Wikier

Praksis og...

Praksis i helseutdanningene

Læring gjennom praksisstudiene vektlegges i alle de helsevitenskapelige utdanningene ved NTNU, og utgjør en stor del av studiene. Se de programvise studieplanene for mer informasjon om de ulike praksisemnene.

Uvaksinerte studenter og praksis i helse- og omsorgstjenesten

Hensynet til beskyttelse av sårbare grupper gjør at praksissteder for studenter i helse- og omsorgstjenesten kan spørre om studentenes vaksinestatus. Studenter regnes som helsepersonell når de er i praksis. Dersom studenten ikke er vaksinert mot covid-19, eller ikke ønsker å informere om dette, kan praksisstedet kreve at studenten omplasseres, på lik linje med de ansatte.

Det kan imidlertid oppstå situasjoner der NTNU ikke har mulighet til å omplassere studenter eller tilrettelegge for annen læringsaktivitet. I disse tilfellene kan det bety at studentene ikke får opprettholdt sin studieprogresjon.

Praksisplasser

Praksiskoordinator og praksisansvarlige ved de forskjellige avdelingene bestiller praksisplasser, og dette skal ikke ordnes av den enkelte student. Praksisstudiene gjennomføres i kommune- og spesialisthelsetjenesten, ved offentlige servicekontor og/eller ved private- og frivillige institutt/organisasjoner.

Før oppstart av praksisstudier

Når du er i praksisstudier er du å regne som arbeidstaker ved praksisstedet. I tillegg må du som student forholde deg til fakultetets Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier

I forbindelse med opptak til alle de helsevitenskapelige studiene som har praksisstudier kreves det politiattest. Politiattestene leveres ved oppstart, og i tillegg kan enkelte praksissted kreve fornyet politiattest før oppstart i praksisstudier.

Du må også fylle ut et egenerklæringsskjema om MRSA(meticillinresistente gule stafylokokker) og tuberkulose. BCG-vaksinen er tatt ut av det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet, da det er lite tuberkulose i Norge. Studenter som er født i 1995 eller senere er normalt ikke vaksinert.

Helsefagstudenter som ikke har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet i forhold til blant annet tetanus(stivkrampe) og difteri anbefales å ta kontakt med vaksinasjonskontor eller fastlege for vaksinasjon. Dette er studentens eget ansvar.

Det er mulig å søke om praksisplass ut fra særlige behov. Særplass tildeles kun på praksisplasser ved institusjoner som NTNU har skriftlig avtale med, og forutsetter at praksisplassen har kapasitet til å ta imot student(er) i det aktuelle tidsrommet.

Som følge av at en del praksissteder er plassert utenfor nærområdet til ditt campus må du som student påregne utgifter til reise og eventuelt hybel. Det er mulig å søke om økonomisk tilskuddfor å få dekket noen av disse utgiftene i etterkant.

Gjennom hele studiet foregår det en løpende skikkethetsvurdering

I følge Lov om universitet og høyskoler § 4-6 har "En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for".

Alle studenter må derfor underskrive fakultetets taushetserklæring ved oppstart, og ofte må man også underskrive taushetserklæring på det aktuelle praksisstedet.

Personopplysninger

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å gi ut navn og fødselsdato til studentene til praksisstedene. Dette gjelder praksissteder hvor du må ha tilgang til spesielle dataverktøy i forbindelse med pasient-/ klientoppfølgingen, og/eller dette må gis for at praksisstedene skal lage ID-kort/adgangskort.

Turnus

Når du er i praksisstudier må du være forberedt på vaktordning/turnus som kan skifte mellom dag, kveld, natt og helg.

Retningslinjer ved legemiddelassistert rehabilitering

Studenter som kommer inn under Helsepersonelloven og som deltar i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) kan kun starte i praksisstudier (inkludert hospitering og observasjonspraksis) dersom universitetet og leder for praksisstedet på forhånd er kjent med behandlingen.

Studenten skal ta kontakt med studieveileder eller praksiskonsulent knyttet til den aktuelle utdanning og legge frem legeerklæring som viser at behandlingsopplegget er stabilisert og at det ikke foreligger sidemisbruk.

Studieveileder eller praksiskonsulent innhenter samtidig studentens samtykke for å frigi taushetsbelagt informasjon om behandlingen til fagansvarlig for praksisstudier ved universitetet og veileder ved de aktuelle praksisstedene.

Universitetet tilrettelegger for praksisstudiene og i samarbeid med studenten sørger for at praksiskonsulent ved universitetet, leder og veileder ved praksisstedet er informert om at studenten er under LAR.

Vi gjør oppmerksom på at Helsedirektoratet autorisasjonsavdeling avgjør om studenten mottar autorisasjon etter fullført utdanning. Deltakelse i LAR og utdanning som krever autorisasjon er ikke nødvendigvis forenlig. Vi oppfordrer studenter som er LAR-brukere om å ta kontakt med studieveileder tidlig i studiet.

Child Pages (9)