Wikier

Menyvalg og nyttige funksjoner i Inspera Assessment - for administrativt ansatte

Denne siden inneholder informasjon om ulike menyer og knappevalg som kan være nyttige å kjenne til for deg som er hovedansvarlig i Inspera Assessment.

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen

Logg inn Inspera AnbefalerGoogle Chrome og Firefox.

Menylinja på dashbordet

Når du logger inn i Inspera Assessment vil du se en side som ser omtrent slik ut (klikk på bildet for større versjon):

Viser startsiden når man logger seg inn i Inspera.

Den blå menylinja øverst på sida er alltid tilgjengelig uavhengig av hvilken fane du står i. Hvilke knapper som er klikkbare er derimot avhengig av hvilke roller du har i Inspera. Se wikisiden Aktuell informasjon om eksamen for nærmere beskrivelse av hvilke roller som gir tilgang til hva.

  1. "Hjem"-knappen. Klikker du på denne knappen kommer du alltid tilbake til dashbordet.
  2. Modul-faner. Hvilke faner som er tilgjengelige for deg kommer an på om du er administrativt eller vitenskapelig ansatt.
  3. Last opp håndtegninger. Denne funksjonen gjør at oppgaver som er besvart på ark kan lastes opp og legges ved den digitale besvarelsen. Dette gjøres av Eksamenskontoret etter eksamen.
  4. Varslingsinnstillinger. Her kan du definere hvilke hendelser i Inspera du vil få varsel om og hvordan du vil varsles. Du kan velge å få e-postvarsel eller et varsel direkte i Inspera.
  5. Brukerinnstillinger. Her kan du redigere brukerprofilen din, f.eks. navn eller e-postadresse.
  6. Hjelp og support. Her ligger lenker til Insperas hjelpesider, både engelsk- og norskspråklige.

Funksjoner i prøveoppsettet

Når du står på forsiden til en prøve står du i det vi kaller "prøveoppsettet". Her har du tilgang til flere funksjoner:

Administrere bidragsytere

Som hovedansvarlig har du mulighet til å se og administrere de som er knyttet til en prøve som bidragsytere. Dette vil primært dreie seg om sensorer og andre hovedansvarlige. For å se hvilke personer som er knyttet til en prøve og hvilken rolle de har, klikk på nedtrekksmenyen "Bidragsyter(e)" og deretter "Administrer".

Viser knapp for hvor man administrerer bidragsytere.

I dette bildet kan du også fjerne en bidragsyter ved å bla deg helt til høyre til du ser et tannhjul ved siden av personen. Klikk på tannhjulet og deretter "Fjern bruker".

Viser hvordan man fjerner bidragsytere.

Merk: Du kan ikke fjerne sensorer fra en prøve på denne måten hvis prøven fortsatt er koblet til FS.

Som hovedansvarlig kan du også legge til andre administrativt ansatte som hovedansvarlige fra den samme nedtrekksmenyen ved å velge "+Hovedansvarlig". Vi anbefaler å være flere hovedansvarlige på en prøve.

Eksportere resultater

Som hovedansvarlig på en prøve kan du hente ut resultatene fra en prøve. Resultatene kommer ut i JSON-format og krever en del bearbeiding før det er lesbart. Merk: Resultateksporten fra prøveoppsettet fungerer best for prøver med kun automatisk rettede oppgaver.

For å eksportere resultatene klikker du på knappen ved siden av "Bidragsyter(e)"-menyen:

Velg deretter "Eksporter resultater". Når det står at eksporten er fullført kan du klikke "Last ned resultater". Fila som lastes ned er i .json-format og kan videreformidles til faglærer/sensor.

Se hendelseslogg

I Inspera er det mange hendelser som loggføres, og en oversikt over disse hendelsene er tilgjengelig i hendelsesloggen.

Hendelsesloggen finner du her:

Viser knapp for hvor man får sett logg for hendelser.

Funksjoner i kandidatlista

Hvilke funksjoner som er tilgjengelige i kandidatlista avhenger av hvilken status prøven har. En prøve kan ha statusene opprettet, planlagt, aktiv, avsluttet, vurdering pågår og vurdert.

Åpne for ny innlevering

Når innleveringstidspunktet passeres, stenger prøven i Inspera for innleveringer. Dersom kandidaten(e) ikke har fått til å levere innen fristen, f.eks. grunnet opplastingsproblemer, nettproblemer eller andre tekniske/personlige problemer, er det mulig å åpne for ny innlevering for kandidaten. Dette gjelder også dersom en kandidat har lastet opp en besvarelse men ikke levert den.

