Wikier

Praksis i...

Retningslinjer for økonomisk støtte under praksisstudier - MH

(Videresendt fra Retningslinjer for trekkfritt stipend under praksisstudier - MH)

Retningslinjer for økonomisk støtte til studenter som gjennomfører praksisstudier ved fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU)

Vedtatt av dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 21.06.2017 (sist revidert 10.10.2023)

Studenter som har obligatorisk praksis som en del av studiet på MH kan søke om støtte for utgifter knyttet til reise- eller boutgifter i forbindelse med praksisen.

Retningslinjene omfatter ikke

Retningslinjene gjelder ikke for studenter ved samlingsbaserte deltidsutdanninger (etter- og videreutdanning) eller studenter som har lønnet praksis eller stipend fra arbeidsgiver.

  • Det gis heller ikke økonomisk støtte for studenter som:
  • tar praksisstudier i utlandet med mindre studieprogrammene pålegger studentene å gjennomføre praksis i utlandet.
  • gjennomfører praksis på eget hjemsted og bor i foreldrehjemmet.
  • gjennomfører praksis i egen studieby (Gjøvik, Trondheim, Ålesund eller Levanger)

Reiseutgifter

Utgifter til reise beregnes etter den korteste avstand fra praksissted til studieadresse. Studieadresse er bostedsadresse i studietiden (ikke ev. midlertidig adresse i praksisstudier). Når avstanden er kortere enn 50 km én vei, utløses ikke mulighet for økonomisk støtte.

Ved daglig pendling til praksissted der den korteste avstand fra studieadresse til praksissted er 50 km eller lengre en vei, gis økonomisk støtte på inntil kr 125 per dag.

Ved obligatorisk fremmøte på campus under praksisstudiene dekkes også reise tur/retur.

For studenter som dokumenterer at reise med kollektivtransport mellom studieadresse og praksissted er så vanskelig og tidkrevende at det medfører at studenten må bo på hybel (selv om praksisstedet ligger kortere enn 50 km fra studieadresse) gjelder avsnittet om leie av bolig.

Boutgifter

For leie av bolig på praksissted gis støtte på inntil kr 1250 per uke/kr 5000 per mnd. I tillegg innrømmes én reise tur/retur mellom studieadresse og praksissted etter rimeligste reisemåte. Eventuelle reiser for obligatorisk fremmøte på campus under praksisstudiene dekkes på samme måte (dato for obligatorisk oppmøte må oppgis).

Støtten gjelder kun for den perioden studenten er i praksis, med unntak av når praksisperioden strekker seg over jul eller påske. Da regnes praksisperioden fra første dag til siste dag av praksisstudiene.

Søknad om økonomisk støtte

Søknader må sendes inn senest 3 måneder etter avsluttet praksisperiode. Studenter som søker støtte sender inn skjema til instituttet vedkommende tilhører:

Ved manglende dokumentasjon vil søker gjøres oppmerksom på dette. Dersom nødvendig dokumentasjon ikke fremlegges innen kort tid, vil søknaden returneres ubehandlet. Ved urettmessig utbetalt stipend vil NTNU kreve dette tilbakebetalt.

Dokumentasjon

Det stilles krav om at nødvendig dokumentasjon legges ved skjema.
Dokumentasjon på utgifter til hybel på praksisstedet kan være husleiekontrakt eller tilsvarende dokumentasjon på leieforhold, samt dokumentasjon på én tur/retur-reise i praksisperioden. Husleiekontrakten/tilsvarende dokumentasjon må inneholde navn på utleier, utleiepris, utleieperiode og navn på studenten (leietaker). Dokumentasjon på rimeligste reisemåte kan enten dokumenteres ved kopi av billettene eller utskrift/bilde av pris hos aktuelt kollektivselskap dersom billettene ikke er kjøpt enda.