Wikier

Skikkethetsvurdering

En skikkethetsvurdering innebærer at NTNU foretar en løpende vurdering av studentens faglige og personlige forutsetning for å kunne fungere som lærer eller helse- og sosialpersonell.

English version - Suitability assessment

Skjema ved tvil om skikkethet

Skjema – melde inn tvil om skikkethet (odt)

Skjemaet skal enten leveres eller sendes per post. Det skal ikke sendes på e-post. Oversikt over hvem som er institusjonsansvarlig og mottaker av skjemaet finner du nederst på siden (oversikt over institusjonsansvarlige).

Om skikkethetsvurdering

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning fastsetter kriterier for skikkethetsvurderingen. Kriteriene er i seg selv generelle, og må suppleres med kvalifisert, faglig og yrkesmessig skjønn. For at en student skal anses som ikke skikket, må minst et av forholdene beskrevet i kriteriene foreligge i en slik grad at studenten utgjør en mulig fare for elevers, pasienters, klienters eller brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet som yrkene innebærer. Det viktigste hensynet bak en skikkethetsvurdering er å sikre at pasienter, klienter, brukere, elever og andre blir tatt hånd om av en skikket person.

Kriteriene i forskriften omfatter blant annet at studenten viser:

 • manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse, innlevelse og respekt
 • manglende vilje eller evne til samarbeid og til å etablere tillitsforhold
 • truende eller krenkende adferd
 • for liten grad av selvinnsikt

Løpende skikkethetsvurderingen skal foretas gjennom hele studiet og vurderes både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Hvis det er tvil om en students skikkethet, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Dette skal benyttes i spesielle tilfeller når andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet ikke har avhjulpet situasjonen.

Det viktigste virkemidlet ligger i selve studiet ved at studenten kan få stryk i fag eller praksis. Studenter som viser at de ikke behersker praksissituasjonen vil som hovedregel ikke bestå praksisdelen av utdanningen. Hvis NTNU ser at en student ikke vil ha mulighet for eller vil få store problemer med å fullføre utdanningen, kan studenten få veiledning om dette og eventuelt rådes til å avbryte utdanningen.

Her finner du en detaljert gjennomgang av saksprosedyrene for særskilt skikkethetsvurdering.

Studier ved NTNU som er omfattet av skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering skal foretas gjennom hele studiet i følgende studieprogram:

 • Profesjonsstudiet i medisin
 • Profesjonsstudiet i psykologi
 • Pedagogiske utdanninger som tilfredsstiller kravene til å bli tilsatt i undervisningsstilling i grunn- eller videregående skole, jf. kapittel 14 i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova
 • Master i farmasi
 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn
 • Grunnskolelærer 5.-10. trinn
 • Femårig lektorutdanning
 • Treårig yrkesfaglærerutdanning
 • Bachelor i barnevern
 • Bachelor i audiologi
 • Bachelor i fysioterapi
 • Bachelor i vernepleie
 • Bachelor i sykepleie
 • Bachelor i bioingeniør
 • Bachelor i ergoterapi
 • Bachelor i radiografi
 • Bachelor i sosialt arbeid
 • Jordmorutdanning
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Paramedic
 • Logopedi
 • Spesialpedagogikk
 • Tegnspråk og tolkning

Skikkethetsvurdering skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Alle faglærere og/eller øvingslærere/praksisveiledere er ansvarlig for at studentenes skikkethet blir vurdert. Studenter skal informeres om skikkethetsvurderingen og hva den innebærer ved studiestart.

Tvilsmelding om skikkethet

Særskilt skikkethetsvurdering starter med at det blir levert inn en skriftlig tvilsmelding til institusjonsansvarlig om studentens skikkethet. Alle som er i kontakt med studenten kan levere tvilsmelding. I de fleste tilfeller vil det være faglærer eller praksisveileder, men det kan også være studenter eller administrativt ansatte som har vært i kontakt med studenten. Den som leverer en tvilsmelding er ikke part i saken, og har ikke krav på å holdes orientert om utviklingen i den enkelte sak.

