Wikier

Praksis i...

Retningslinjer for geografisk særplass under praksisstudier- MH

Vedtatt av dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap 21.06.2017. Revidert 11.09.2020.

Retningslinjer for tildeling av geografisk særplass i veiledet praksisstudier ved fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU)

Generelt

Studenter kan søke om tildeling av praksisplass (geografisk plass) på spesielt grunnlag. Med geografisk plass menes praksisplass hvor dagpendling er mulig, og hvor reisevei med offentlig kommunikasjon til praksissted ikke overstiger 1,5 time en vei. Særplass tildeles kun på praksisplasser ved institusjoner som NTNU har skriftlig avtale med og i det/de fylket/ene som er studieprogrammets praksisfelt. Særplass forutsetter at praksisplassen har kapasitet til å ta imot student(er) i det aktuelle tidsrommet.

Studiet regnes som studentens hovedbeskjeftigelsen. Idrett (unntatt Olympiatoppen), arbeids-, forsknings- eller økonomiske forhold gir ikke grunnlag for særplass eller tidlig valgnummer.

Kriterier i prioritert rekkefølge

Egen, eget barns/ektefelle/samboers sykdom der oppfølging/behandling gjør at studenten må være nær bolig/behandlingssted.

Med dette menes at:

  • behandlingen ikke kan følges opp med tilsvarende kvalitet på praksisstedet
  • at behandling ikke kan gjennomføres innenfor rammene for tilstedeværelse i praksisperioden
  • at det ikke kan tas en pause i behandlingen i den perioden praksis varer

(Gyldig dokumentasjon er legeerklæring fra behandlende lege)

Dokumentert daglig aleneomsorg for barn opp til 16 år.

Søknad må inneholde opplysninger om antall barn, alder og omsorgssituasjon. (må dokumenteres med bostedsattest)

Omsorg for barn under 6 år(må dokumenteres med fødselsattest)

Toppidrettsutøver (skriftlig bekreftelse fra Olympiatoppen)

Tillitsverv:// tillitsvalgt ved fakultet og institutt, representanter i Studentparlamentet/Studenttinget/Velferdstinget og læringsmiljøutvalget.

Framgangsmåte ved søknad og saksbehandling

De ulike studieprogram fastsetter frist for å fremme begrunnet søknad om særplass i tilknytning til de enkelte praksisperiodene.

Dokumentasjon leveres sammen med søknad, og instituttet fatter vedtak i saken.

Søknaden sendes elektronisk

Studenten må i utgangspunktet søke for hvert praksisemne.

Søknader som kommer etter fastsatte frister kan ikke regne med å bli behandlet. Unntak er akutte/uforutsette omstendigheter som har oppstått i etterkant av fristen.

NTNU forbeholder seg retten til å utvise skjønn i særlige tilfeller.

Klageadgang

Studenten har klagerett på vedtaket

Begrunnet klage stiles til Klagenemnda ved NTNU og sendes til fakultetet for behandling. Klage må framsettes innen tre uker etter at vedtaket er meddelt

Klagenemnda avgjør klagen, og klagenemndas vedtak er endelig.

15857 Visninger
Målgruppe: Studenter Tema: Praksis