Wikier

Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte

Her finnes veiledning for deg som er administrativt ansvarlig og skal sette opp og vedlikeholde master-/bachelorinnleveringer i Inspera Assessment.

English version: - This article exists only in Norwegian.

Temaside eksamen | Sider merket med eksamen

Logg inn i Inspera

Bildetekst: Modell av master- og bacheloroppgaveprosessen

Viktige forutsetninger

 • Vurderingsenheten må være registrert med INSPERA som «eksamenssystem» i FS på vurderingsenhet samlebilde. Dette er nødvendig for at informasjon skal flyte fra FS til Inspera.
 • Benytt korrekt oppgavesett for at automatikken (flyt av tittel til FS, arkivering og publisering) skal fungere, og sett opp prøven som avhandling av type bachelor eller master - dette er innstillinger som er satt korrekt i malene for bachelor- og masteroppgaver.
 • Alle sensurkommisjoner på et emne må ha minimum én tilknyttet sensor før første innlevering skjer; om man ikke har alle sensorer klare innen dette tidspunktet (vanlig på bachelor/master), så må en dummy-løsning benyttes for ikke å sperre for vurdering.

Sensurkommisjoner

Sensurkommisjoner opprettes i FS. Kommisjonene overføres fra FS til Inspera sammen med annen relevant informasjon, når prøven i Inspera opprettes. Se wikisiden Sensurprosessen i Inspera Assessment - opprette kommisjoner og fordele kandidatene til kommisjon.

Skjermbilde 1 Bildetekst: skjermbilde av vurderingsenheten i FS, som viser hvor kommisjonene legges inn

Sensorkommisjon oppsett 

 • Individuelt:  Når en oppgave skrives individuelt legger du koblingen mellom kommisjonen og kandidaten inn i FS. Dette kan med fordel gjøres når du legger inn informasjon fra innlevert masteravtale for studenten. Kommisjonsnummer legges inn i Vurderingsenhet samlebilde på kandidaten i FS. (Se skjermbilde over)
 • Gruppeoppgaver:  Når oppgaver skrives i grupper (særlig vanlig for bacheloremner), må gruppene opprettes i Inspera.  Fordeling av studentene inn i grupper skjer etter at gruppene er opprettet. Husk at når gruppeoppgaver kobles fra FS, så vil naturlig nok ingen nye data flyte fra FS. Eksempevis endringer på en individuell frist.
 • Samskriving på tvers av fagretninger:Om studenter skriver sammen på tvers av fagretning, altså på ulike emner, må det opprettes en forekomst for begge emnekodene i Inspera. Studentene må da levere på hver av emnekodene. Sensurkommisjon legges likt for studentene.

Manglende sensor vil sperre for vurdering 

En eller flere sensorløse kommisjoner på en prøve vil sperre for vurdering, for samtlige.

En kommisjonsfordeling trenger ikke å være på plass før innleveringsdato, men ingen av kommisjonene på en prøve vil åpne for vurdering dersom én eller flere kommisjoner på prøven ikke har en sensor tilknyttet seg.  Vi anbefaler bruk av «dummy-kommisjoner», altså kommisjoner med f.eks. den hovedansvarlige som sensor, i påvente av faktisk sensor. Dette endrer du til korrekt sensor straks denne er på plass. For detaljer, se  Sensurprosessen i Inspera Assessment - opprette kommisjoner og fordele kandidatene til kommisjon.


Maler er viktig

Oppsett og innstillinger

Bruk gjerne maler, som både inkluderer oppgavesett og anbefalte innstillinger.

Definerte oppgavesett (Bacheloroppgave eller Masteroppgave) må benyttes for bachelor- og masteroppgaver.  Disse er tilgjengelige gjennom tilsvarende maler for bachelor- og masteroppgave. Dette er viktig fordi automatikk for tilbakeføring av tittel til FS, arkivering av oppgave og eventuell publisering av oppgave, er innbakt (og skjult) i oppgavesettene. Prøven må i tillegg settes opp som avhandling av type bachelor eller master.

