Wikier

Regnskap -...

Regnskap - Mva-fritak for bøker og tidsskrifter

Omsetning av alle varer er avgiftspliktig dersom det ikke finnes noen unntak, ref merverdiavgiftslovens bestemmelser.

Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap

Mva-fritak for bøker og tidsskrifter under gitte forutsetninger

For bøker og tidsskrifter er det i merverdiavgiftsloven og tilhørende forskrift er det fastsatt bestemmelser som under gitte forutsetninger medfører at omsetningen blir fritatt for merverdiavgift.

Bøker

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved omsetning av bøker i siste omsetningsledd. Dette vil typisk gjelde omsetning av bøker fra bokhandel til kunden.

Fritaket omfatter ikke omsetning av bøker i tidligere omsetningsledd. Innebærer at bokhandelen må betale merverdiavgift når den kjøper bøkene. Det framgår imidlertid av forskriften at et trykkeri kan fakturere hele opplaget av en bok avgiftsfritt dersom oppdragsgiveren skal dele ut hele opplaget av boken gratis.

Fritaket gjelder både papirutgaver og lydbøker.

Nærmere om begrepet "bøker" 

Når det gjelder bøker er det uttalt at følgende IKKE anses som bøker og dermed ikke kan omsettes avgiftsfritt i forhold til denne bestemmelsen: 

 • trykksaker for utfylling, innsetting, klebing, hefting, ut- eller avriving
 • Småtrykk som rundskriv, sirkulærer, brosjyrer, prospekter, foldere og lignende.
 • Reglementer, instrukser, vedtekter, forskrifter, lover, traktater, avtaler, stortingsdokumenter, kunngjøringer fra offentlige dokumenter
 • Trykte referater av forhandlinger
 • Trykk av dommer, skjønn, registre, matrikler o.l
 • Skoleplaner, studieplaner, forelesnings- og kurskataloger
 • Organisasjonsplaner, reguleringsplaner o.l.
 • Almanakker, årskalendere og andre publikasjoner med kalendarium
 • Publikasjoner som sammen med vare av annet slag inngår som del av felles vareenhet.
 • Programmer for utstillinger, samlinger, forestillinger, stevner og andre arrangementer.
 • Fortegnelser (tabeller) over tallforhold for utregning av beløp eller andre tallmessig uttrykte enheter som priser, lønn, rabatter, poenger, gebyrer, skatter, mynt, mål, vekt o.l.
 • Noteblad, notehefter, notebøker. Avgiftsfrie er likevel sangbøker selv om de inneholder noter.
 • Løse omslag, permer, forutsatt at omslaget eller permen ikke skal omslutte en bok/bestemt publikasjon som er avgiftsfri.
 • Samlinger av billedtrykk o.l. når sidene er uten tekst eller bare angir stedsnavn, personnavn eller betegnelser, korte instruksjoner eller lignende.
 • Lotterifortegnelser.
 • Fortegnelser over eiendommer, varer, driftsmidler, utstillingsgjenstander, beholdninger og annet løsøre.
 • Adressefortegnelser, firmafortegnelser
 • Fortegnelser over gater og tjenestesteder
 • Fortegnelser over abonnenter
 • Fortegnelser over takster, priser, gebyrer, salærer, frakter, aksje- og valutakurser o.l.
 • Andre kart enn atlas. Som atlas anses heftede eller innbundne kartverk som omfatter minst ett land.
 • Reklametrykksaker, herunder også trykt skrift som deles ut gratis og tiltrekker oppmerksomheten mot flere bedrifters, en bransjes eller nærings varer eller tjenester
 • Andre trykte publikasjoner enn som nevnt ovenfor, som i henhold til særskilt trykningsoppdrag leveres til internt bruk for en bedrift.

Tidsskrifter

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved omsetning av tidsskrifter som hovedsakelig omsettes til faste abonnenter eller hovedsakelig deles ut til foreningsmedlemmer og tidsskrifter med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold. Med hovedsakelig menes mer enn 80 % av netto opplag i en sammenhengende periode på 12 måneder.

Som tidsskrift anses etter disse forskrifter enhver annen publikasjon enn avis forutsatt at

 • publikasjonen utkommer periodisk og med minst 2 nummer om året
 • publikasjonen er nummerert, er et ledd i en ikke tidsbegrenset rekke, og utkommer etter en fast utgivelsesplan
 • de enkelte nummer har felles tittel publikasjonen omsettes til en forhåndsbestemt pris eller utdeles til foreningsmedlemmer

Nærmere om begrepet "tidsskrifter"

Når det gjelder tidsskrifter er det uttalt at følgende IKKE anses som tidsskrift og dermed ikke kan omsettes avgiftsfritt i forhold til denne bestemmelsen: 

 • Almanakker og andre periodiske publikasjoner med kalendarium
 • Noteblad og notehefter
 • Programmer for forestillinger, stevner m.v.
 • Fortegnelser (tabeller) over tallforhold for avlesning eller utregning av beløp eller andre tallmessig uttrykte enheter som priser, lønn, rabatter, poenger, gebyrer, skatter, mynt, mål, vekt o.l.
 • Trafikkruter.
 • Fortegnelser over eiendommer, varer, driftsmidler, utstillingsgjenstander, beholdninger og annet løsøre. Fortegnelser over tjenesteytelser, prosjekter o.
 • Lotterifortegnelser.
 • Fortegnelser over eiendommer, varer, driftsmidler, utstillingsgjenstander, beholdninger og annet løsøre.
 • Adressefortegnelser, firmafortegnelser
 • Fortegnelser over gater og tjenestesteder
 • Fortegnelser over abonnenter
 • Fortegnelser over takster, priser, gebyrer, salærer, frakter, aksje- og valutakurser o.l.
 • Fortegnelse over debitorer og kreditorer

Kontakt

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no