Wikier

Praksis og...

Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH

Praksis på lokalsykehus for medisinstudenter (utplassering ved lokalsykehus)

Praksisperio­den skal gi studenten en klinisk relevant innføring og praktisk trening innenfor områdene indremedisin, generell kirurgi, anestesi, røntgen og psykiatri. Student og avdeling har felles ansvar for det det faglige utbyttet gjennom et samarbeid der initiativ og aktivitet er sentrale holdninger for begge parter.

Sykehus

Helse Møre og Romsdal HF

 • Kristiansund sykehus
 • Molde sykehus
 • Volda sykehus
 • Ålesund sykehus

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Levanger sykehus
 • Namsos sykehus

St.Olavs hospital HF

 • Orkdal sykehus
 • St.Olavs hospital

Sykehuset Innlandet HF

 • Tynset sykehus

Før oppholdet på lokalsykehuset skal studenten motta et velkomst- og introduksjonsskriv fra de respektive sykehus.
Studentene skal disponere minst en personsøker/telefon innenfor avdeling hvor vaktdeltakelse er obligatorisk. I forbindelse med at studentene skal delta i vakttjeneste, skal studenten får tilgang til en «vaktseng». Studenter som skal til St. Olavs hospital får utdelt telefoner.

Krav til godkjenning av praksis

Det er følgende obligatorisk læringsaktiviteter:

 • Mini-CEX
 • Læringsaktiviteter i somatikk
 • Læringsaktiviteter i BUP/VOP
 • Studentaktiviserende undervisning (SAU)

Studenter har et eget skjema (ofte kalt ferdighetslisten) for læringsaktiviteter (inkl SAU) som skal vises til lokalkoordinator ved midtveisevaluering og sluttevaluering. Studentene anbefales å beholde skjema fram til klagefristen 3 uker etter praksisperioden er ferdig. Ved ikke bestått praksisperiode skal alle skjema leveres inn. I slike tilfeller anbefaler vi studenten å ta en kopi av alle dokumenter før de sendes inn.

Ferdighetslistene supplerer læringsmålene i emnet ved at de inneholder oversikt over konkrete ferdigheter fordelt på hvert fagområde som studentene skal beherske. Oppholdet på lokalsykehusene vil hovedsakelig bli en praktisk trening, og læringsmål for perioden er knyttet til den mer teoretisk delen av undervisningen på MH-fakultetet. De utfylte skjemaene skal attesteres av fagområdets lokalkoordinator. Det må understrekes at det å få utfylt listene er viktig, men at studentene selvfølgelig bør tilegne seg andre håndgrep og rutiner når sjansen byr seg.

Lokalkoordinator fyller ut vurderingsdokumentet og leverer til studiekonsulenten på emnet når praksisperioden er over.

Studentaktiviserende undervisning (SAU) - Kliniske kollokvier (tidligere benevnt PBL)

En gang i uken skal alle studentene ha SAU/klinisk kollokvie for gjennomgang av sentrale emner innenfor de fagspesifikke områdene (medisin, kirurgi, psykiatri). Studentene skal selv ha ansvaret for å presentere en pasient/kasuistikk med bakgrunn, anamnese og relevante delet av status presens. En påfølgende diskusjon om fortløpende arbeidshypoteser/differensialdiagnoser, forslag til supplerende diagnostikk og behandlingsalternativer foregår i gruppen under ledelse av en ressursperson på aktuelt tema.
Møtene er studentstyrt og –aktiviserende og skal derigjennom understøtte studentenes faglige progresjon svarende til læringsmål og stimulerer til ytterligere faglig fordypning. Navneendring til SAU underbygger at kollokviene ikke skal ha preg av ordinær tavleundervisning, men være en interaktiv læringssituasjon.

Nedenfor er det opplistet overordnede tema (symptombasert) for studentaktiverende undervisning (SAU) under somatisk praksis som forventes dekt gjennom samlingene:

 • Brystsmerter (eks AKS, LE, øsofagusruptur, GI genese, myalgi, angst etc)
 • Dyspnoe (Hyppig kontaktårsak til helsetjenesten som rommer alt fra kardiologi, lunge, gastro, hematologi, ortopedi, kirurgi og psykiatri).
 • Infeksjon (ulike fokus inkl CNS med ulike alvorlighetsgrader)
 • Magesmerter (akutt abd vs medisinske magesmerter etc.)
 • Nevrologi (slag, intox, CNS infeksjon, hodetraumer etc.)