Opprette en master- og/eller bachelorinnlevering i Inspera:

 1. Logg inn på ntnu.inspera.no/admin. Innloggingen fører deg til hovedsiden.
 2. Under fanen «Prøver» klikk på «Maler»
 3. Velg enten «Bacheloroppgave» eller «Masteroppgave»
  Bildetekst: Skjermbilde fra Inspera som viser hvor en finner malen som skal brukes for bachelor- og masterinnleveringer
  Skjermbilde 2 
 4. Velg Ny prøve fra mal, og finn riktig vurderingsenhet gjennom oppslag som nå skjer mot FS. Denne prosessen kan ta tid (ett minutt). Ventetid betyr ikke at noe er galt eller har stoppet opp. Når man finner riktig emnekode vil alle oppmeldte kandidater, kommisjonsfordeling og andre relevante opplysninger. automatisk overføres fra FS til Inspera.

Spesielle funksjoner for Avhandlinger

I tillegg til oppgavesettet som ligger i malene, følgende innstillinger sikrer den automatiske flyten videre for prøvene (master og bachelor avhandlinger), og gir deg en rekke funskjoner som er ikke  mulig for vanlige prøver.

Under «generelle innstillinger»  huke av for:

 • «avhandling» og «bachelor", eller
 • «avhandling» og «master»

Skjermbilde 3

Bildetekst: Skjermbilde fra Inspera som viser hva som ligger automatisk i malen, og som derfor er viktig for at automatikken skal fungere

Tilbakeføring av karakter til FSTilbakeføring av karakter til FS fungerer både for anonyme og ikke-anonyme prøver. Prøven må være kandidatnummerert; ta ved behov kontakt med eksamenskontoret for å få bistand til dette.

Tilbakeføring av tittel til FSStraks en oppgave er registrert som innlevert i Inspera vil oppgavetittelen (ett eller to felter, avhengig av hva som er brukt) bli hentet og skrevet til den aktuelle vurderingsmeldingen hos studenten som har levert (eller studentene, dersom det er en gruppeoppgave). Dette forutsetter bruk av riktig oppgavesett, og at prøvetypen er en avhandling av type bachelor eller master.

Publisering i NTNU OpenAutomatisk publisering i NTNU Open er avhengig av malen for at integrasjonene skal fungere. Det er også avhengog av oppgavesettet, slik at intergrasjonen får informasjon om hvorvidt og hva som skal publiseres. Integrasjonen henter informasjon fra FS om klagefristen er ute, og vil automatisk publisere når oppgaven er klar.


Tidspunkt og frister

Emnets frister og individuelle frister

Et emne har én innleveringsfrist, denne setter du til tidspunktet tidligste kandidat har innleveringsfrist på emnet. Når en kandidat har en annen frist enn emnets - en individuell innleveringsfrist - benytter du feltet "Innleveringsfrist" på kandidatens vurderingsmelding i FS. Innhold i dette feltet på en kandidat overstyrer emnet sin felles frist for den gitte kandidaten.

Det samme gjelder for sensurfrister. Emnets sensurfrist settes ut fra emnets innleveringsfrist. Fristen er tre uker for bachelor- og  tre måneder for masteroppgaver.

Dersom en kandidat har individuell innleveringsfrist, benytter du feltet «Sensurfrist (ind.)» på kandidatens vurderingsmelding i FS. Datoen som settes i dette feltet, vil overstyre emnets sensurfrist for den gitte kandidaten, og vil vises for både sensor og hovedansvarlig i Inspera.

 • Insident ekstratid: Ikke legg inn individuelle frister som «insident ekstratid» i Inspera. Fristene skal komme fra FS.
 • Utsatt frist:  Utsettelser legges inn i «utsatt frist» på kandidatens vurderingsmelding i FS.
 • Husk å oppdatere prøven i Inspera (synkroniser med FS) dersom du registrerer nye opplysninger i FS etter at prøven i Inspera er aktivert.
 • Individuelle frister må settes før man evt. kobler en lprøve fra FS; ingenting overføres fra FS etter frakobling. Individuell sensurfrist skal beregnes ut fra den individuelle innleveringsfristen, ikke det faktiske innleveringstidpunktet.
 • E-postvarsler til sensor:  Dersom det ikke registreres individuell sensurfrist, vil Inspera sende automatiske e-postvarsler (purringer) til sensor om at frist ikke er overholdt, basert på emnets sensurfrist. Det anbefales derfor sterkt å alltid registrere individuell sensurfrist på kandidater som har innleveringsfrist som avviker fra fristen i emnet.
 • Standardtidspunkt for frister i FS er 00:00. Merk at dette vil være ved inngangen til den gitte datoen. Dersom man har til hensikt å ha frist ved midnatt (mest aktuelt for sensurfrister), må tidspunktet settes til 23:59 på fristdatoen.

