Wikier

Regnskap -...

Regnskap - Forholdsmessig fradrag for inngående mva

Sider merket regnskap | Sider merket mva

Forholdsmessig fradrag for inngående mva

Grunnleggende vilkår for fradragsføring av inngående mva. følger av (se link til «vilkår fra fradragsrett for inngående mva.»).

Ofte foretas anskaffelser som gjelder både virksomhet innenfor avgiftsområdet og virksomhet som faller utenfor. I slike tilfeller kan en forholdsmessig andel av inngående merverdiavgift fradragsføres. Nærmere bestemmelser om dette følger av mva.-loven § 23 og «Forskrift om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven». Forskriften ligger her http://www.lovdata.no/for/sf/fd/td-19691220-0001-0.html

Hovedregel

Grunnlaget for fordeling av inngående avgift er varens eller tjenestens antatte bruk i den del av virksomheten som faller inn under loven. Det er ofte vanskelig å fastslå dette eksakt, og v ed fastsettelse av ”antatt bruk” må det ofte utøves et skjønn. Som støtte for skjønnet vil man kunne nytte tidligere erfaringer om bruken av tilsvarende vare eller tjeneste. Dersom det foreligger data angående bruken av en vare eller tjeneste, f.eks. logger for bruk av vitenskapelig utstyr (timer, dager, uker osv.), vil dette være et nyttig grunnlag for fordelingen.

Det er viktig at begrunnelsen for fordelingen dokumenteres, slik at dette kan framlegges for myndighetene ved et eventuelt bokettersyn. Regnskapsseksjonen v/ Laila Strypet SKAL ha kopi av dokumentasjon av alle fordelingsnøkler. Ta også kontakt med Regnskapsseksjonen om det er spørsmål om hvordan skjønn vedrørende fordeling skal ”underbygges”.

Spesielt ved oppføring og drift av bygninger

Dersom byggekostnadene kan antas å fordele seg tilnærmet jevnt på kvadratmeter gulvflate til de forskjellige formål, kan fordeling av inngående avgift på oppføring av bygning foretas på grunnlag av forholdet mellom gulvflate til bruk i den del av virksomheten som faller inn under loven og bygningens samlede gulvflate. Tilsvarende gjelder for tilbygg, påbygg og ombygging.

Samme forholdstall som nevnt i første ledd kan legges til grunn for forholdsmessig fradrag for inngående avgift på felles vedlikehold og reparasjoner. Det samme gjelder avgift på andre omkostninger vedrørende bygningens drift. Dersom det med leieboerne er avtalt en annen fordeling av disse utgifter, kan denne legges til grunn for fordelingen.

Denne bestemmelsen er bl.a. relevant i forbindelse med NTNUs frivillige registrering for utleie av bygg som administreres av teknisk avdeling.

Spesielt om ”felles driftsutgifter”

Forskriften inneholder en egen bestemmelse om at inngående mva på ”felles driftsutgifter” kan fordeles ut fra en virksomhets omsetning. Fradrag kan kreves for så stor del som svarer til den avgiftspliktige omsetning i forhold til virksomhetens samlede omsetning i siste regnskapsår. Ved omsetning forstås omsetning uten merverdiavgift.

Dersom den avgiftspliktige omsetning er ubetydelig i forhold til virksomheten ellers, kan det ikke gjøres fradrag for noen del av inngående avgift på varer og tjenester som anskaffes til bruk for virksomhetene under ett.

Dersom den omsetning som faller utenfor loven er ubetydelig i forhold til virksomheten ellers, kan fradrag gjøres uten fordeling av inngående avgift på anskaffelser til bruk for virksomhetene under ett.

Som ubetydelig anses omsetningen når den normalt ikke overstiger 5 % av virksomhetenes samlede omsetning. 

Kontakt

Økonomiavd - Seksjon for økonomirådgivning kontakt@okavd.ntnu.no

3410 Visninger