Wikier

Aktuell informasjon om eksamen - for ansatte

På denne siden finner du aktuell informasjon om eksamensavvikling ved NTNU høsten 2021. Siden vil bli holdt løpende oppdatert med informasjon som angår både faglig- og administrativt ansatte.

Finner du ikke svar på det du lurer på? Tilbakemeldinger og spørsmål kan sendes til eksamen@adm.ntnu.no eller digitaleksamen@sa.ntnu.no.

English version - Current exam information - for employees

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen

 Logg inn i Inspera Assessment

Får du ikke logget inn? Se denne veiledningen.


Midlertidig forskrift

Midlertidig forskrift til NTNUs studieforskrift som ble vedtatt av styret 12. mars 2020, er forlenget til 15. januar 2022.

Det vil bli avholdt skriftlig skoleeksamen på campus høsten 2021, men med noe begrenset kapasitet. Emnebeskrivelsen på emneisdene angir et emnes gjeldende vurderingsform, og hvorvidt eksamen avholdes analogt eller digitalt.


Ansvarsfordeling institutt/sentraladministrasjon

Hjemmeeksamen

Høsten 2021, vil ansvarsfordeling ved hjemmeeksamener være som følger:

 • Hjemmeeksamener med ordinær varighet over 6 timer administreres i sin helhet av institutt.
 • Hjemmeeksamener med ordinær varighet til og med 6 timer administreres i utgangspunktet av SA og sentral IT, men det er besluttet at de instituttene som selv ønsker det, tar ansvar for kvalitetskontroll og aktivering av egne prøver. Prøver som ikke aktiveres på institutt, vil bli ivaretatt av Eksamenskontoret. Eksamenskontoret/sentral IT håndterer brukerstøtte for kandidater og ansatte på eksamensdagen, samt henvendelser om forsinket innlevering.

Det er utarbeidet forsidemaler og prøvemaler i Inspera som gjenspeiler denne ansvarsfordelingen.

For nærmere informasjon om oppretting, kvalitetssikring og aktivering av prøver, se artikkelen Opprette prøve i Inspera Assessment.

Skriftlig skoleeksamen

Eksamenskontoret håndterer skriftlig skoleeksamen på campus som før. Instituttene har likevel ansvar for å påse at alle prøver og oppgavesett (analoge og digitale) er kvalitetssikret, i henhold til gjeldende retningslinjer.

Eksamenskontoret aktiverer prøvene i Inspera. For nærmere informasjon om oppretting og kvalitetssikring av prøver, se artikkelen Opprette prøve i Inspera Assessment.


Midtsemesterprøver

Dersom det skal arrangeres midtsemesterprøver på campus, eller kortvarige hjemmeeksamener, utenom hovedperioden som Eksamenskontoret/IT skal ta hånd om, ber vi om at dette meldes inn via eget skjema. Dette for å sikre at vi har nødvendig bemanning/brukerstøtte tilgjengelig på aktuell dato/tidspunkt.


Håndtegninger eller beregninger

Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen med håndtegninger eller beregninger er mulig. Studentene må da selv digitalisere besvarelsen sin. Her finner du informasjon og brukerveiledning rettet mot studentene.

NB! Husk at oppgavesettet må inneholde minimum én filopplastingsoppgave for at studentene skal kunne levere håndtegninger. Det gis som standard 30 minutter tilleggstid for filopplasting på kortvarige hjemmeeksamener (varighet til og med 6 timer).

Skriftlig skoleeksamen

Håndtegninger på skriftlig skoleeksamen ivaretas ved bruk av InsperaScan. Merk at det finnes en egen prøvemal der denne innstillinger er aktivert som standard. Dersom du ønsker å benytte InsperaScan, ta kontakt med administrasjonen ved ditt institutt.

Skanning av besvarelsene håndteres av Eksamenskontoret og krever ingen filopplastingsoppgave.