Tvilsmeldinger skal som hovedregel ikke leveres anonymt, men dette kan i særskilte tilfeller gjøres. En anonym tvilsmelding kan enten være levert av en anonym innsender, eller så er ikke vedkommende anonym, men ønsker ikke å bli identifisert overfor den tvilsmeldingen gjelder. Studenten som tvilsmeldingen gjelder har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Det innebærer at studenten i utgangspunktet har rett til å få vite hvem som har levert tvilsmeldingen, selv om den som har gjort det ikke ønsker å bli identifisert overfor den tvilsmeldingen gjelder. Melderen kan kun anonymiseres dersom det foreligger særlige grunner som taler for anonymisering, jf. forvaltningslovens § 19 andre ledd bokstav b. Når denne vurderingen foretas, skal det tillegges vekt om det er av vesentlig betydning for studenten det er varslet om at vedkommende får vite identiteten til melderen. I tillegg kan det i vurderingen legges vekt på hvilke konsekvenser det kan ha for den som har levert tvilsmeldingen om hennes eller hans identitet blir kjent (f.eks. fare for gjengjeldelse).

Institusjonsansvarlig har ansvar for behandling av tvilsmeldinger, og at saken blir best mulig belyst før eventuell behandling i skikkethetsnemnd. Dersom tvilsmeldingen er åpenbart ugrunnet skal den ikke følges opp.

Studenten varsles skriftlig om at det foreligger begrunnet tvil om skikkethet, og han/hun kalles inn til vurderingssamtale. Formålet med samtalen er å utrede saken og la studenten få presentere sin side av saken. Studenten kan ta med en støtteperson til samtalen. Studenten skal få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning med mindre det er åpenbart at en slik oppfølging ikke er egnet til å hjelpe studenten.

Fra vurderingssamtalen skal det lages skriftlig referat, som inneholder en beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten. Hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for skikkethetsnemnda. Fra dette trinnet i saksbehandlingen har studenten rett til å få utgifter dekket av NTNU til å la seg bistå av advokat.

Saksprosedyrer - særskilt skikkethetsvurdering.

Behandling i skikkethetsnemnda

NTNU har en egen skikkethetsnemnd som er sammensatt av interne og eksterne medlemmer. Saker som fremmes for skikkethetsnemnda skal følges av all skriftlig dokumentasjon i saken. Nemnda skal utrede saken ytterligere dersom det er nødvendig. Studenten skal varsles i god tid om tidspunkt for møte i nemnda, og gjøres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha muligheter til å legge frem sine synspunkter for nemnda før møtet. Noen studenter synes det er vanskelig å møte hele nemnda, og vil da få tilbud om samtale med nemndas leder og sekretær.

Skikkethetsnemnda lager en innstilling til NTNUs nemnd for studentsaker med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanningen, lengden på utestengingsperioden, samt eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen.

Behandling i nenmda for studentsaker

NTNUs nemnd for studentsaker kan etter innstilling fra skikkethetsnemnda fatte vedtak om utestengning fra studiet i inntil fem år dersom den finner at en student ikke er skikket for det yrket vedkommende utdanner seg til. En eventuell utestengning fra studiet ved NTNU, vil samtidig hindre studenten fra å få opptak til det samme studiet ved et annet lærested under utestengningsperioden.

Studenten kan klage på nemnda for studentsakers vedtak til Felles klagenemnd som er opprettet for blant annet å behandle klage på vedtak om at en student ikke er skikket.

Samordna opptak får melding om vedtak om utestenging. Vedtaket vil være gyldig ved alle landets utdanningsinstitusjoner. Dette betyr at studenten ikke kan søke eller ta imot plass ved tilsvarende utdanninger ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler i utestengingsperioden. Studenten må søke nytt opptak dersom utdanningen skal gjenopptas etter utestengingsperioden.

Rett til dekning av utgifter til advokat

Studenten har rett til å få dekket utgifter fra NTNU til bistand fra advokat eller annen talsperson fra sak er reist i skikkethetsnemnda. Utgiftene dekkes etter statens salærsatser.

