Wikier

Regnskap -...

Regnskap - Mva og museumsvirksomhet

Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap

Mva på omsetning, uttak og formidling

Med virkning fra 1. juli 2010 skal det beregnes merverdiavgift med en redusert sats på 10 % ved omsetning, uttak og formidling av tjenester i form av adgang til utstillinger i museer og gallerier (inngangsbilletter). Slik omsetning var tidligere unntatt fra loven med hjemmel i merverdiavgiftsloven.

§ 3-7 første ledd. Avgiftsplikten følger nå av § 3-1. Det vises til NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget – Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet som danner grunnlaget for denne endringen samt Prop. 119 LS (2009–2010) avsnitt 6.2. Endringene er omtalt i SKD 6/10 og i Skattedirektoratets brev datert 21. juni 2010 til Norges Museumsforbund. Finansdepartementet peker i proposisjonen på at de fleste museer allerede har avgiftspliktig omsetning fra for eksempel kiosk eller kafé, og at utvidelsen av avgiftsgrunnlaget til også å omfatte billettinntekter derfor vil lette håndteringen av avgiftsplikten.

Det er ikke alle museer som oppkrever inngangspenger til sine utstillinger. Departementet presiserer i Prop. 119 LS (2009–2010) avsnitt 6.2.3.1 at disse ikke vil kunne registreres for utstillingsvirksomheten, noe som innebærer at fradragsrett for anskaffelser til denne delen av virksomheten vil være avskåret.

Det nærmere innholdet av begrepene museer og gallerier vil i utgangspunktet være den naturlige språklige forståelse av hva som ligger i disse begrepene. Med galleri forstås utstilling og presentasjon av kunst. Dette kan være både kunstutstillinger uten salgsformål og salgsutstillinger. Med museer menes i hovedsak tematiske og systematiske samlinger av gjenstander. Se også St.meld. nr. 49 (2008–2009) Framtidas museum, der det uttales at museenes hovedoppgave er å samle inn, forvalte, forske i og formidle kunnskap om gjenstander og andre materielle vitnesbyrd, enten de kommer fra naturen eller er menneskeskapte.

Avgrensning av området for den reduserte satsen

Kun omsetning av tjenester i form av adgang til utstillinger i museer og gallerier er omfattet av den reduserte satsen.

Inngangsbilletten

I de tilfeller den ordinære inngangsbilletten inkluderer eksempelvis undervisning, omvisning eller andre tilbud som må anses som en naturlig del av museet eller galleriets tilbud, vil dette også omfattes av den reduserte merverdiavgiftssatsen. Tas det derimot særskilt vederlag for slike andre tjenester, vil avgiftsplikten bero på en konkret vurdering ut fra den generelle avgiftsplikten og eventuelle unntak.

Formidling

Formidling av billetter til utstillinger i museer og gallerier er også omfattet av den reduserte satsen på 8 %. Formidling av inngangsbilletter til museer og gallerier i utlandet er fritatt for merverdiavgift, jf. § 6-29 annet ledd bokstav d.

Unntatt omsetning

Museer eller gallerier som mot betaling tilbyr for eksempel konserter, teaterforestillinger, undervisningstjenester eller utleie av lokaler, omsetter tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven, jf. §§ 3-5, 3-7 og 3-11. Omsetning av programmer, suvenirer og lignende vil i utgangspunktet heller ikke være omfattet av den reduserte satsen, men skal ilegges en sats på 25 %. Omsetningen kan imidlertid være omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav a som gjelder omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner av varer av bagatellmessig verdi (100 kroner eller mindre), se kap. 3-12.3.

Alminnelig sats

Annen avgiftspliktig virksomhet som drives av museet eller galleriet, for eksempel butikkvirksomhet, servering og garderobebetjening, vil ikke være omfattet av den reduserte satsen, men skal avgiftsberegnes med den alminnelige satsen på 25 %. Også oppdrag med vurdering og taksering av gjenstander og kunstverk skal ilegges 25 %. Ved omsetning av mat- og drikkevarer for eksempel fra kiosk, gjelder en redusert sats på 15 %. 

Kontakt

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no

2388 Visninger