Wikier

Mappevurdering i Inspera Assessment - for administrativt ansatte

Denne siden inneholder informasjon for deg som er hovedansvarlig i Inspera Assessment, og skal opprette og administrere mappevurderinger.

English version: - This article exists only in Norwegian.

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen

Logg inn Inspera Assessment

Denne siden er under arbeid. Sist oppdatert 07.02.23.

Om mappevurdering våren 2023

Løsningen for samlet vurdering (mappevurdering) i Inspera, som etter planen skulle piloteres våren 2023, har etter nøye overveielse blitt deaktivert i NTNUs produksjonsmiljø. Grunnen til dette er at ny funksjonalitet som har blitt sluppet etter november 2022, har gjort løsningen dårligere og mer komplisert.

Inntil videre må dere derfor benytte løsningen som er beskrevet under "Ordinær administrasjon av prøver for mappevurdering" på denne siden.

 

Ordinær administrasjon av prøver for mappevurdering

I henhold til ny studieforskrift som trådte i kraft 01.08.22, er mappevurderinger fra og med høsten 2022 modellert med kun én vurderingsenhet i FS.

Dette innebærer at man ved mappevurdering, dersom innlevering av arbeidene i mappa skal skje til ulike tidspunkt, må opprette flere prøver i Inspera basert på den samme vurderingsenheten.

Dette løses ved at prøvene for de ulike arbeidene i en mappe, fortløpende kobles fra FS. Dette gjør det mulig å opprette en ny prøve på samme vurderingsenhet.

Fremgangsmåte

 1. Sørg for at flest mulig relevante data (kandidater, kommisjoner, kommisjonsfordeling etc.) er på plass i FS.
 2. Opprett en prøve og knytt oppgavesett til prøven, som normalt. Dersom prøven allerede er automatisk opprettet, bruk den eksisterende prøven i de neste stegene. Husk å definere mal dersom prøven er automatisk opprettet. Tilpass innstillinger etter behov.
 3. Koble prøven fra FS.
 4. Sett start- og sluttid for prøven i Inspera.
 5. Navngi prøven med en tittel på formen EMNEKODE - BESKRIVELSE AV MAPPEDEL - VURDERINGSTID, slik at det blir enkelt for både deg og faglærer/sensor å vite hvilken innlevering/vurderingsdel prøven gjelder. Eksempel: EMNE1234 - ARBEID1 - 2022-12.
 6. Under "Vurderingsinnstillinger" velger du "Ikke bruk karakterskala". Dette valget innebærer at sensor kun setter poeng på besvarelsen, og det genereres ingen karakter. Merk at maksimalt oppnåelig poengsum i oppgavesettet vil være førende for antall poeng sensor kan gi. Bruk av denne funksjonen må gjøres i samråd med faglærere, slik at de kan velge mellom følgende to alternativer:
  1. Oppgavesettene gis maksimalt oppnåelig poengsum tilsvarende mappedelens vekting. Oppnådde poeng per prøve summeres.
  2. Alle oppgavesettene som skal brukes i prøvene, har samme maksimalt oppnåelige poengsum, for eksempel 100. Oppnådde poeng på en prøve ganges med mappedelens vekting. Deretter summeres poengsummene.
 7. Prøven aktiveres.
   

  Stegene gjentas for alle arbeidene/vurderingsdelene i mappa.

 8. Den siste prøven som opprettes skal være prøven for registrering av mappekarakteren. Dette skal være en sensurregistreringsprøve. Denne prøven skal ikke kobles fra FS. Husk at sensurregistreringsprøven må ha samme karakterskala som vurderingskombinasjonen i FS.

Spesielle hensyn

 • Muligheten for overføring av karakterer fra Inspera til FS opprettholdes selv om en prøve kobles fra FS. Det innebærer risiko for overføring av karakterer fra prøver som ikke gjelder den samlede vurderingen. Det er svært viktig at du som hovedansvarlig IKKE overfører karakterer fra delprøvene i et emne. Karakterer skal kun overføres fra sensurregistreringsprøven.
 • Dersom sensor ønsker å bruke begrunnelsesfunksjonaliteten i Inspera til å gi tilbakemeldinger på delene i mappa, må "administrasjon av skriftlige begrunnelser" IKKE være aktivert i prøveoppsettet. Dette fordi det da vil opprettes en begrunnelsessak i FS, selv om kandidaten ikke har bedt om det. "Administrasjon av skriftlige begrunnelser" skal kun aktiveres i sensurregistreringsprøven.
 • NB! om tilrettelegging: eventuell ekstratid på kandidatnivå må administreres direkte i Inspera, da det ikke vil ligge data i feltet "Ekstra eksamenstid for spesialtilpasning" i Vurderingskombinasjon samlebilde i FS. Retten til ekstratid vil avhenge av hvilken type vurderinger som inngår i mappen. Det gis ikke ekstratid for arbeider som pågår ut over 1 uke.

Kontakt

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

Telefon: 73 59 66 00