Starttid og sluttid på en prøve

Tidspunktene for starttid og sluttid på en prøve overføres automatisk fra FS. Og FS har i utgangspunktet fått denne informasjonen fra TP - timeplanleggingsverktøyet ved NTNU. Det er ingenting i veien for å sette starttid tidlig, slik at det er mulig for studenter å levere uker og måneder før sin faktiske innleveringsfrist.

Sluttidspunktet skal man sette til innleveringsfristen for den tidligste studenten som skal levere; den tidligste fristen på vurderingsenheten/prøven. Dette må gjøres slik for at muligheten til å utføre sensur skal åpne per kommisjon når den enkelte student har levert sin oppgave. Ingen kommisjoner/sensorer kan altså begynne sin vurdering før oppsatt frist for selve prøven er passert, denne må dermed settes til tidligste levering.

Det anbefales å sette sluttidspunkt kl. 12:00 på en hverdag for alle bachelor- og masteroppgaver, fordi det da er ressurser på jobb som kan bistå dersom noe går galt i det som er en stressende situasjon for studenten.


Publisering 

Publisering

Oppgaven er studentens åndsverk, så studenten velger selv hvorvidt oppgaven skal publiseres gjennom å ta stilling til dette når oppgaven blir levert. 

Utsatt publisering

Utsatt publisering (båndlegging) kan settes på studenten frem til oppgaven hentes ut til publisering. I praksis vil det si at det må settes utsatt publisering senest et par dager etter at sensur foreligger. Dersom det er ønske om båndlegging etter at oppgaven er publisert, må Universitetsbiblioteket kontaktes. Kontaktinformasjon til bibliotekets publiseringsgruppe.

 • Hvem: Det er administrativt ansvarlig på institutt som må legge på utsatt publisering på bachelor-/masteroppgaver.  Utgangspunktet vil være en avtale mellom studenten, instituttet og eventuelle andre aktører. Eksempelvis avtales dette gjerne i samarbeidsavtalen om man skriver oppgaven for en ekstern virksomhet/bedrift.
 • Når: Når en avtale foreligger og prøven er aktivert i Inspera, kan tidspunktet for utsatt publisering legges på den enkelte oppgaven.

Bruk båndleggingsfunksjon

Slik setter administrativt personell tidspunktet for utsatt publisering (båndlegging):

 1. Logg inn i Inspera og finn den aktive prøven
 2. Under kandidater velg «Se alle»  for å åpne listen over oppmeldte kandidater:Skjermbilde 4
  Bildetekst: skjermbilde fra Inspera som viser hvor du finner alle kandidatene, slik at det kan settes båndlegging
 3. Velg den aktuelle kandidaten.
 4. Monitor: Du får da opp «Monitor» rute med ulike valg nederst i skjermbildet:Skjermbilde 5
  Bildetekst: skjermbilde fra Inspera som viser hvor du finne båndleggingsfunksjonen
 5. Her velger du datoen oppgaven skal slippes etter utsatt publisering (båndlegging):Skjermbilde 6
  Bildetekst: Skjermbilde fra Inspera som viser hvordan båndlegging settes

Oppgaven som får en slik dato satt på seg vil bli mellomlagret fram til angitte dato, før den sendes videre til eventuell publisering i NTNU Open. Kandidaten skal ikke gjøre noe med dette etter at avtalen er inngått og levert til instituttet. For å se informasjonen studentene finner om dette, se wikisiden for publisering og båndlegging av oppgaver.


Plagiatkontroll

Plagiatkontroll

Plagiatkontroll av bachelor- og masteroppgaver fungerer på samme måte som for en hvilken som helst annen digital eksamen. Les mer om dette: Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera.

