Wikier

Skikkethetsvurdering

English version - Suitability assessment

Hva er skikkethetsvurdering?

Skikkethetsvurdering innebærer at NTNU foretar en løpende vurdering av studentens faglige og personlige forutsetning for å kunne fungere i yrket. Studenter ved lærer- og spesialpedagogiske utdanninger, logoped-, helse- og sosialutdanninger og tolkeutdanning i tegnspråk er omfattet av skikkethetsvurdering.

Fra opptak til studieåret 24/25 gjelder dette også master- og videreutdanninger som fører til en spesialisering og som bygger på én eller flere av utdanningene som er omfattet av skikkethetsvurdering. For disse utdanningene gjelder skikkethetsvurdering bare for studenter som starter på de aktuelle utdanningene fra studieåret 24/25 eller senere.

Hensynet bak skikkethetsvurdering er å sikre at pasienter, brukere, elever og andre blir tatt hånd om av en skikket person.

Utdanninger ved NTNU som er omfattet av skikkethetvurdering finner du lenger nede på denne siden.

Løpende skikkethetsvurdering skal foretas gjennom hele studiet. Skikkethet skal vurderes både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Studentene skal få veiledning og dermed mulighet for å korrigere/forbedre atferd underveis i studiet. Referat fra møter med studenten og notat fra veiledningstimer er eksempler på dokumentasjon av løpende skikkethetsvurdering.

En student som utgjør en mulig fare for pasienter, klienter, brukere, elever eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller i fremtidig yrke, er ikke skikket for yrket.

Ved studiestart skal NTNU sørge for at alle studentene får informasjon om reglene om skikkethet etter universitets- og høyskoleloven og forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Utdanninger som er omfattet av skikkethetsvurdering

Skjema ved tvil om skikkethet

Skjema – melde inn tvil om skikkethet (odt)

Den som mener at det er tvil om en student er skikket, kan melde tvil om skikkethet. Skjemaet skal enten leveres eller sendes per post til institusjonsansvarlig. Skjemaet skal ikke sendes på e-post.

I forskrift om skikkethetsvurdering §§ 3 og 4 fremgår hvilke kriterier skikkethet skal vurderes etter. I tvilsskjemaet må det henvises til minst ett av kriteriene.

Oversikt over hvem som er institusjonsansvarlige og mottaker av skjemaet finner du lenger ned på siden, under overskriften Institusjonsansvarlige ved NTNU.

Hva skjer hvis det blir levert en tvilsmelding?

Da skal institusjonsansvarlig starte en særskilt skikkethetsvurdering. Studenten skal varsles om at det er begrunnet tvil om skikkethet og bli innkalt til vurderingssamtale. Formålet med vurderingssamtalen er å utrede saken og la studenten få presentere sin side av saken. Studenten kan ta med en støtteperson til samtalen.

Studenten skal få tilbud om utvidet oppfølgning og veiledning med mindre det er åpenbart at dette ikke er egnet til å hjelpe studenten.

Prosedyrer ved særskilt skikkethetsvurdering

Institusjonsansvarlige ved NTNU

Trondheim

Rådgiver Bernt Nicolai Særsten er institusjonsansvarlig for disse utdanningene som omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering i Trondheim: audiograf (audiologi), barnevernspedagog, bioingeniør, ergoterapeut, farmasøyt, fysioterapeut, jordmor, lege, psykologutdanningen, radiograf, sosionom, sykepleier, vernepleier, paramedicutdanning, logopedutdanning, samt tolkeutdanningene i tegnspråk.

Universitetslektor Øyvind Haugan Liener institusjonsansvarlig for disse utdanningene som omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering i Trondheim: pedagogiske utdanninger som tilfredsstiller kravene til å bli tilsatt i undervisningsstilling i grunn- eller videregående skole, jf. kapittel 14 i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova, samt utdanninger i spesialpedagogikk.

Gjøvik

Universitetslektor Randi Stensby Lied er institusjonsansvarlig for disse utdanningene som omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering i Gjøvik: sykepleie, ergoterapi, radiografi og paramedicutdanning. Førstelektor Siv Sønsteby Nordhagen er Lieds stedfortreder.

