Wikier

Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte

På denne siden finner du som hovedansvarlig i Inspera Assessment informasjon om prøvemaler og anvendelsen av disse.

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen

Logg inn inspera Anbefaler Google Chrome og Firefox.

NTNU har elleve ulike prøvemaler i Inspera. Klikk på malene for nærmere beskrivelse av bruksområde og funksjonalitet knyttet til den enkelte mal.

Skriftlig skoleeksamen

Skoleeksamen med SEB

Malen brukes ved oppretting av prøver for skoleeksamen der SEB (Safe Exam Browser) skal brukes. SEB muliggjør at kandidatene kan bruke egen, medbrakt laptop under eksamen, såkalt BYOD – bring your own device. NTNU arrangerer ikke BYOD-eksamener uten SEB, heller ikke i tilfeller der alle hjelpemidler er tillatt.

Skoleeksamen med SEB og håndtegninger (Inspera Scan)

Malen brukes til skriftlig skoleekamen med SEB der kandidatene skal ha mulighet til å levere håndskrevne ark/skisser som supplement til den digitale besvarelsen i Inspera. Hvordan dette arter seg for studenten på eksamensdagen er beskrevet nærmere på Skoleeksamen med håndtegninger - for studenter.

Innleveringer

Siden en del emner har endret vurderingsform som følge av koronasituasjonen, er det besluttet at ansvaret for hjemmeeksamener deles mellom Eksamenskontoret og instituttene.

Eksamenskontoret/IT tar ansvar under gjennomføringen av hjemmeeksamener med odrinær varighet til og med 6 timer. Instituttene administrerer i sin helhet hjemmeeksamener med ordinær varighet over 6 timer. Det finnes derfor to maler for hjemmeeksamen, basert på varighet og den gjeldende ansvarsfordelingen.

Hjemmeeksamen - varighet over 6 timer

Denne malen brukes til hjemmeeksamen/innleveringer i emner med mer enn 6 timers varighet, og som følgelig administreres av instituttet. 

Malen brukes der prøven skal inneholde et oppgavesett som skal gjøres tilgjengelig for kandidatene i Inspera på uttakstidspunktet. Oppgavesettet på slike prøver bør normalt kun benytte oppgavetypen "filopplasting". Oppgavesettet kan inneholde én eller flere slike oppgaver, og det er mulig å definere i oppgavesettet hvilke filtyper som skal være tillatt. Merk at det for kandidaten kun er mulig å laste opp én fil (kan være en .zip-fil) per filopplastningsoppgave. Malen er satt opp med automatisk innlevering. Det vil si at det kandidaten har lagret/lastet opp leveres automatisk idet prøven stenger. Vi anbefaler at informasjonsdokumentet i prøveoppsettet fylles ut med kontaktinformasjon til instituttet.

Hjemmeeksamen - varighet til og med 6 timer

Denne malen brukes til hjemmeeksamener med eksamensvarighet til og med 6 timer.

Instituttet oppretter og knytter oppgavesett til prøven. Oppgavesettet kan inneholde alle typer oppgaver. Hvis oppgavesettet inneholder minst én filopplastingsoppgave, vil det bli gitt 30 minutter tilleggstid til alle kandidater. Tilleggstida er forbehold opplasting av filer/innlevering.

Høst 2023: Prøver opprettet på denne malen vil som hovedregel bli aktivert av Eksamenskontoret, men de instituttene som ønsker det, kan ta hånd om aktivering av sine prøver. Prøver som er aktivert av instituttet innen fem virkedager før eksamen, vil ikke bli ytterligere kontrollert av Eksamenskontoret.

Malen er satt opp med automatisk innlevering. Det vil si at det kandidaten har lagret/lastet opp leveres automatisk idet prøven stenger.