Varighet

Semester IIIB begynner med én uke forberedelse til praksis i Trondheim med blant annet reseptkurs og opplæring i lommeultralyd. Utplasseringen på lokalsykehuset har en varighet på 18 uker og er obligatorisk. Tiden fordeles på medisinsk, kirurgisk, anestesiologisk og psykiatrisk avdeling. I tillegg skal det være 16 timer røntgenundervisning. Fordelingen gir hver student 5 uker medisin, 5 uker kirurgi, 2 uker anestesi og 4 uker psykiatri, alle i sammenhengende perioder. Røntgenundervisningen er foreslått utført som én times ukentlig gjennomgang av relevante undersøkelser, men her kan det være litt forskjell fra sykehus til sykehus.

Utplasseringen er først ferdig siste dag, og ikke når listene over læringsaktivteter er komplette.

Fravær

Det er obligatorisk tilstedeværelse på sykehuset. Praksis i psykiatriske fag (4 uker) og somatiske fag (14 uker) vurderes separat med hensyn til fravær.

Studentene kan ha inntil 10% fravær uten å grunngi dette. Ytterligere 10% fravær kan aksepteres hvis studentene kan dokumentere grunner til fraværet. Slike grunner kan f.eks. være sykdom, spesielle sosiale situasjoner eller sykdom hos barn under 12 år som studenten har omsorg for. Hvis fraværet overstiger gjeldende regel vil studenten ikke få utplasseringen godkjent.

Studentene må påregne å arbeide en vanlig arbeidsuke som er på om lag 40 t/uka inkl. 1 vakt

Utplasseringens praktiske innhold

Arbeidsdagen for studentene starter samtidig med legenes arbeidsdag med fremmøte ved avdelingens morgenmøte. På morgenmøtene skal studenten delta i presentasjonen av pasienter som er innlagt og i diskusjonen om oppgaver og problemer det siste vaktdøgn. Etter møtet fordeles studentene på avdelingens funksjoner. I introduksjonsfasen bør studenten følge en av stabens faste leger for å bli presentert for rutiner og arbeidsoppgaver.

Under oppholdet på avdelingen skal studentene få opplæring og tilegnet seg kunnskap om avdelingens rutiner på sengeavdelinger, tilknyttede kliniske laboratorier, poliklinikker og operasjonsavdelinger.

Studentene skal under sykehusperioden skrive 10-15 journaler på henholdsvis medisinsk og kirurgisk avdeling, minimum 25 totalt. Dette kan fordeles på elektive og akutte innleggelser. Hver student bør ha en av avdelingens leger som veileder. Det er et ønske at den første journal gjennomgås med veileder.

Da journalskriving er obligatorisk bør disse godkjennes av veileder. Antallet registreres og attesteres av lokal koordinator.

Vaktarbeid

Studentene skal nesten ukentlig ha en følgevakt. De skal da bli med tilstedeværende vakthavende lege den tid vedkommende er i vakttjeneste. Arbeidsoppgaver skal utføres parallelt med vakthavende lege som også bør veilede studenten den tiden de arbeider sammen. Under vaktarbeidet skal akutte journaler skrives. Studenten skal kunne assistere ved operative inngrep, samt få opplæring i akutt avdelingsarbeid. Arbeidsfordelingen avtales mellom vakthavende lege og student.

LIS1 vil naturlig nok prioriteres som operasjonsassistenter dersom tvil skulle oppstå. Deltakelse i en vakt ukentlig er obligatorisk. Vaktdeltakelse skal dokumenteres for senere godkjenning, det vil si i alt 11 vakter i somatisk praksis (minimumskravet).

Krav til informasjon om deltakelse i LAR

Studentene på helsefag er pliktige til å informere praksissted hvis de deltar i LAR-program. Dette følger av lov av 2. juli 1999 om helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) § 8 første og annet ledd som lyder:

Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter førsteledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette.

Betegnelsen "legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom" omfatter blant annet legemidler som brukes i forbindelse med LAR.

