Wikier

Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH

Denne portalen om profesjonsstudiet i medisin - legeutdanningen - er primært for undervisere og andre ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) ved NTNU. Hensikten er å samle relevant informasjon knyttet til studiet på et sted. Portalen kan også være av interesse for studenter og andre. Tilbakemelding om innholdet kan sendes MH-ADM Medisinstudiet. Portalen krever ikke FEIDE-pålogging. Enhet for legeutdanning (ELU) er ansvarlig for portalen. Sist endret mai 2022. (Antall visninger nederst på sidene er ny telling fra november 2021).

Skisse av studieplanen ved medisinstudiet er her Overview of the medical curriculum is here.


Innholdsfortegelse:


A. Studieledelse, organisering og dokumenter 

 1. Enhet for legeutdanning
 2. Ledelse av medisinstudiet
 3. Dokumentbibliotek for medisinstudiet 
 4. Tidslinje for aktuelle hendelser og endringer i medisinstudiet
 5. Administrasjon av eksamen
 6. Undervisningsenheter (UE)
 7. Studiekonsulenter - alle studieprogram ved MH
 8. Medisinskfaglig utvalg (MFU) - medisinstudentenes faglige utvalg
 9. Fakultetets strategi
 10. Samarbeidsavtaler om praksis

B. Om studiet

 1. Læringsutbytter på studieprogramnivå - forskrift om legeutdanning
 2. Læringsutbytter på emnenivå (innføres i 1. og 2. studieår i studieåret 2021/2022, og deretter på øvrige studieår)
 3. Studieplaner - emner - profesjonsstudiet i medisin
 4. Om LPK (legepasient-kurset)
 5. Om praksis på sykehus i 5. studieår
 6. Om hovedoppgaven
 7. Om praksis i primærhelsetjenesten i 6. studieår
 8. Om forskerlinja
 9. Om utenlandsopphold, og informasjon om hvert utvekslingsuniversitet 
 10. Om medisinstudiet (for studenter og søkere til studiet)
 11. Informasjon til studenter ved MH

C. Undervisningsressurser

Her er det lenker til ressurser som kan brukes ved forberedelse til undervisning, i eksamensarbeid og i videreutvikling av undervisning. 

 1. FVO-database (MH)
 2. Tidligere eksamensoppgaver (MH)
 3. DelRett - om opphavsrett i undervisning (Diku/Utdanningsdirektoratet)
 4. Blackboard - generell info og opplæring (NTNU)
 5. Digital kompetanse for fremtidsrettet utdanning (NTNU Drive)
 6. Pedagogisk merittering ved NTNU

D. Undervisningsformer og læringsverktøy

Studiet tilbyr ulike læringsarenaer. Plenum er forelesninger, seminarer, klinikker og TBL (teambasert læring). Gruppe-undervisning er PBL (problembasert læring), kurs og øvinger og uketjeneste (praktisk klinisk undervisning). Praksis forgår på sykehus og i primærhelsetjenesten. Disse læringsarenaene beskrives i første lenke nedenfor. 

 1. Undervisningsformer i medisinstudiet
 2. Læringsstøtte for undervisere (NTNU), også om opphavsrett
 3. Mentimeter - et studentresponssystem
 4. Padlet - en virtuell interaktiv tavle for undervisere og studenter
 5. Digital undervisning - tjenester og hjelp (NTNU)

E. Læremidler og FoU

Nedenfor er det bl.a. lenker til en nasjonal e-læringsportal og bibliotekets fagside. Eksempler på andre læremidler er omtalt i avsnittet om undervisningsformer. 

 1. Fagside for medisin og helse (elektroniske bøker og oppslagsverk) 
 2. E-læring for helseutdanning (UiT, NTNU, UiB og UiO)
 3. NTNU Toppundervisning
 4. CAME - utviklingsprosjekt finansiert av NTNU Toppundervisning

F. Desentrale studieløp

Høsten 2016 økte studentopptaket fra 120 til 135. Derfor ble det etablert et studieløp med base i Levanger. Høsten 2018 begynte de første studentene på dette studieløpet etter at de hadde studert de to første årene i Trondheim. Studieløpet har plass til16 studenter, og har fått navnet Link (langsgående integrert klinisk tjeneste). Høsten 2020 økte studentopptaket fra 135 til 155. Planen er derfor at 20 studenter høsten 2023 begynner på et tilsvarende studieløp i Møre og Romsdal med base ved Ålesund sjukehus.

 1. NTNU Link - desentralisert legeutdanning
 2. NTNU Link - blogg (ansvarlig NTNU Link)
 3. Om Link - video fra Læringsfestivalen NTNU 2020 
 4. NTNU Link - studentenes egen Instagramkonto
 5. NTNU Link - Statusrapport til Fakultetstyret 11. juni 2020
 6. Desentral legeutdanning i Møre og Romsdal - rapport
 7. Etablerte og planlagte desentrale studieløp i Norden
 8. Planlagte studieløp i Bergen: Vestlandslegen.

G. Kvalitetsarbeid og skikkethet

Det løpende kvalitetsarbeidet med årlige rapporteringer, og det mer langsiktige arbeidet, er forankret i NTNUs utdanningsstrategi om at all utdanning skal være preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå både faglig og pedagogisk. Skikkethetsvurderinger er hjemlet i forskrift om skikkethet i høyere utdanning, og er en del av det samlede kvalitetsarbeidet i et helseprofesjonsstudium.

 1. Retningslinjer for vurdering av praksis i studieprogram ved MH
 2. Evaulere emne på medisinstudiet 
 3. Kvalitetssystem for utdanning (NTNU)
 4. Utdanningskvalitet (NTNU)
 5. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga)
 6. Skikkethetsvurdering (NTNU)

Child Pages (4)

 • Dokumentbibliotek for medisinstudiet - MH

  Denne siden inneholder blant annet rapporter, retningslinjer og notater vedrørende medisinstudiet. Årsrapporter om eksamen finnes her. Tilbakemelding på denne siden kan sendes MH-ADM...

 • Ledelse av medisinstudiet

  Målet med denne wiki-siden er å gi informasjon om ledelse av medisinstudiet. Vi har her også en oversikt over medlemmene i eksamenskommisjonene og andre faste grupper. Tilbakemelding på siden kan...

 • Tidslinje for utvikling av medisinstudiet ved NTNU

  Denne siden inneholder kortfattet oversikt over utviklingen av legeutdanningen ved NTNU. Dokumenter knyttet til utviklingen av studiet finnes her. Denne wiki-siden ble opprettet 17. september 2018....

 • Undervisningsformer i medisinstudiet

  Denne siden er primært laget for undervisere og andre ansatte som har med medisinstudiet å gjøre, men kan også være nyttig for studentene. Siden inneholder beskrivelser, og noe refleksjoner,...