Enkel PDF-innlevering

Malen inneholder et enkelt, standard oppgavesett med forside og én filopplastingsoppgave. Malen brukes i tilfeller der eksamensoppgave/problemstilling er gitt på forhånd og prøven kun har funksjon som «plassholder» for kandidatenes innlevering. PDF er eneste tillatte filtype.

Bacheloroppgave

Malen inneholder oppgavesett spesielt tilpasset bacheloroppgaver. Standardoppgavesettet i denne malen skal brukes. Ved bruk av malen vil da en del data (eksempelvis oppgavetittel, forfatterinfo etc.) flyte automatisk tilbake til FS, og de innleverte filene sendes til publisering i NTNU Open. Ved å bytte ut oppgavesettet i malen, mister man denne automatikken, noe som vil medføre mye merarbeid. Du finner utdypende informasjon om master- og bachelorinnleveringer i Inspera på en egen wiki-side for administrativt ansatte.

Også haken for "Avhandling" i prøveoppsettet er en forutsetning for at dataflyten til FS og NTNU Open skal fungere. "Avhandling"-funksjonen gir også mulighet for kommisjonsvis tilbakeføring av sensur til FS. 

Bacheloroppgave med KI-deklarasjon

Denne malen inneholder et eget oppgavesett der man laster opp en KI-deklarasjon i tillegg til bacheloroppgave/vedlegg. Ellers inneholder denne malen de samme innstillingene som malen for bacheloroppgaver. Det enkelte fakultet avgjør hvilken mal for som skal brukes for bacheloroppgaver ved ditt institutt.

Masteroppgave

Malen inneholder oppgavesett spesielt tilpasset masteroppgaver. Standardoppgavesettet i denne malen skal brukes. Ved bruk av malen vil da en del data (eksempelvis oppgavetittel, forfatterinfo etc.) flyte automatisk tilbake til FS, og de innleverte filene sendes til publisering i NTNU Open. Ved å bytte ut oppgavesettet i malen, mister man denne automatikken, noe som vil medføre mye merarbeid. Du finner utdypende informasjon om master- og bachelorinnleveringer i Inspera på en egen wiki-side for administrativt ansatte.

Også haken for "Avhandling" i prøveoppsettet er en forutsetning for at dataflyten til FS og NTNU Open skal fungere. "Avhandling"-funksjonen gir også mulighet for kommisjonsvis tilbakeføring av sensur til FS. 

Masteroppgave med KI-deklarasjon

Denne malen inneholder et eget oppgavesett der man laster opp en KI-deklarasjon i tillegg til masteroppgave/vedlegg. Ellers inneholder denne malen de samme innstillingene som malen for masteroppgaver. Det enktelte fakultet avgjør hvilken mal som skal brukes for masteroppgaver ved ditt institutt.

Prosjektoppgave

Malen har en del av egenskapene og funksjonaliteten knyttet til prøveinnstillingen "avhandling" i Inspera (tilsvarende bachelor/master), noe som muliggjør bruk av individuelle frister (registreres i studentens vurderingsmelding i FS) og kommisjonsvis tilbakeføring av sensur til FS. Malen egner seg derfor til fordypningsprosjekter og andre prosjektoppgaver der ikke alle kandidatene leverer til samme tidspunkt.

Malen inneholder ikke oppgavesett, så hovedansvarlig må knytte oppgavesett til prøven.

Eksperter i team

Denne prøvemalen er utarbeidet i samråd med Fagseksjon for Eksperter i team (EiT). Malen inneholder et standard oppgavesett, hvor det er tatt høyde for både ordinær vurderingsform, som innebærer at studentene skal levere både en prossess- og en prosjektrapport, og alternativ vurderingsform, der det kun er prosessrapport som skal leveres.

Prøven skal settes opp som gruppeinnlevering.

Arbeidsflyt er som standard satt til delt vurdering og alle sensorer godkjenner, med tanke på at det som regel vil være ulike sensorer som skal sensurere de to rapportene.

