Wikier

Regnskap -...

Regnskap - Mva ved import av tjenester

Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap

Merverdiavgift på kjøp av tjenester fra utlandet - snudd avregning

Utgangspunktet i merverdiavgiftsretten er at selger av en vare eller tjeneste beregner utgående merverdiavgift av salget og oppkrever denne av kjøper. Selger medtar den oppkrevde utgående avgiften på sin omsetningsoppgave, og innbetaler denne til avgiftsmyndighetene.

Ved bruk av reglene om snudd avregning (reverse charge), er det kjøper av tjenesten som beregner utgående merverdiavgift. Kjøper skal innberette utgående merverdiavgift på sin omsetningsoppgave.

Når benyttes snudd avregning?

Beregning av merverdiavgift etter reglene om snudd avregning benyttes pr. i dag ved kjøp av såkalte fjernleverbare tjenester anskaffet fra utlandet (utenfor merverdiavgiftsområdet).

Forutsetningen for å foreta snudd avregning, er at tjenesten ville vært avgiftspliktig ved innenlands omsetning.

Med fjernleverbar tjeneste menes omsetning av tjenester hvor utførelsen eller levering etter tjenestens art, ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted. Det er ikke avgjørende om tjenesten rent faktisk er fjernlevert, men om den etter sin natur kan fjernleveres.

Eksempler på de mest vanlige fjernleverbare tjenester er:

  • tjenester som leveres via Internett, lisenser etc.
  • andre elektroniske leverte tjenester, telekommunikasjon, software med spesialtilpasning, installasjon og opplæring
  • reklametjenester
  • konsulenttjenester
  • advokattjenester
  • utleie av arbeidskraft
  • formidlingstjenester (men ikke eiendomsmegling)

Hvem omfattes av reglene om snudd avregning

Som nevnt ovenfor gjelder reglene om snudd avregning kun ved innførsel av fjernleverbare tjenester som er anskaffet utenfor merverdiavgiftsområdet. Merverdiavgift ved innførsel skal etter mval § 3-30 annet ledd beregnes og betales av

  • næringsdrivendehjemmehørende i Norge, og
  • offentlig virksomhet hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet, for eksempel stat og kommune eller institusjon som eies eller drives av stat eller kommune

Beregningsgrunnlaget

Beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften er det vederlaget som betales for tjenesten, jf mval § 4-12. Er vederlaget angitt i utenlandsk valuta skal det omregnes til norske kroner ut fra omregningskursen på leveringstidspunktet.

Føring i omsetningsoppgaven

Det er en egen rubrikk for kjøp av tjenester i omsetningsoppgaven (post 7) hvor utgående merverdiavgift skal føres. Videre skal for virksomheter som har full fradragsrett føre den samme avgiften til fradrag under fradrag for inngående merverdiavgift (post 8).

Utenlandske leverandørfakturaer skal alltid sendes Regnskapsseksjonen for registrering, men ut fra fakturaene er det ikke alltid like lett å tyde hva leveringen gjelder. Enhetene må derfor selv beregne og kontere eventuell avgift. Beregningsgrunnlaget for avgiften er omsetningsverdien på leveringstidspunktet. Er vederlaget angitt i utenlandsk valuta må det omregnes til norske kroner. Ved omregning benyttes Tollvesenets omregningskurser . Kurslisten oppdateres ukentlig.

For enheter som har omsetning helt eller delvis innenfor avgiftsområdet, er det fradragsrett på lik linje med annen inngående avgift. Det presiseres at det er kun de enheter som har avgiftspliktig omsetning innenfor avgiftsområdet, og som har fradragsrett på andre kjøp som kan føre avgiften til fradrag. For andre enheter vil hele denne avgiften bli en ekstra kostnad.

Nye rutiner

Kontakt

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no

4875 Visninger