Administrere eksamen - Banner

Administrere eksamen

Planlegge og gjennomføre eksamen – for administrativt ansatte

Slik administrerer du eksamen

Slik administrerer du eksamen

Om eksamensplanen

Emnets innmelding i EpN (Emneplanlegging på Nett) avgjør vurderingsform og om eksamen skal gjennomføres digitalt eller ikke.

Datoer for skriftlig skoleeksamen under tilsyn planlegges sentralt. Eksamensplanen legges slik at kapasiteten utnyttes best mulig ut ifra innmeldte ønsker og kollisjonssikring ivaretas. Instituttene gis mulighet til å kvalitetssjekke datoer før de publiseres. 

For øvrige vurderingsformer har instituttet ansvar for å planlegge dato. Til å planlegge, og for å publisere datoer, brukes TP Eksamen

Eksamensdatoer for skriftlig skoleeksamen publiseres normalt: 

  • Høstsemestret – midten av juni 
  • Vårsemestret – begynnelsen av desember 
  • Utsatt eksamen i august – 15.juli 

Oppgi administrativ kontaktperson

Eksamenskontoret trenger en kontaktperson på hvert institutt som blir kontaktet i saker som gjelder eksamen. Ved endringer skal nye kontaktpersoner meldes inn til Eksamenskontoret før eksamensperioden. 

Tilgang til prøver i Inspera

Fra og med våren 2023 opprettes prøver i Inspera automatisk. For å få tilgang til automatisk oppretta prøver, må man være registrert med personrolle EKSANSV i Fagperson samlebilde i FS. Har du denne rollen vil du legges til som hovedansvarlig på alle automatisk oppretta prøver tilknyttet din enhet. Skjer det endringer i hvem som skal ha denne rollen, ta kontakt med Eksamenskontoret.


Midtsemesterprøver

Ønskede datoer for midtsemesterprøver meldes inn via dette skjemaet. Dette for å sikre at vi har tilstrekkelig bemanning på det aktuelle tidspunktet.


Få oversikt over eksamener

Ta ut FS-rapport (508.002) for å få oversikt over instituttets eksamener.

Rapporten Oppgavevarianter for vurderingsenhet (529.001) gir en oversikt over språk/målformer blant kandidatene i et emne. Se også Språk og målform på eksamensoppgaver.


Registrere obligatorisk aktivitet

Registrer godkjente obligatoriske aktiviteter i hvert emne innen 7 arbeidsdager før eksamensdato (gjelder alle vurderingsformer). 

Hvis obligatorisk aktivitet i et emne ikke er ferdig registrert innen fristen, vil også ikke-godkjente kandidater bli plassert på rom til skriftlig eksamen. Kandidater vil da kunne avlegge eksamen uten å ha fullført den obligatoriske aktiviteten.


Levere eksamensoppgave 

 Digital eksamen

 Analog eksamen 

Kvalitetssikret eksamensoppgave leveres senest 7 dager (5 arbeidsdager) før eksamen. Du skal signere i eget signaturfelt på eksamensforsiden for å bekrefte at opplysningene gitt på forsiden er korrekte. Alle eksamensoppgaver skal ha tosidig trykk.

Leveringssteder

Trondheim: Eksamenshuset på Sluppen, Sluppenvegen 14, 1. etasje (resepsjonen) i tidsrommet 09:00-15:00

Gjøvik: Eksamenskontoret, rom 126, 1. etasje i Gneis-bygget.

Ålesund: K181, i 1. etasje i Kompasset.

Eksamenskontoret tar kontakt med instituttene der studenter trenger elektronisk utgave av eksamensoppgaven som en del av individuell tilrettelegging av eksamen.


Forberede sensur

Skaff deg oversikt over hvem som skal sensurere, se også inngåelse og utbetaling av sensurkontrakter, og sett opp sensorkommisjon i FS

For utfyllende informasjon om digital sensur, se Sensurprosessen i Inspera Assessment.

Hjemmeeksamen og innlevering

Som hovedregel har instituttene ansvar for alt av hjemmeeksamen og innleveringer, inkludert brukerstøtte til kandidaten, men merk at ansvarsfordelingen avhenger av varigheten på eksamen

Informasjon om hvordan du kan bistå en kandidat som har problemer med å levere besvarelsen sin i Inspera Assessment, finner du under «Funksjoner i kandidatlista» på siden om menyvalg og funksjoner.

Se også:


Skriftlig skoleeksamen

Skriftlig skoleeksamen arrangeres av Avdeling for studieadministrasjon. Faglærer skal være tilgjengelig så lenge eksamen pågår, jf. Instruks for faglærer/stedfortreder om tilgjengelighet under eksamen, og det er ønskelig at administrativ kontaktperson ved institutt er tilgjengelig frem til eksamen er i gang.

