Wikier

Aktuell informasjon om eksamen - for ansatte

På denne siden finner du aktuell informasjon om eksamensavvikling ved NTNU våren 2024. Siden vil bli holdt løpende oppdatert med informasjon som angår både faglig- og administrativt ansatte.

Finner du ikke svar på det du lurer på? Tilbakemeldinger og spørsmål kan sendes til eksamen@adm.ntnu.no eller digitaleksamen@sa.ntnu.no.

English version - Current exam information - for employees

Temaside om administrere eksamen | Temaside om Lage og gjennomføre eksamen for faglærere| Sider merket med eksamen

 Logg inn i Inspera Assessment

Får du ikke logget inn? Se denne veiledningen.


Ansvarsfordeling institutt/fellesadministrasjon

For nærmere informasjon om oppretting, kvalitetssikring og aktivering av prøver, se artikkelen Opprette prøve i Inspera Assessment

Hjemmeeksamen

 • Alle hjemmeeksamener, både inntil seks timers varighet og mer, administreres i sin helhet av institutt.
 • Avdeling for utdanning og sentral IT, håndterer brukerstøtte for kandidater ved eksamen av inntil seks timers varighet, samt henvendelser om forsinket innlevering.

Det er utarbeidet forsidemaler til bruk under eksamen. Merk at forsidemalene oppdateres med jevne mellomrom. Benytt alltid den versjonen som ligger på Innsida.

Skriftlig skoleeksamen

Avdeling for utdanning (AUD) håndterer skriftlig skoleeksamen på campus. Instituttene har likevel ansvar for å påse at alle prøver og oppgavesett er kvalitetssikret, i henhold til gjeldende retningslinjer.


Midtsemesterprøver

Dersom det skal arrangeres midtsemesterprøver på campus, eller kortvarige hjemmeeksamener, utenom hovedperioden som AUD/IT skal ta hånd om, ber vi om at dette meldes inn via eget skjema. Dette for å sikre at vi har nødvendig bemanning/brukerstøtte tilgjengelig på aktuell dato/tidspunkt.


Håndtegninger eller beregninger

Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen med håndtegninger eller beregninger er mulig. Studentene må da selv digitalisere besvarelsen sin. Her finner du informasjon og brukerveiledning rettet mot studentene.

NB! Husk at oppgavesettet må inneholde minimum én filopplastingsoppgave for at studentene skal kunne levere håndtegninger. Det gis som standard 30 minutter tilleggstid for filopplasting på kortvarige hjemmeeksamener (varighet til og med 6 timer).

Skriftlig skoleeksamen

Håndtegninger på skriftlig skoleeksamen ivaretas ved bruk av InsperaScan. Merk at det finnes en egen prøvemal der denne innstillinger er aktivert som standard. Dersom du ønsker å benytte InsperaScan, ta kontakt med administrasjonen ved ditt institutt.

Skanning av besvarelsene håndteres av AUD og krever ingen filopplastingsoppgave. Her finner du informasjon og brukerveiledning rettet mot studentene.


IT-behov på eksamen (programvare, nettjenester m.m.)

Om faglærer ønsker at studentene skal benytte programvare, skal dette avklares med IT-avdelingen. Det gjelder både ved skriftlig skoleeksamen og hjemmeeksamen. Dette for at vi kan forsikre oss om at studentene har tilgang på programvaren/tjenesten - og at brukerstøtten er forberedt. Nettjenester som Git, Lovdata, GIS, Chemdraw, og andre tjenester hvor selve programmet kjører som en nettside må også meldes inn. Se Eksamen med programvare - for ansatte for nærmere informasjon og innmelding av behov.

NB! Husk at oppgavesettet må inneholde minimum én filopplastingsoppgave for at studentene skal kunne laste opp filer.