Høsten 2021 gjennomføres det en pilot knyttet til bruk av tegnebrett på skriftlig digital skoleeksamen. NTNU har gått til anskaffelse av 60 enheter, og emnene som deltar i piloten får informasjon fortløpende. Dersom dette er av interesse for ditt emne kommende semestre, ta kontakt med Eksamenskontoret.


Tredjeparts programvare

Om faglærer ønsker at studentene skal benytte programvare, skal dette avklares med IT-avdelingen. Det gjelder både ved skriftlig skoleeksamen og hjemmeeksamen. Dette for at vi kan forsikre oss om at studentene har tilgang på programvaren/tjenesten - og at brukerstøtten er forberedt. Nettjenester som Git, Lovdata, GIS, Chemdraw, og andre tjenester hvor selve programmet kjører som en nettside må også meldes inn. Se Eksamen med programvare - for ansatte for nærmere informasjon og innmelding av behov.

NB! Husk at oppgavesettet må inneholde minimum én filopplastingsoppgave for at studentene skal kunne laste opp filer.


Eksterne digitale ressurser og nettsider

Hjemmeeksamen

På en hjemmeeksamen vil studentene ha fri tilgang til alle kilder, herunder alle tilgjengelige nettressurser. Vær oppmerksom på at en ekstern nettressurs kan bli utilgjengelig under eksamen, at innholdet kan bli endret, eller at innhold kan være lisensbelagt og tilgangsbegrenset. Opplenking til eksterne ressurser bør derfor ikke skje ukritisk. Vi anbefaler at innhold som er kritisk for gjennomføring av hjemmeeksamen, lastes opp i Inspera Assessment som del av oppgavesettet. IT/Eksamenskontoret kan ikke garantere for tilgjengeligheten av eksterne digital ressurser. Trenger du råd, ta kontakt på digitaleksamen@sa.ntnu.no.

Skriftlig skoleeksamen

Skriftlig skoleeksamen gjennomføres i Safe Exam Browser (SEB), som gjør at kandidatene ikke har tilgang til andre nettsider enn Inspera. Oppgavesettet, inkludert eventuelle PDF-ressurser, må derfor ikke inneholde lenker til eksterne nettsider. URL som ressurs skal ikke benyttes uten nærmere avtale med Eksamenskontoret/IT.


Ekstratid ved filopplasting

Gjelder hjemmeeksamener med til og med 6 timers varighet: Utdanningsutvalget har besluttet at det på alle hjemmeeksamener med minst én filopplasting skal gis 30 minutters tilleggstid. Tilleggstida er forbeholdt innlevering og skal ikke medregnes i eksamenstida som oppgis på forsida i oppgavesettet. Opplysninger om tilleggstid er gitt i et eget punkt i forsidemalen. Eksamenskontoret forutsetter at alle kandidater som får tekniske problemer rundt innlevering, kontakter brukerstøtteapparatet før eksamenstida løper ut.


Anbefalt utforming av oppgavesett ved hjemmeeksamen

 • Alle eksamener, også hjemmeeksamener, skal ha forside som følger en gitt mal.
 • Håndtegninger og beregninger bør leveres i PDF-format. Dette er enkelt for studentene og gir en god brukeropplevelse for sensor. Bildeformat kan vurderes om det er svært viktig med svært høy bildekvalitet. Zip-filer kan vurderes om studentene også skal levere andre filer enn kun håndtegninger og beregninger.
 • Hvis en oppgave skal besvares med håndtegninger eller beregninger bør oppgaven i sin helhet leveres i PDF-format. Dette gir en bedre brukeropplevelse for sensor enn om studentene skriver deler av et svar i Inspera og deler av et svar på papir. Dette fordi det ikke er mulig å kombinere digitale og analoge svar innenfor samme oppgave.
 • Om antallet oppgaver hvor studentene skal svare med håndtegninger eller beregninger er høyt, bør du vurdere om hele besvarelsen skal leveres samlet som 1 PDF-fil. Dette for at studentene ikke skal måtte bruke store deler av sin eksamenstid på å lage mange PDF-filer og/eller risikere feil med opplasting av filene. Om hele besvarelsen skal skrives for hånd og leveres som 1 PDF-fil kan oppgavesettet (med unntak av forsiden) også utarbeides som 1 PDF-fil, som beskrevet under "Filopplasting" på denne siden.
 • Oppgavesettet bør utarbeides som enkeltoppgaver i Inspera da dette gir best brukeropplevelse for studentene og for sensor. Dette er spesielt viktig om eksamen skal besvares uten håndtegninger og/eller beregninger.
 • Dersom kandidatene kun skal produsere tekst, anbefaler vi at oppgavetypen Langsvar benyttes. Da lagres kandidatenes besvarelse hvert 15. sekund, og besvarelsen leveres automatisk når eksamenstiden går ut.