Gå inn i kandidatlista og finn riktig kandidat. Klikk på kandidaten og velg "Ny innlevering" fra menyen som kommer opp nederst på siden:

Viser hvor man finner knapp for ny innlevering fra kandidaten.

Du vil da få frem følgende valg:

Klikk på "Åpne for ny innlevering" for å få frem ytterligere tre valg:

Hvordan legge inn tidsbegrensning for innlevering.

  • Ingen tidsbegrensning: prøven er åpen for kandidaten helt til hen leverer eller du som hovedansvarlig lukker innleveringen igjen
  • Lukk ny innlevering på en gitt dato: du som hovedansvarlig kan sette ny innleveringsfrist for kandidaten. Prøven stenger i det fristen passeres
  • Lukk ny innlevering om X minutter: du som hovedansvarlig kan åpne for ny innlevering i X minutter. Prøven stenger når tiden har gått ut

Dersom du ikke har satt tidsbegrensning og prøven er satt opp med automatisk innlevering, må du manuelt lukke for ny innlevering når kandidaten har levert. Dette gjør du ved å finne kandidaten i kandidatlista og klikke «Ny innlevering» igjen.

Velg «Ikke åpne for ny innlevering» og deretter «Lagre gjeldende versjon (Anbefalt)». Da leveres den besvarelsen kandidaten har lagret.

Hvordan lukke for ny innlevering.

Levere på vegne av kandidat

NB! Dette punktet gjelder IKKE for bachelor-/masteroppgaver, hvor studenen MÅ levere inn selv - se punktet "Forsinket innlevering - åpne for ny innlevering".

I noen tilfeller kan det være at du som hovedansvarlig skal laste opp besvarelsen på vegne av en kandidat. For å gjøre det, gå inn i kandidatlista og klikk på kandidaten for å få frem menylinja nederst. Der kan du klikke på "Legg ved fil":

Hvordan legge ved fil

 

Du vil nå få noen meldinger for å bekrefte at du vil fortsette arbeidet:

Gå videre, og du vil få mulighet til å laste opp filen/besvarelsen fra kandidaten:

Velg filen du vil laste opp

 

Merk: for kandidater der besvarelsen lastes opp som filvedlegg vil det se litt annerledes ut for sensor. Slik ser det ut i det gamle vurderingsverktøyet:

Besvarelse som vedlegg i gammelt vurderingsverktøy

 

 

Slik ser det ut i det nye vurderingsverktøyet, Marking 2.0:

Hvordan eksamensbesvarelsen vises som pdf

 

Vi anbefaler derfor å informere sensor om at det finnes kandidater der besvarelsen er lastet opp som fil.

Se og laste ned besvarelse

Som hovedansvarlig har du mulighet til å se og laste ned besvarelser levert på prøven. Dette gjelder både hjemmeeksamen og skoleeksamen. For å se eller laste ned besvarelser må du gå inn i kandidatlista og klikke på en kandidat. Velg deretter "Se besvarelse" eller "Last ned og skriv ut" fra menyen som dukker opp nederst:

Knapper til funksjoner for laste ned og se besvarelse

 

Merk: Hvis du merker flere kandidater i kandidatlista kan du laste ned flere besvarelser samtidig. Du kan derimot bare se besvarelsen til én kandidat om gangen.

Redigere visningen - legge til og fjerne kolonner

I kandidatlista på en prøve er det åtte kolonner som vises som standard: ID, Status, Fremdrift, Advarsel, Minutter brukt, Besvarelse lagret, Ekstratid og Oppmøte. Du som hovedansvarlig kan legge til eller fjerne kolonner for å gjøre visningen av kandidatlista mer relevant.

For å redigere visningen av kandidatlista klikker du på den "åpne boka" når du står i kandidatlista:

Hvordan redigere visningen av kandidatlista.

 

Da får du opp en meny der du kan legge til eller fjerne kolonner. Kolonnene "Kommisjon" og "Individuell sluttid" er kanskje særlig relevante. Kommisjon viser hvilken sensurkommisjon den enkelte kandidaten tilhører, mens "Individuell sluttid" viser om kandidaten har individuell innleveringsfrist registrert i FS.