Medlemmer i skikkethetsnemnda

Medlemmene i NTNUs skikkethetsnemnd oppnevnes for tre år, studentrepresentantene oppnevnes for ett år. Medlemmer i perioden 01.01.22 – 31.12.24 er:

 • Faglig leder: prodekan Toril Forbord, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Faglig studieleder: førsteamanuensis Anna Ruth Grüters, Institutt for lærerutdanning
 • Representanter fra praksisfeltet: lærer Jan Åge Almaas, Flatåsen skole og førsteamanuensis Guro Aune, Institutt for klinisk og molekylær medisin
 • Faglærere: universitetslektor Lars Andre Olsen, Institutt for helsevitenskap, Ålesund og universitetslektor Anne Grytbakk, Institutt for sosialt arbeid
 • Studentrepresentanter: Herman Nesse, lærerutdanningen (01.01.23 - 31.12.23) og Ingvil Husby, sykepleierutdanningen (01.01.23 – 31.12.23)
 • Ekstern representant med juridisk embetseksamen: seniorrådgiver Børge Haugseth, Domstolsadministrasjonen

Sekretær for skikkethetsnemnda og kontaktperson: seniorrådgiver – jurist Anne Marie Snekvik.

Institusjonsansvarlige ved NTNU

Trondheim

Rådgiver Bernt Nicolai Særsten er institusjonsansvarlig for disse utdanningene som omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering i Trondheim: audiograf (audiologi), barnevernspedagog, bioingeniør, ergoterapeut, farmasøyt, fysioterapeut, jordmor, lege, psykologutdanningen, radiograf, sosionom, sykepleier, vernepleier, paramedicutdanning, logopedutdanning, samt tolkeutdanningene i tegnspråk.

Universitetslektor Øyvind Haugan Lien er institusjonsansvarlig for disse utdanningene som omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering i Trondheim: pedagogiske utdanninger som tilfredsstiller kravene til å bli tilsatt i undervisningsstilling i grunn- eller videregående skole, jf. kapittel 14 i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova, samt utdanninger i spesialpedagogikk.

Gjøvik

Universitetslektor Randi Stensby Lieder institusjonsansvarlig for disse utdanningene som omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering i Gjøvik: sykepleie, ergoterapi, radiografi og paramedicutdanning. Førstelektor Siv Sønsteby Nordhagen er Lieds stedfortreder.

Ålesund

Universitetslektor Bente Schei Skagøy er institusjonsansvarlig for disse utdanningene som omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering i Ålesund: sykepleie- og bioingeniørutdanningen. Universitetslektor Sølvi Røsvik er Skagøys stedfortreder.

Personvern i skikkethetssaker

Opplysninger i forbindelse med skikkethetsvurdering vil være taushetsbelagt. Det er derfor viktig å ha rutiner som hindrer at uvedkommende får tilgang til opplysningene. Opplysninger og dokumenter som angår en students skikkethet, og som kan identifisere vedkommende, skal aldri sendes med e-post. Ephorte skal være eneste verktøy som benyttes ved behandling av personopplysninger. Korrespondanse med studenter skal skje med sikkert digital post via Ephorte, ikke e-post. Studenten det gjelder har, i samsvar med forvaltningsloven §§ 18 – 19, rett til innsyn i dokumentene som gjelder sin sak.

Alle skal følge disse rutinene ved behandling av personopplysninger i forbindelse med skikkethetsvurdering (Rektorvedtak den 08.06.16):

 • Opplysninger eller dokumenter som angår en students skikkethet, og som inneholder opplysninger som kan identifisere vedkommende, skal aldri sendes med e-post.
 • Ephorte skal være eneste verktøy som benyttes ved behandling av personopplysninger i forbindelse med skikkethet. Dokumentsenteret skal bistå i tilrettelegging ved bruk av Ephorte.
 • Korrespondanse med studenter skal skje med sikker digital post.
 • Ansatte som ikke har tilgang til Ephorte, men som vil ha behov for dette i forbindelse med en students skikkethet, må ta opp spørsmålet om tilgang til Ephorte med sin leder.
 • Rapport og møtereferater i forbindelse med særskilt skikkethetsvurdering (etter tvilsmelding) arkiveres i egen sak i Ephorte. Ordinær studentmappe skal ikke benyttes.
 • Studenten det gjelder har, i samsvar med forvaltningsloven §§ 18 – 19, rett til innsyn i dokumentene som gjelder sin sak.
 • Dersom studenten uteksamineres fra NTNU, anses vedkommende som skikket for yrket og det skal ikke gis innsyn i arkivert materiale, f. eks. i forbindelse med ansettelsessaker.

Mer informasjon

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Rundskriv F-07-16 om skikkethetsvurdering

Kontaktperson ved spørsmål

seniorrådgiver - jurist Anne Marie Snekvik