kraft av offentligrettslige regler og uten grunnlag i privatrettslige avtaler.

I mange tilfeller vil arkeologiske oppdrag utført av NTNU falle inn under mva-fritaket for offentlig myndighetsutøvelse. Omfanget av fritaket er behandlet i brev fra Skattedirektoratet av 22.10.2003. Av dette brevet framgår bl.a følgende:

 

Type tjeneste Vurdering
Redigering av automatisk fredede kulturminner på land og under vann samt skipsfunn i medhold av kulturminneloven §§ 9 og 14. Anses som tjeneste utført i offentlig myndighetsutøvelse. Omfattes av fritaket - mva beregnes ikke.
Arkeologisk utgraving som utføres av forvaltningsmuseene, evt. NINA - NIKU i medhold av Riksantikvarens vedtak innen kurturminnevernet. Anses som tjeneste utført som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Omfattes av fritaket - mva beregnes ikke.
Datering av funnmateriale - C14-undersøkelser som ytes til forvaltningsmuseene / NINA - NIKU. Anses ikke som tjeneste utført som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Mva må beregnes. Dette på grunn av at NTNU anses som en underleverandør til forvaltningsmuseene / NINA - NIKU i dette tilfellet.
Tjenester levert av "underleverandør" til en institusjon som utøver offentlig myndighetsutøvelse. Anses ikke som tjeneste utført som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Mva må beregnes.

Kontakt

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no