Ålesund

Universitetslektor Bente Schei Skagøy er institusjonsansvarlig for disse utdanningene som omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering i Ålesund: sykepleie- og bioingeniørutdanningen. Universitetslektor Sølvi Røsvik Vågen er Skagøys stedfortreder.

Skikkethetsnemnda

Hvis institusjonsansvarlig mener det er tvil om en student er skikket etter at studenten har fått utvidet veiledning, skal institusjonsansvarlig sende saken til NTNUs skikkethetsnemnd.

Studenten skal varsles i god tid om tidspunkt for møte i nemnda og gjøres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til å uttale seg om saken før møtet. Hvis studenten mener det er vanskelig å møte hele nemnda, kan studenten få tilbud om samtale med nemndas leder og sekretær.

Skikkethetsnemnda lager en innstilling til NTNUs nemnd for studentsaker med en vurdering av om studenten er skikket eller ikke og om studenten bør utestenges fra den aktuelle utdanningen.

Innstillingen sendes til NTNUs nemnd for studentsaker som avgjør om studenten er skikket eller ikke. Nemnda avgjør også om studenten skal utestenges og lengden på utestengingen.

Studenten kan klage på vedtak om ikke-skikkethet og utestenging til Felles klagenemnd (nasjonal klagenemnd).

Studenten har rett til å få dekket utgifter til advokat eller annen talsperson fra sak er sendt til skikkethetsnemnda. Studenten bestemmer selv hvilken advokat studenten vil benytte. NTNU dekker utgiftene til advokat.

Medlemmer i skikkethetsnemnda

Medlemmene i NTNUs skikkethetsnemnd oppnevnes for tre år. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. Medlemmer i perioden 01.01.22 – 31.12.24 er:

  • Faglig leder: prodekan Toril Forbord, Fakultet for medisin og helsevitenskap
  • Faglig studieleder: førsteamanuensis Anna Ruth Grüters, Institutt for lærerutdanning
  • Representanter fra praksisfeltet: lærer Jan Åge Almaas, Flatåsen skole og førsteamanuensis Guro Aune, Institutt for klinisk og molekylær medisin
  • Faglærere: universitetslektor Lars Andre Olsen, Institutt for helsevitenskap, Ålesund og universitetslektor Anne Grytbakk, Institutt for sosialt arbeid
  • Studentrepresentanter: Maria Kasseth, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (01.01.24 - 31.12.24) og Josef Kayri, profesjonsstudiet i psykologi (01.01.24 – 31.12.24)
  • Ekstern representant med juridisk embetseksamen: seniorrådgiver Børge Haugseth, Domstolsadministrasjonen

Sekretær for skikkethetsnemnda og kontaktperson: seniorrådgiver – jurist Anne Marie Snekvik.

Personvern i skikkethetssaker

Opplysninger i forbindelse med skikkethetsvurdering er taushetsbelagt. Det er viktig å ha rutiner som hindrer at uvedkommende får tilgang til opplysningene. Opplysninger og dokumenter som angår en students skikkethet, og som kan identifisere vedkommende, skal ikke sendes på e-post.

Korrespondanse med studenter skal skje med sikker digital post via NTNUs saksbehandlingssystem (ephorte). Studenten det gjelder har, i samsvar med forvaltningsloven §§ 18 – 19, rett til innsyn i dokumentene som gjelder sin sak.

Rapporter og møtereferater mm. i forbindelse med særskilt skikkethetsvurdering skal arkiveres i egen sak i NTNUs saksbehandlingssystem.

Mer informasjon

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Rundskriv F-07-16 om skikkethetsvurdering

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning som gjelder fra 1. august 2024

Kontaktperson ved spørsmål

Institusjonsansvarlige eller seniorrådgiver - jurist Anne Marie Snekvik

Child Pages (1)

  • Utdanninger omfattet skikkehetsvurdering

    Her finner du oversikt over studier ved NTNU som er omfattet av skikkethetsvurdering. Se også Skikkethetsvurdering. Utdanninger ved NTNU som er omfattet av skikkethetsvurdering Profesjonsstudiet i...