Eksterne digitale ressurser og nettsider

Hjemmeeksamen

På en hjemmeeksamen vil studentene ha fri tilgang til alle kilder, herunder alle tilgjengelige nettressurser. Vær oppmerksom på at en ekstern nettressurs kan bli utilgjengelig under eksamen, at innholdet kan bli endret, eller at innhold kan være lisensbelagt og tilgangsbegrenset. Opplenking til eksterne ressurser bør derfor ikke skje ukritisk. Vi anbefaler at innhold som er kritisk for gjennomføring av hjemmeeksamen, lastes opp i Inspera Assessment som del av oppgavesettet. IT/AUD kan ikke garantere for tilgjengeligheten av eksterne digital ressurser. Trenger du råd, ta kontakt på digitaleksamen@sa.ntnu.no.

Skriftlig skoleeksamen

Skriftlig skoleeksamen gjennomføres i Safe Exam Browser (SEB), som gjør at kandidatene ikke har tilgang til andre nettsider enn Inspera. Oppgavesettet, inkludert eventuelle PDF-ressurser, må derfor ikke inneholde lenker til eksterne nettsider. URL som ressurs skal ikke benyttes uten nærmere avtale med AUD/IT.


Ekstratid ved filopplasting

Gjelder hjemmeeksamener med til og med 6 timers varighet: Utdanningsutvalget har besluttet at det på alle hjemmeeksamener med minst én filopplasting skal gis 30 minutters tilleggstid. Tilleggstida er forbeholdt innlevering og skal ikke medregnes i eksamenstida som oppgis på forsida i oppgavesettet. Opplysninger om tilleggstid er gitt i et eget punkt i forsidemalen. Avdeling for utdanning forutsetter at alle kandidater som får tekniske problemer rundt innlevering, kontakter brukerstøtteapparatet før eksamenstida løper ut.

Gjelder skoleeksamen med filopplasting: På eksamener med minst én filopplasting gis det 15 minutters tilleggstid. Tilleggstida er forbeholdt innlevering og skal ikke medregnes i eksamenstida som oppgis på forsida i oppgavesettet. Opplysninger om tilleggstid er gitt i et eget punkt i forsidemalen.


Hvordan informere studentene - om hva?

Avdeling for utdanning (AUD) vil i forkant av hovedperioden gå ut med generell informasjon om eksamen til alle studenter. Institutt/emneansvarlig må likevel sørge for å gi kandidatene all relevant informasjon som gjelder spesifikt for den enkelte eksamen. Dette skal skje i god tid før eksamen, senest en uke før eksamensdato. All informasjon skal gis både i Blackboard og på e-post, for å sikre at den når ut til alle, inkludert privatister som ikke har tilgang til Blackboard. Informasjonen bør inneholde følgende punkter:

 • En oppfordring om å ta kurset "Klar for eksamen", og gjøre seg kjent med informasjonen som finnes på temasidene om eksamen.
 • En oppfordring om å avlegge en demoprøve på ntnu.inspera.no. Hvis du ønsker å få opprette en mer fagnær demoprøve, ta kontakt på digitaleksamen@sa.ntnu.no. Prøven kan tilgjengeliggjøres via en URL innenfor en definert tidsperiode.
 • En orientering om plagiat/juks.
 • Informer om hvilke krav som vil bli stilt til kildehenvisninger.
 • Gi studentene en indikasjon på hvilken type oppgavesett det legges opp til.
  • Hvis oppgavesettet inneholder én eller flere filopplastingsoppgaver, bør studentene sette seg inn i hvordan de fjerner forfatterinformasjon fra fila de skal levere.
  • Hvis oppgavesettet inneholder flere filopplastingsoppgaver, bør studentene oppfordres til å laste opp filene fortløpende.
  • Hvis kandidatene skal levere flere filer som .zip, bør det opplyses om på forhånd, så de kan gjøre seg kjent med hvordan dette gjøres.
  • Hvis det legges opp til bruk av håndtegninger, skal dette opplyses om i god tid, så studentene kan sikre at de har nødvendig utstyr og tilstrekkelig kompetanse. Brukerveiledning for studentene er tilgjengelig både for hjemmeeksamen og skoleeksamen.
 • Et godt tips kan være å publisere eksamensforsiden i Blackboard i forkant av eksamen. Forsiden inneholder mye nyttig informasjon som studentene skal gjøre seg kjent med, men som de kanskje ikke prioriterer å lese på eksamensdagen.