Verdt å vite

 • I Inspera Assessment kan man ikke sette noen tidsbegrensning per oppgave/seksjon i oppgavesettet. Det er altså ikke mulig å belage seg på eksempelvis en del med flervalgsspørsmål som er tidsmessig avgrenset fra resten av oppgavesettet.
 • Siden kandidatene på hjemmeeksamen ikke sitter i SEB (Safe Exam Browser), er det ikke hensiktsmessig å benytte funksjonaliteten «deaktiver naviger tilbake-knappen» som gjør oppgavesettet «enveiskjørt». Ved å lukke nettleseren og åpne prøven på nytt, vil kandidatene uansett kunne starte forfra igjen og dermed få tilgang til alle oppgavene på nytt.
 • Hvis oppgavesettet legges opp slik at oppgavene besvares direkte i Inspera, er det mulig å gi studentene et gitt antall oppgaver (tilfeldig uttrekk) innenfor en seksjon i oppgavesettet. Dette forutsetter at alle oppgavene i seksjonen har samme makspoengsum. Dette vil kunne redusere effekten av potensielt samarbeid mellom kandidatene, men vil samtidig kreve mer av deg som oppgaveforfatter, da det må utarbeides langt flere oppgaver enn om alle kandidatene får det samme utvalget.
 • Maks filstørrelse per filopplasting er 50 GB. Merk at det for kandidatene bare er mulig å laste opp én fil per filopplastingsoppgave.
 • Kandidaten får ikke lastet opp filer etter at prøvetida har utløpt.
 • Plagiatkontroll er aktivert på alle hjemmeeksamener i Inspera Assessment.

Hvordan informere studentene - om hva?

Eksamenskontoret vil i forkant av hovedperioden gå ut med generell informasjon om eksamen til alle studenter. Institutt/emneansvarlig må likevel sørge for å gi kandidatene all relevant informasjon som gjelder spesifikt for den enkelte eksamen. Dette skal skje i god tid før eksamen, senest en uke før eksamensdato. All informasjon skal gis både i Blackboard og på e-post, for å sikre at den når ut til alle, inkludert privatister som ikke har tilgang til Blackboard. Informasjonen bør inneholde følgende punkter:

 • En oppfordring om å avlegge en demoprøve på ntnu.inspera.no. Hvis du ønsker å få opprette en mer fagnær demoprøve, ta kontakt på digitaleksamen@sa.ntnu.no. Prøven kan tilgjengeliggjøres via en URL innenfor en definert tidsperiode.
 • En orientering om plagiat/juks.
 • Informer om hvilke krav som vil bli stilt til kildehenvisninger.
 • Gi studentene en indikasjon på hvilken type oppgavesett det legges opp til.
  • Hvis oppgavesettet inneholder én eller flere filopplastingsoppgaver, bør studentene sette seg inn i hvordan de fjerner forfatterinformasjon fra fila de skal levere.
  • Hvis oppgavesettet inneholder flere filopplastingsoppgaver, bør studentene oppfordres til å laste opp filene fortløpende.
  • Hvis kandidatene skal levere flere filer som .zip, bør det opplyses om på forhånd, så de kan gjøre seg kjent med hvordan dette gjøres.
  • Hvis det legges opp til bruk av håndtegninger, skal dette opplyses om i god tid, så studentene kan sikre at de har nødvendig utstyr og tilstrekkelig kompetanse. Se informasjon og brukerveiledning rettet mot studentene.

