Wikier

Om NTNUs...

Retningslinjer i kvalitetssystemet

(Videresendt fra Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen)

Her finner du retningslinjer for arbeidet med utdanningskvalitet i NTNUs kvalitetssystem for utdanning. Dokumentene beskriver bl.a. hvordan forslag til nye studietilbud skal utformes, og hva som er viktig når studieprogram og emner skal revideres og evalueres.

Hvis du har spørsmål om retningslinjene, kan du ta kontakt med faggruppe for kvalitetsutvikling ved Avdeling for utdanning, eller med studieseksjonen ved fakultetet ditt.

Årshjul og tidslinjer som viser NTNUs felles milepæler i prosessene for utdanningskvalitet finner du her: Årshjul og frister - utdanningskvalitet.


Hovedside: Utdanningskvalitet
Engelsk versjon: Guidelines in the Quality Assurance System

Se også: Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen


Utvikling av studieporteføljen

Porteføljeveilederen utdyper de delene av NTNUs kvalitetssystem for utdanning som er relevante for porteføljeutvikling. Dokumentet brukes ved utvikling av nye studietilbud, og ved kvalitetssikring, evaluering og revisjon av eksisterende studietilbud.

Porteføljeveilederen beskriver særskilt de to trinnene som gjelder når fakultetene søker om opprettelse og nedleggelse av studietilbud:

  • Trinn 1: 1.februar er årlig frist for fakultetenes innmelding av et kort forhåndsvarsel om ønskede opprettelser og nedleggelser. Fakultetene må selv sette en intern frist for sine institutter/fagmiljøer. Forhåndsvarselet leveres i KASPER.
  • Trinn 2: 1. juni er årlig frist for fakultetenes komplette søknader om opprettelser og nedleggelser. Fakultetene må selv sette en intern frist for sine institutter/fagmiljøer. Søknadene leveres i KASPER.

Avdeling for utdanning kvalitetssikrer søknadene og fremmer saken for rektorvedtak i august. Rektors såkalte akkrediteringsvedtak forutsetter at nye studietilbud oppfyller alle krav i studietilsynsforskriften og i NTNUs eget regelverk.


Utforming av studieprogram og emner

Studieplanveilederen benyttes både til å beskrive nye studieprogram og emner, og i de årlige gjennomgangene og revisjonene av eksisterende studietilbud.

Samtlige studieprogram skal beskrives i et standardisert format. Dette gjelder både studieprogram som fører frem til en grad, og kortere utdanninger som årsstudier, videreutdanninger o.l. En felles mal gjør det enklere å forstå innholdet i studietilbudet, og forenkler arbeidet med utformingen av studieplanene. Dette arbeidet foregår i KASPER.


Periodisk evaluering av studieprogram

Retningslinjene gir informasjon og føringer til alle som på en eller annen måte er involvert i periodiske evalueringer av studieprogram ved NTNU. Dokumentet skal ses i sammenheng med porteføljeveilederen (se over).


Endring av navn på studieprogram

Fakultetets søknader om navneendring, med virkning fra påfølgende studieår leveres i modulen for studieprogramportefølje i KASPER. Årlig frist til rektor: 15. september.


Fellesemner

Med fellesemner forstås her emnene Examen philosophicum (ex.phil.), områdeemnet og Eksperter i team (EiT). Retningslinjene vil gi informasjon om fellesemnenes bakgrunn, formål og organisering, føringer for periodisk evaluering, og regler for fritak fra disse emnene.

Fakultetene kan søke om programfritak fra fellesemnene, med årlig frist 15. juni. Søknadene leveres i KASPER.

Se egen nettside om fellesemnene for nærmere informasjon om retningslinjer knyttet til disse emnene.


Andre dokumenter

Tabellene over kan brukes f.eks. i forbindelse med studieplanrevisjon og årlig eller periodisk evaluering av studieprogram. Ved opprettelse (akkreditering) av studieprogram, skal derimot porteføljemodulen i KASPER benyttes.


Sist oppdatert: September 2023