Romplassering

Det enkelte emne blir plassert på rom senest 3 dager før eksamensdatoen. Faglærer finner info på emnets nettside om hvilke rom studentene er plassert på. Studentene finner informasjon om hvor de skal sitte i Studentweb.

Se også:

Eksamensbesvarelser

 Digital eksamen

Eksamensbesvarelsene er umiddelbart tilgjengelige i Inspera Assessment, men merk at dersom InsperaScan er brukt kan det ta inntil to virkedager før alle besvarelser er komplette.

Som hovedansvarlig i Inspera Assessment (administrativ ressurs) er du ansvarlig for at prøven åpnes for vurdering for sensorer. Dette forutsetter at kandidatene er kommisjonsfordelt.

 Analog eksamen

Eksamensbesvarelsene leveres normalt neste arbeidsdag til leveringsadressen som er avtalt med instituttet. Besvarelsene kan ikke hentes direkte i eksamenslokalene. Instituttet formidler besvarelsene til sensorene.

Alle eksamensbesvarelser skal oppbevares i minst ett år av hensyn til klageretten.


Innlevering og registrering av sensur

 Digital sensur

All sensur skal registreres digitalt i Inspera Assessment, uavhengig av vurderingsform. Dette gjøres på følgende måte:

 Analog sensur - unntak

Eksamenskontoret tar imot analog sensur kun for emner der det er gjort spesifikk avtale om dette.

Merk at DIXIL-emner er unntatt fra digital sensurregistrering, som følge av at emnekodene benyttes på tvers av fakulteter/institutter, og derfor vanskelig lar seg håndtere i Inspera.

Ved analog sensur skal rapporten "Vurderingsprotokoll" (FS566.001/FS566.002) benyttes.

Ved avtale om unntak skal originale og signerte protokoller sendes med internposten/leveres til Eksamenskontoret på følgende adresser:

Trondheim: Campus Kalvskinnet, Akrinn, Sverres gate 12, 5. etasje (T05.322).

Gjøvik: Eksamenskontoret, rom 126, 1. etasje i Gneis-bygget.

Ålesund: Postkassen på rom K112, 1 etg. i Kompasset.

Les mer om bruk av sensorer, sensurfrister og sensurveiledning i NTNUs Studieforskrift.


Begrunnelse og klage 

Studentene ber om begrunnelse og klager på karakter via Studentweb. Dette genererer en begrunnelses- eller klagesak i FS.

Fakultetene har ansvar for prosessen rundt begrunnelse og klage, men saksbehandlingen foregår normalt på institutt.

Begrunnelse for karakter skal normalt gis innen to uker etter kravet ble sendt.

Ved klage oppnevnes to nye sensorer, hvorav minst én ekstern. Disse skal ikke ha informasjon om karakter, tidligere sensors begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen. 

Les mer om begrunnelse og klage for studenter.

Begrunnelser og klagesaker håndteres som hovedregel i Inspera Assessment. Les mer om digital behandling av begrunnelser og klagesaker

Ved saksbehandling utenfor Inspera Assessment, må alle saker følges opp manuelt i FS

Begrunnelser er ikke arkivpliktige. I klagesaker skal vedtak arkiveres. Både begrunnelses- og klagesaker i FS arkiveres automatisk i ePhorte.

Logg inn i Inspera Assessment

Aktuell eksamensinformasjon

Aktuell eksamensinformasjon

Aktuell informasjon om eksamen vår 2024

Les meldinger på Innsida merket med eksamen

Kurs og opplæring

Eksamen og vurdering - kurs og opplæring 

Nye kurs blir annonsert i meldingskanalen "Kurs og opplæring for ansatte" 
(trykk "Abonner" om du ikke allerede abonnerer på kanalen).

Kontakt

Kontakt

NTNU i Trondheim

E-post: eksamen@adm.ntnu.no

Telefon: 73 59 66 00

Åpningstid for telefonhenvendelser:

Telefonen betjent fra 08:00-16:00 i eksamensperiodene (ordinær og utsatt)

Besøkshenvendelser:

Besøksadresse: Kalvskinnet campus, Akrinn, Sverres gate 12, 5. etasje (T05.322)

Åpent etter avtale. 

Postadresse: Eksamenskontoret NTNU, Postboks 8900, 7491 Trondheim


NTNU i Gjøvik - Studenttorget

E-post: eksamen@gjovik.ntnu.no

Telefon: 61 13 54 00

Besøksadresse: Studenttorget i Gneis-bygget, NTNU i Gjøvik, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

Postadresse: NTNU i Gjøvik, postboks 191, 2802 Gjøvik


NTNU i Ålesund

E-post: studier@alesund.ntnu.no

Telefon: 73 59 50 00

Postadresse: NTNU i Ålesund, postboks 1517, 6025 Ålesund