Feil i oppgavesettet - hvordan varsle kandidatene?

 • Hvis du oppdager en feil i oppgavesettet ditt etter at du har delt det med hovedansvarlig (administrativ ressurs), men før eksamen har startet:
  1. Rett feilen i oppgavesettet.
  2. Kontakt hovedansvarlig/administrativ kontaktperson ved instituttet ditt og be om at oppgavesettet blir oppdatert til siste versjon i prøven.
 • Det er ikke mulig å gjøre endringer i et oppgavesett som er knyttet til en pågående prøve. Hvis du oppdager feil i oppgavesettet ditt etter at eksamenen er i gang, gjelder følgende rutine:
  • Skoleeksamen og hjemmeeksamener med varighet til og med 6 timer:
   1. Faglærer kontakter IT/Eksamenskontoret (tlf. 73 59 66 01) så fort som mulig. Ha en skriftlig formulering klar for hva du ønsker å formidle til kandidatene.
   2. IT/Eksamenskontoret bistår med å sende melding til kandidatene i Inspera. For å sikre at alle kandidater får varsel, vil det ved hjemmeeksamen i tillegg bli sendt SMS til samtlige kandidater om at de har mottatt et varsel i Inspera.
   3. Faglærer skal i samråd med Eksamenskontoret vurdere om det er nødvendig/hensiktsmessig å gi kandidatene tilleggstid.
  • Hjemmeeksamener med varighet over 6 timer:
   1. Faglærer kontakter instituttadministrasjonen så fort som mulig. Ha en skriftlig formulering klar for hva du ønsker å formidle til kandidatene.
   2. Instituttadministrasjonen sender e-postvarsel til kandidatene fra FS ved å bruke rutine FS214.001.
    • Søk opp aktuelt emne/vurderingsenhet i Vurderingsenhet samlebilde - stå i fanen Kandidat - høyreklikk i underbildet/kandidatlista - velg Send e-post (FS214.001) - skriv inn meldingstekst - kjør rapport (Ctrl+R) - klikk OK i dialogboksen som dukker opp.
   3. Faglærer kan i samråd med instituttadministrasjonen vurdere om det er nødvendig/hensiktsmessig å gi kandidatene tilleggstid.

Sørg for god kvalitetssikring av oppgavesettet på forhånd, så unngår vi slike tilfeller.


Brukerveiledninger og opplæringsressurser

E-læringskurs og videomateriell

E-læringskurs og opplæringsvideoer for både vitenskapelig og administrativt ansatte finner du på Eksamen og vurdering - kurs og opplæring for ansatte.

Relevante wikisider for vitenskapelig ansatte

Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment

Forsidemal eksamen

Sensurere i Inspera Assessment

Eksamen med programvare

Faglærers oppmøte under eksamen

Begrunnelse og klage for vitenskapelig ansatte

Relevante wikisider for administrativt ansatte

Opprette prøve i Inspera Assessment - Her finner du informasjon om hvordan du oppretter og kvalitetssikrer prøver.
Prøvemaler i Inspera Assessment - Her finner du informasjon om de ulike prøvemalene i Inspera Assessment.
Sensurprosessen i Inspera Assessment - Her finner du informasjon om sensurprosessen sett fra administrativt hold.
Begrunnelse og klage for administrativt ansatte - Her finner du informasjon om digital begrunnelse- og klagebehandling.


Kontakt

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

Generelle henvendelser: 73 59 66 00

Umiddelbar hjelp ifm. pågående eksamen: 73 59 66 01

1685 Visninger