Wikier

Praksis i...

Retningslinjer for økonomisk støtte under praksisstudier - MH

(Videresendt fra Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier - MH)

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL STUDENTER SOM GJENNOMFØRER PRAKSISSTUDIER VED FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP, NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU)

Vedtatt av dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 21.06.2017. Gyldig f.o.m 15.8.2022 (revidert 01.02.2023).

Studenter som har obligatorisk praksis som en del av studiet på MH kan søke om stipend eller refusjon av utgifter knyttet til reise- eller boutgifter i forbindelse med utplasseringen.

Retningslinjene omfatter ikke

Retningslinjene gjelder ikke for studenter ved yrkesfaglærerutdanningen (YFL), samlingsbaserte deltidsutdanninger (etter- og videreutdanning) eller studenter som har lønnet praksis eller stipend fra arbeidsgiver.

For emnet utplassering i lokalsykehus (IIIB) gjelder det kun for reise. Fra høsten 2023 vil det også gjelde for boutgifter.

Det gis heller ikke økonomisk støtte for studenter som:

a) tar praksisstudier i utlandet med mindre studieprogrammene pålegger studentene å gjennomføre praksis i utlandet.

b) gjennomfører praksis på eget hjemsted og bor i foreldrehjemmet.

c) gjennomfører praksis i egen studieby (Gjøvik, Trondheim, Ålesund eller desentralisert studiested)

Reiseutgifter

Utgifter til reise beregnes etter den korteste avstand fra praksis sted til studieadresse (1). Når avstanden er kortere enn 50 km én vei, utløses ikke mulighet for økonomisk støtte.

Ved daglig pendling til praksissted, beregnet etter den korteste avstand fra studieadresse til praksissted, er 50 km eller lengre en vei, gis økonomisk støtte på kr 125 per dag/kr 625 per uke.

For studenter som må leie bolig i forbindelse med praksis vil krav om obligatorisk fremmøte på studiested i praksisperioden, kunne innvilges økonomisk støtte til reise tur/retur.

For studenter som dokumenterer at reise med kollektivtransport mellom studieadresse og praksissted er så vanskelig og tidkrevende at det medfører at studenten må bo på hybel selv om praksisstedet ligger kortere enn 50 km fra studieadresse, gjelder avsnittet om leie av bolig.

Boutgifter

For leie av bolig på praksissted gis støtte på inntil kr 1250 per uke/kr 5000 per mnd. I tillegg innrømmes én reise tur/retur mellom studieadresse og praksissted etter rimeligste reisemåte. Ved obligatorisk fremmøte på campus i praksisstudiene dekkes også reise tur/retur (flyttes opp til reise).

Kostnader/utgifter til hybel i praksisperioden (2) må dokumenteres.

Søknad om om økonomisk støtte

Studentene kan enten søke om refusjon etter først å ha lagt ut for utgiftene sine eller søke om tidlig utbetaling/stipend for utgiftene. Begge deler krever at dokumentasjon legges ved søknaden. Søknader må sendes inn senest 3 måneder etter avsluttet praksisperiode.

Studenter som søker om refusjon: For studenter som skal ha refundert utgifter til reise eller bolig, som de allerede har lagt ut for benyttes NTNUs Betalmeg-løsning: Betalmeg - reiseregning for eksterne - Kunnskapsbasen - NTNU Det opprettes en bruker i løsningen, og studenten kan deretter legge inn sin søknad om økonomisk støtte med nødvendig dokumentasjon (kvittering for betalt husleie og/eller reise for hele praksisperioden).

Studenter som søker stipend/tidlig utbetaling: Studenten sender inn skjema til instituttet vedkommende tilhører:

IKOM: https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=631466

IHA: https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=599332

ISM (Praksisstudier, Medisin IIIC, sykepleie, videreutdanninger campus Trondheim): Fyll ut manuelt lønnsbilag.

IPH: https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=434341

IHG: https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=417819

ISB: https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=341158
ISB: (medisinstudiet IIIB): https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=741548

INB: https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=310857

Det stilles krav om at nødvendig dokumentasjon legges ved skjema, se mer under avsnittet om dokumentasjon.

Ved manglende dokumentasjon vil søker gjøres oppmerksom på dette. Dersom nødvendig dokumentasjon ikke fremlegges innen kort tid, vil søknaden returneres ubehandlet. Ved urettmessig utbetalt stipend vil NTNU kreve dette tilbakebetalt.

Dokumentasjon

Dokumentasjon på utgifter til hybel på praksisstedet, kan være husleiekontrakt eller tilsvarende dokumentasjon på leieforhold, samt dokumentasjon på én tur/retur-reise i praksisperioden. Husleiekontrakten/tilsvarende dokumentasjon må inneholde navn på utleier, utleiepris, utleieperiode og navn på studenten (leietaker). Dokumentasjon på rimeligste reisemåte kan enten dokumenteres ved kopi av billettene eller utskrift/bilde av pris hos aktuelt kollektivselskap dersom billettene ikke er kjøpt enda.

(1) Studieadresse: Bostedsadresse i studietiden (ikke evt. midlertidig adresse i praksisstudier)

(2) Praksisperioden: Dersom praksisperioden strekker seg over jul eller påske regnes praksisperioden fra første dag i praksisstudier til siste dag i praksisstudiene.