Wikier

Regnskap -...

Regnskap - Håndtering av mva

Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap

Regnskapsmessig håndtering

Merverdiavgift håndteres i regnskapet ved bruk av såkalte "Mva-koder". Dette innebærer at transaksjoner som skal underlegges beregning av merverdiavgift (inngående eller utgående), må posteres med rett kode. Se oversikt over de aktuelle kodene.

Når korrekt mva-kode benyttes, vil regnskapssystemet sørge for korrekt beregning av merverdiavgift for hver transaksjon. For BOA prosjekter styres dette av prosjektkategoriseringen i Maconomy (korrekt prosjektklassifisering vil sikre korrekt mva beregning).

Merverdiavgift

innbetales / refunderes fra avgiftsmyndighetene 6 ganger pr år, og seksjon for økonomirådgivning/regnskap sørger for innrapportering og betaling.

Krav til dokumentasjon

I Bokføringsloven og Bokføringsforskriften stilles det en rekke krav til dokumentasjon som vilkår for beregning av utgående mva og fradragsføring av inngående mva.

De viktigste bestemmelser og krav til dokumentasjon angis nedenfor:

Krav til innhold i salgsdokument/faktura (jf. Bokføringsforskriften § 5-1)

 1. Nummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen
 2. Angivelse av partene (det vil si kjøper og selger)
 3. Ytelsens art og omfang
 4. Tidspunkt og sted for levering av ytelsen
 5. Vederlag og betalingsforfall
 6. Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift

Krav til dokumentasjon av kjøp (jf. Bokføringsforskriften § 5-5)

 • Dokumentasjon av kjøp skal være salgsdokumentasjonen selger har utstedt, og skal dekke krav til innhold i salgsdokument (jf. ovenfor),
 • Ved kjøp som er lagt ut av en ansatt i den bokføringspliktige virksomheten skal den ansatte utarbeide og signere en datert oppstilling som viser hvilke kjøp som er foretatt og formålet eller bruksområdet for varene og tjenestene. Kassakvittering skal oppbevares sammen med eventuell annen dokumentasjon
 • Dersom mottatt salgsdokumentasjon er uriktig eller på annen måte ikke tilfredsstiller kravene, må kjøper kreve ny salgsdokumentasjon. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må kjøper kunne sannsynliggjøre at kjøpet er en reell utgift for kjøpers virksomhet.

For nærmere detaljer, se Bokføringsforskriften

Mulige konsekvenser av at disse kravene til innhold i salgsdokument ikke er oppfylt:

 • Anmerkninger fra revisor
 • Anmerkninger fra offentlige myndigheter
 • Fakturaen/kvitteringen godkjennes ikke som grunnlag for utbetaling
 • Ikke rett til refusjon av merverdiavgift
 • Avgifts-/skattekrav fra myndighetene

Mva-koder

Merverdiavgift håndteres i regnskapet ved bruk av såkalte "Mva-koder". Dette innebærer at transaksjoner som skal underlegges beregning av merverdiavgift (inngående eller utgående), må posteres med rett kode.

Oversikt merverdiavgiftskoder som gjelder fra 1. januar 2023.

Oversikt merverdiavgiftskoder som gjaldt til og med 31. desember 2022 (excel).

Kontakt

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no