Plagiatkontroll med utsatt publisering

Dersom en oppgave har utsatt publisering, så er poenget at den ikke skal være tilgjengelig for noen innen den faktisk publiseres. Dette betyr at den heller ikke skal kunne brukes som kilde for plagiatkontroll av andre dokumenter. Det er derfor slik at når plagiatkontroll av en oppgave med utsatt publisering gjøres, så vil denne oppgaven automatisk unntas å være tilgjengelig som kildemateriell. dette vil kun gjelde dersom båndlegging settes før studenten leverer. Der som det settes etterpå vil oppgaven allerede være lagt i Urkund, da det sendes dit ved levering. Ved konfidensielle oppgaver bør det derfor vurderes hvorvidt oppgaven skal leveres i Inspera. Se NTNUs lagringsguide for veiledning ved å følge denne lenken.


Masteravtale med godkjenning i Sharepoint

Masteravtalelevering i SharePoint er tatt i bruk av seks av åtte fakultet på NTNU. HF og SU har valgt å ikke ta i bruk løsningen, så ansatte fra disse fakultetene bør se bort i fra informasjonen under.

Studenten sender avtalen

Veilederen behandler

Veilederen får en e-post med lenke til avtalen som studenten har levert, og som du skal godkjenne, eller avvise. Lenken du får på e-post er den samme som lenken som ligger her.

 1. Trykk på lenken i eposten for å få opp ei liste over masteravtaler klar for behandling.  Trykk på raden du skal behandle (1). som utløser en ny meny på høyre side.Skjermbilde 7Bildetekst: skjermbilde som viser hvor bruker skal trykke for å avvise, eller godkjenne en masteravtale
 2. Trykk på «lenke» (2.) i menyen til høyre for å se innholdet i avtalen. (Filteralternativ: Dersom du har tilgang til mage avtaler kan du her filtrere ved å velge «alle» → søke på navn eller institutt  deretter trykk på dokument-ikonet på venstresiden av den aktuelle studenten.)
 3. For å godkjenne eller avvise klikk i nedtrekksmenyen (3.)  Her kan du også legge inn en kommentar til studenten. Trykk bekreft for å avslutte din behandling.
  Godkjenning
   Bildetekst: eksempel på hvordan en kommentar på en avvisning av avtalen kan legges inn.

GodkjenningsflytenGodkjenning av masteravtalen er lik for veileder og institutt. 

Epostvarsling: Når veilder har godkjent går det et varsel til instituttet. Varsel går hver onsdag til instituttet dersom det ligger avtaler klare for godkjenning. Det er fult mulig å gå inn å godkjenne, eller avise, avtalene før varselet kommer. Når instituttet har godkjent er avtalen gyldig.

Masteravtale

Bildetekst: modell som viser den digitale godkjenningsflyten. Her kreves godkjenning av student, veileder og instituttet for at en avtale skal være gjeldene

Manuell signatur for eksterne aktører: Digital godkjenning er ikke tilgjengelig for eksterne aktører som skal godkjenne standard avtale for samarbed med ekstern bedrit, eller organisasjon. Studenten får i dettte tilfelle beskjed om å hente ut denne, fremskaffe manuell signatur, for så å levere den signerte avtalen hos instiuttet.

Legges i FS: Aktuell informasjon fra avtalen(e) legges manuelt inn i FS. Merk at eventuell avtale om båndlegging (utsatt publisering) skal legges inn i Inspera av administrativt personell på den aktuelle kandidaten, gjennom bruk av monitor opsjon (se eget punkt på denne wikisiden under Publisering → Bruk båndleggingsfunksjon).

Arkivering: Ferdigstilte avtaler legges fortløpende inn i arkivsystemet ephorte, enten ved å gjøre dette selv, eller sende de til dokumentsenteret. Det er ønskelig at man sender inn fortløpende, og ikke samler opp mange avtaler i hver sending.


For studenter

Studentenes prosess, og informajson til studentene finnes på studentenes sider for bacheloroppgave og masteroppgave,

Spørsmål og svar

Se wikisiden for ofte stilte spørsmål for informasjon