Sensur

Sensurregistrering

En sensurregistreringsprøve er en "plassholder" for registrering av karakterer. Malen skal brukes dersom eksamen og sensurering foregår utenfor Inspera, men sensuren skal registreres i Inspera, og derfra kunne overføres til FS.

Det å registrere sensur digitalt i Inspera, vil i praksis erstatte sensurlister på papir. Sensurregistreringsprøver vil eksempelvis kunne benyttes i emner med muntlig eksamen, praktisk eksamen, skriftlige eksamener som gjennomføres analogt, eller ved mappe-vurdering der karakteren skal settes på "toppen", ikke på delene der eksamenene reelt avvikles.

Vær oppmerksom på at denne malen har karakterskala A-F som standard. Husk å endre den, dersom emnet har karakterregl bestått/ikke bestått.

NB! Alle kandidater i en sensurregistreringsprøve vil få status "Levert". Du bør derfor ikke opprette prøven før trekkfrist i emnet har passert, da du ikke vil få fjernet kandidater fra prøven ved å synkronisere mot FS. Dersom en kandidat har trukket seg før kommisjonsfordeling er gjort, vil en trukket kandidat i FS kunne sperre for at prøven åpner for vurdering i Inspera, siden kandidaten der har status "Levert", men mangler kommisjon. 

For at en sensurregistreringsprøve skal kunne opprettes fra en vurderingsenhet i et emne, må INSPERA stå som sensursystem i vurderingsenhet samlebilde i FS. NB! Det er viktig at Inspera-flagget for sensurregistrering er registrert på riktig vurderingskombinasjon - altså det "nivået" studenten skal ha karakter på.

 

Start- og sluttid

Ved oppretting av sensurregistreringsprøver på grunnlag av vurderingsenheter i FS som ikke har eksamensgjennomføring (ingen dato/tid), vil starttid settes automatisk til 21.03.19 00:00 (datoen sensurregistreringsmalen ble opprettet). Sluttid må settes manuelt. Ved å sette sluttid til et tidspunkt tilbake i tid, vil prøven umiddelbart få status "avsluttet" og med det bli tilgjengelig for sensor i vurderingsmodulen umiddelbart.

På prøver opprettet på grunnlag av vurderingsenheter som har eksamensgjennomføring, vil du få en feilmelding dersom prøven opprettes etter eksamensavviklingstidspunktet

Viser feilmelding for sluttid - som kan ignoreres.

 

Feilmeldingen kan ignoreres. Sluttida settes automatisk til dagens dato/nåværende tidspunkt.

Hvis prøven opprettes før tidspunktet for eksamensavvikling, vil både start- og sluttid hentes fra FS. 

Datoene har ingen praktisk betydning. Alle prøver vil få status "avsluttet" når sluttid er passert, og vil fra dette tidspunktet være åpne for vurdering, gitt at alle kandidatene er fordelt til kommisjon og alle kommisjoner har minst én sensor.

Sensors oppgave

Hvis du lurer på hva sensor skal gjøre i forbindelse med sensurregistreringsprøver, er dette nærmere beskrevet på wiki-sidene om sensurering i Inspera Assessment for vitenskapelig ansatte og sensorer.

Digital overføring av sensur fra Inspera til FS

Når karakterene er lastet opp i Inspera og felles sensur er godkjent, kan sensuren overføres direkte fra Inspera til FS. Se egen veiledning for hvordan dette gjøres.

Muntlig eksamen

Dette er en form for sensurregistreringsprøve (se nærmere info under Sensurregistrering), men med noe ekstrafunksjonalitet knyttet til gjennomføring av muntlig eksaminering. Denne malen benyttes i liten grad ved NTNU. For nærmere informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen med bruk av Inspera, se Insperas hjelpesider:

Det vil i de fleste tilfeller være like hensiktsmessig å benytte malen "Sensurregistrering" ved muntlig eksamensavvikling.

Nyttige lenker for deg som er hovedansvarlig

Kontakt