Feil i oppgavesettet - hvordan varsle kandidatene?

 • Hvis du oppdager en feil i oppgavesettet ditt etter at du har delt det med hovedansvarlig (administrativ ressurs), men før eksamen har startet:
  1. Rett feilen i oppgavesettet.
  2. Kontakt hovedansvarlig/administrativ kontaktperson ved instituttet ditt og be om at oppgavesettet blir oppdatert til siste versjon i prøven.
 • Det er ikke mulig å gjøre endringer i et oppgavesett som er knyttet til en pågående prøve. Hvis du oppdager feil i oppgavesettet ditt etter at eksamenen er i gang, gjelder følgende rutine:
  • Skoleeksamen og hjemmeeksamener med varighet til og med 6 timer:
   1. Faglærer kontakter IT/AUD (tlf. 73 59 66 01) så fort som mulig. Ha en skriftlig formulering klar for hva du ønsker å formidle til kandidatene.
   2. Dersom feilen er av en slik alvorlighetsgrad at den vil hindre rettferdig og forsvarlig vurdering av kandidatenes prestasjon, vil IT/AUD bistå med å sende melding til kandidatene i Inspera. For å sikre at alle kandidater får varsel, vil det ved hjemmeeksamen i tillegg bli sendt SMS til samtlige kandidater om at de har mottatt et varsel i Inspera.
   3. Faglærer skal i samråd med AUD vurdere om det er nødvendig/hensiktsmessig å gi kandidatene tilleggstid.
  • Hjemmeeksamener med varighet over 6 timer:
   1. Faglærer kontakter instituttadministrasjonen så fort som mulig. Ha en skriftlig formulering klar for hva du ønsker å formidle til kandidatene.
   2. Instituttadministrasjonen sender e-postvarsel til kandidatene fra FS ved å bruke rutine FS214.001.
    • Søk opp aktuelt emne/vurderingsenhet i Vurderingsenhet samlebilde - stå i fanen Kandidat - høyreklikk i underbildet/kandidatlista - velg Send e-post (FS214.001) - skriv inn meldingstekst - kjør rapport (Ctrl+R) - klikk OK i dialogboksen som dukker opp.
   3. Faglærer kan i samråd med instituttadministrasjonen vurdere om det er nødvendig/hensiktsmessig å gi kandidatene tilleggstid.

Sørg for god kvalitetssikring av oppgavesettet på forhånd, så unngår vi slike tilfeller.


Brukerveiledninger og opplæringsressurser

E-læringskurs og videomateriell

E-læringskurs og opplæringsvideoer for både vitenskapelig og administrativt ansatte finner du på Eksamen og vurdering - kurs og opplæring for ansatte.

Relevante wikisider for vitenskapelig ansatte

Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment
Forsidemal eksamen
Sensurere i Inspera Assessment
Eksamen med programvare
Faglærers oppmøte under eksamen
Begrunnelse og klage for vitenskapelig ansatte

Relevante wikisider for administrativt ansatte

Opprette prøve i Inspera Assessment - Her finner du informasjon om hvordan du oppretter og kvalitetssikrer prøver.
Prøvemaler i Inspera Assessment - Her finner du informasjon om de ulike prøvemalene i Inspera Assessment.
Sensurprosessen i Inspera Assessment - Her finner du informasjon om sensurprosessen sett fra administrativt hold.
Begrunnelse og klage for administrativt ansatte - Her finner du informasjon om digital begrunnelse- og klagebehandling.


Kontakt

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

Generelle henvendelser: 73 59 66 00

Umiddelbar hjelp ifm. pågående eksamen: 73 59 66 01

10797 Visninger