Individuelle frister, utsettelser og ekstratid

Individuell sluttid

Selv om en prøve har én innleveringsfrist så er det ikke uvanlig at kandidater har innleveringsfrister som avviker fra felles frist. For hjemmeeksamener, karaktergivende innleveringer og bachelor- og masteroppgaver håndteres dette gjennom individuell sluttid fra FS. Se punktet om individuelle frister på denne siden.

Denne måten å håndtere individuelle frister på fungerer særlig godt for planlagte utsettelser eller uforutsette utsettelser på prøver som er koblet til FS.

Planlagt ekstratid

Dersom en student har fått innvilget utvidet tid på eksamen blir tilretteleggingen registrert i FS, og den utvidede eksamenstiden hentes direkte fra FS når prøven opprettes/oppdateres. Dette vises i kolonnen "Ekstratid" i kandidatlista:

Hvor du legger til ekstratid for studenter.

 

Insident ekstratid/individuell sluttid

Dersom en prøve er koblet fra FS, for eksempel hvis det er en gruppeinnlevering, vil ikke ny informasjon flyte fra FS til Inspera. Du vil derfor ikke kunne håndtere uforutsette utsettelser ved å legge inn nye frister i FS. I disse tilfellene må du bruke funksjonen "Insident ekstratid" eller "Individuell sluttid" i Inspera. Insident ekstratid oppgis i minutter og passer dermed godt hvis det er kortere utsettelser. Individuell sluttid settes som en dato og et tidspunkt og passer dermed best for lengre utsettelser.

For å legge til insident ekstratid eller individuell sluttid går du inn i kandidatlista på prøven, klikker på en kandidat og velger enten "Insident ekstratid" eller "Individuell sluttid" fra menyen nederst:

Hvordan gi ekstra tid ved uventet hendelse.

 

Insident ekstratid

Velger du insident ekstratid vises følgende dialogboks:

Hvordan sette ekstratid.

Velg "Legge til ekstratid" og sett inn antall minutter ekstra kandidaten skal få. Klikk deretter "Oppdater". Insident ekstratid legger seg ikke i kolonnen Ekstratid i kandidatlista. For å se hvilke kandidater som har fått insident ekstratid må du legge til kolonnen som heter "Insident ekstratid". For å legge til denne kolonnen, se egen veiledning over.

Individuell sluttid

Velger du individuell sluttid vises følgende dialogboks:

Rediger individuell sluttid.

Klikk "Ikke satt" for å gå til datovelgeren og sett dato. Husk å sette på klokkeslett også, og klikk "Ferdig" til slutt.

Funksjoner i Vurdering-fanen

I utgangspunktet er det sensor som stort sett bruker modulen Vurdering i Inspera, men du som hovedansvarlig har også tilgang til en del nyttige visninger og funksjoner i denne modulen.

Se det samme som sensor

Som hovedansvarlig har du i utgangspunktet begrenset tilgang til å kunne se og gjøre ting i Vurdering-modulen. Likevel har du mulighet til å se hvor langt sensorene har kommet i prosessen og til å se besvarelsene slik de vises for sensor.

For å se kandidatoversikten slik den fremstår for sensor må du gå inn på prøven i Vurdering-modulen og bla deg ned til du ser "Detaljer". Klikk "Detaljer" for å utvide og finn deretter "Besvarelser til sensur" og "Åpne":

Viser at du kan klikke på detaljer for å se hvor langt sensor har kommet.

I denne visningen vil du se om sensor(-ene) har satt karakterer og hvis det er flere sensorer i kommisjonen vil du ved å holde musepekeren over karakterfeltet til hver kandidat se hvem som har satt karakter eller ikke:

Klikker du deg inn på en kandidat ser du besvarelsen slik den fremstår for sensor.

Laste ned poeng og karakterer

Som hovedansvarlig på en prøve kan du laste ned poeng og karakterer for alle kandidater, både poeng som er automatisk gitt og poeng som er manuelt gitt. Poengene og karakterene lastes ned som en .csv-fil som kan bearbeides i Excel.

For å laste ned poeng og karakterer, gå inn i kandidatlista i Vurdering-modulen. For fremgangsmåte, se punktet "Se det samme som sensor" på denne siden.

Øverst til høyre i bildet klikker du "Last ned"-knappen og velger "Poeng og karakterer som CSV":

Viser hvordan man laster ned poeng.

Klikk "Generer eksport" i dialogboksen som dukker opp og velg deretter "Last ned .csv-fil". Denne fila kan du åpne i Excel og bearbeide der.

Kontakt