Lokal koordinator

Fakultetets ansatte ved lokalsykehuset fungerer som bindeledd og er kontaktledd på det lokale sykehus mellom studenter, avdeling (leger, sykepleiere og øvrig personal), avdelingsledelse, øvrige veiledere, sykehusets administrasjon og sentral koordinator (MH). De har en særdeles viktig oppgave både faglig og sosialt, spesielt den første tiden studentene er utplassert. Vedkommende sørger for at etableringsfasen blir effektiv slik at den egentlige læreperioden blir så lang som mulig. Fakultetets ansatte ved lokalsykehuset har videre et ansvar overfor studentene og overfor sykehusets administrasjon når praktiske problemer må løses.Oversikt over hvem som er lokalkoordinatorer på de forskjellige sykehusene finnes på emnets side på Blackboard.

Se forøvrig egen lenke til funksjonsbeskrivelse.

Særplass/særordning

 • Regler for tildeling av særplass IIIB.
 • Søknadsskjema sendes til Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (MH-ISB). Legg ved begrunnelse for søknaden.
 • Det gis ikke særordninger når det kommer til utplasseringens innhold eller lengde. Fraværsregler er de samme ved særplass/særordning som ellers ved utplassering i lokalsykehus.

Søknadsfrister:

 • CMED-gruppe 2 (utplassering høst): 1. november i fjerde studieår
 • CMED-gruppe 1 (utplassering vår): 1. april i fjerde studieår

Dekking av utgifter for bolig og reise

Studentene må selv ordne bolig for praksisperioden. MH-fakultetet har egne retningslinjer for dekking av utgifter til bolig i forbindelse med praksis. Studentene kan søke støtte for bolig i de 18 ukene de er i praksis. Dersom praksisperioden strekker seg over jul eller påske regnes praksisperioden fra første dag i praksisstudier til siste dag i praksisstudiene (19 uker).

Studentene får dekket en reise til og en reise fra utplasseringsstedet etter satser ut fra billigste reisemåte med studentmoderasjon. Studenten må selv dekke merutgiftene hvis han/hun ønsker å reise på annen måte. Flytteutgifter og transport med bil/taxi dekkes ikke.

Reise til utplassering ved Orkdal sykehus dekkes av periodekort, buss. Studenter som er utplassert ved Orkdal sykehus kan levere utgiftsbilag etter kjøp av periodekort buss i starten av utplasseringsperioden.

Studentlisens

Etter avsluttet og godkjent utplassering i lokalsykehus får medisinstudentene tildelt studentlisens.

Fakultetet sender felles søknad for den gruppen som er i utplassering høst/vår. Lisensen ligger aktiv på Helsedirektoratet sin nettside når utplasseringen er ferdig. Det sendes ikke ut papirversjon av lisensen.
Informasjon om omfanget av lisensen finnes i Forskrift om lisens til helsepersonell, kapittel 1.

Kjøreregler for psykiatripraksis på 5. studieår

Vi har sett oss nødt til å skjerpe inn og tydeliggjøre kjørereglene og meldesystemer under psykiatripraksis. Dette brevet er distribuert til alle involverte avdelinger/seksjoner under praksisen. Dersom dere har spørsmål, behov for avklaring eller har bekymringer knyttet til det stedet dere er i praksis, skal dere ta kontakt med lokal koordinator for det stedet dere er i praksis.

Kjøreregler psykiatripraksis for medisinstudenter ved NTNU

MRSA og TBC

Husk selvscreening for MRSA og TBC før du skal ut i praksis på lokalsykehus. For utplassering lokalsykehus krever vi ikke at du må levere skjema til MH før du drar på utplassering da du ofte må levere eget skjema på sykehuset hvor du skal ha praksis. Dersom det ut fra kriteriene i egenerklæringsskjema blir behov for MRSA prøvetaking, skal prøvene tas og det skal foreligge negativ MRSA-status før oppstart praksis. Studenter har selv ansvar for å teste seg.

Egenerklæringsskjema og mer informasjon her.

Child Pages (2)

 • Særplass ved utplassering - MH

  Regler for tildeling av særplass IIIB og tidlig valgnummer IIIC Retningslinjer for søknad om geografisk særplass Behandling av søknader om særplass IIIB Studenter med innvilget særplass blir...

 • Test av MRSA og TBC ved MH

  Innholdsfortegnelse [-] Egenerklæringsskjema Innlevering av skjema Krav for at test skal gjennomføres Hensikt og grunnlagsinformasjon - MRSA Ny student **Studenter som har fått påvist MRSA**...